Nesvyžius dabar

Nesvyžius šiandien.

Nesvyžiaus istorijoje, komunistinėje Gudijoje, nėra lietuvių vardo!

Nuo XIII a. Nesvyžius buvo lietuvių, Lietuvos valdžioje. Nuo XVI a. Nesvyžius atiteko lietuvių didikams, kunigaikščiams Radvilams, kai Stanislovo Kiškos duktė 1513 m. ištekėjo už Jono Mykolaičio Radvilo. S. Kiškienei mirus, Nesvyžius teko sūnums, iš kurių pagarsėjo Radvilas Juodasis.

Be kitų Nesvyžiaus kunigaikščių Radvilų didelių nuopelnų Lietuvai, M. K. Radvilas (Našlaitėlis) ėmėsi iniciatyvos ir jo pastangomis buvo T. Makovskio parengtas ir 1613 metais Amsterdame išspausdintas reikšmingas Lietuvos žemėlapis. (Skaitykite: Algirdo Gustaičio rašinį Kunigaikščio M. K. Radvilo [Našlaitėlio] 1613 metų žemėlapis amžių perspektyvoje. “Karys” nr. nr. 8 ir 9, 1970 m. Atskirai atmušta 100 egz.)

Su nežymiomis pertraukomis Lietuvos kunigaikščiai Radvilai Nesvyžių valdė net iki 1939 m., kada paskutinis Radvilas buvo rusų išvežtas į Sibirą.

Nesvyžiuje sukurta daug, įvairiopų lietuvių tautos istorijos paminklų, kurių šiuo rašinėliu nemanau liesti. Apie tai kiekvienas apsiskaitęs lietuvis žino.

Neseniai gavau dabartinėje komunistinėje Gudijoje, Minske, išleistą brošiūrėlę apie Nesvyžių (Nesviž), gudų ir rusų kalbomis. Tai vėliausias tos rūšies leidinėlis, turi 1968 m. datą. Nedidelio formato, prasta spauda. Ploni viršeliai. 71 juoda-balta iliustracija ir dar dvi viršeliuose. Tiražas 30,000 egz. Kaina 49 kp. Puslapiai nenumeruoti. Suskaitęs, radau 72 psl., be viršelių.

Pikta ir graudu skaityti, kad apie tokią žymią Lietuvos ir lietuvių tautos istorinę vietovę, kokia yra Nesvyžius, dabar esantį komunistinėje Gudijoje, jų skleidžiamose informacinėse žiniose turistams (leidinėlis atrodo tokio pobūdžio), nei žodžio niekur neminima lietuviai, Lietuva.

Aukštos meninės kultūros Radvilų pilies dekoracijos, skulptūros, paveikslai ir kitas, tarsi, atsiradę iš nežinios.

Buv. Radvilų pilis, kurioje buvo laikoma apie 1,900,000 registruotų raštų, tarp kurių apie 250,000 kunigaikščiams Radvilams rašytų laiškų, kurių 1,212 pergamentinių, rašytų karalių ir kitų didikų, popiežių, apie 7,000 ūkio knygų, apie 1,000 įvairių žinomų pasaulio dailininkų sukurtų originalių paveikslų ir t.t. dabar yra išplėšta ir kur tie mūsų tautos turtai yra, gal tik Kremiaus valdovai žino. Ši Lietuvos kunigaikščių Radvilų pilis dabar paversta sanatorija.

Lietuvių kunigaikščių Radvilų meno turtai, rusų išplėšti iš Nesvyžiaus pilies, sudaro pagrindą garsaus Rusijos, dabar Sovietų Rusijos, muzėjaus “Ermitažo”, esančio Leningrade. Taip pat iš Nesvyžiaus ir kitų lietuviškų vietovių rusų daug išplėšto ir išvogto meninio lobio yra ir kituose Rusijos muzėjuose, bibliotekose, archyvuose. Ypač rusai plėšė Lietuvą 1655 m.,  nuo 1795 m. iki 1914 m. ir 1939-1940 m.

Tų lietuvių tautos meninio bei dokumentinio turto plėšimų lietuvių tauta niekad negali pamiršti, ir kada nors ateis laikas, kad mes galėsime išreikalauti grąžinti, kas buvo išvogta ir neleistinai naudota kaip, tariamai, rusiškos kultūros pasididžiavimas. Tai netiesa, nes tie turtai yra lietuvių tautos ilgametės kultūros sukaupimai, šimtmečiais rinkti, saugoti mūsų tautos susipratusių, kultūringų, švietimą ir kultūrą skleidusiųjų asmenų, kokiais buvo ir kunigaikščiai Radvilai.

Spausdiname keletą iliustracijų, paimtų iš minėto leidinėlio.

Algirdas Gustaitis

Nesvyžiaus pilis senoje graviūroje.