Karys 2 1953m.

  T U R I N Y S

VASARIO 16-JI - VALSTYBĖS ŠVENTĖ

KOVOS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ

1830-31 METAI

UŽGESUSIŲ KOVŲ VAIZDAI (eil.)

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

JIE ŽUVO, KAD MES GYVENTUME

MERGAITĖS GIMTADIENIUI (eil.)

Iliustruotasis KARYS

LEGIONIERIAI PAGERBĖ GENEROLĄ PLECHAVIČIŲ

PREZIDENTAS EISENHOWERIS VYKDO PAŽADUS

REIKIA MOKĖTI GINTI SAVO TEISES

KARIŲ GYVENIMAS

KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

Kitos žinios

NAUJOS KNYGOS

Margieji laiškeliai kariui

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 val. vakare.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by ‘'KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Nr. 2 (1284)1953 M. VASARIS — FEBRUARY  ĮSTEIGTAS 1919 M.