Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Dr. Just. Dėdinas, nugarkaulio ligų specialistas, dirbęs Hines veteranų ligoninėje, už įvairius naujus metodus ir pažangą gydyme, amerikos medikų organizacijos buvo apdovanotas “Continuing Medical Educational Award”.

—    Plk. Mikas Kalmantas yra apgyvendintas Lexington House, slaugymo namuose, 100 So. Bellaire, Bourbonnais, Ill., 60914. Klaipėdos krašte sukilime, jis vadovavo karinėm operacijom. Aplankykime mūsų ligonius ir atsiskyrusius.

—    Pfc. Arnoldas Kiaupa, kilęs iš Čikagos pietvakarių apylinkės, dalyvauja kariniuose pratimuose su 172 pėst. brigada, Aliaskoje.

—    J. L. Peto, Dariaus ir Girėno Posto narys, bal. 24 d. staiga, mirė.

—    Pvt. Philipas Simonėlis, iš Marquette Parko, baigė 10 savaičių kariuomenės medikų kursus.

—    Kpt. Cezaris Kazakevičius, sulaukęs 85 m. amžiaus, mirė. Paskutiniu metu gyveno Denveryje.

—    Kpt. Audris Endrijonas, geg. 12 d. užbaigė Texas valstybinį universitetą, gaudamas politinių mokslų diplomą. Kadangi ilgą laiką buvęs JAV kariuomenėj, gavo paskyrimą į Milwaukee, Wis., naujokų ėmimo ir paruošimo pareigoms.

—    Kęstutis Paulauskas, baigė Illinois un-tą, gaudamas BA laipsnį. Jis ilgus metus tarnavo JAV kariuomenėj, yra Vietnamo karo veteranas, apdovanotas keliais atsižymėjimo ženklais.

—    Vyr. kar. Algirdas Tamošaitis iš Marquette Parko, Čikagoje, paskirtas pakrančių sargybos tarnybai į Guamo bazę, Ramiajame vandenyne. Jis ten dirbs prie didžiųjų bombonešių.

Alfonsas Pocius, studijuodamas Illinois Urbanos u-te, baigė ROTC kursą, buvo pakeltas į Antr. leitenanto laipsnį ir priimtas į kariuomenę.

Steponas Mangis, Karo laivyno leitenantas, ilgą laiką tarnavo okeanografijos laive “Discoverer”, Aliaskos pakrantėse. Tarnybą baigė ir apsigyveno Boulder, Colorado, ten vedė A. Jugėlaitę.

S. sgt. Kazimieras Norvilas iš Marquette Parko, yra paskirtas į taktinę aviacijos komandą, Bergstrom. Paskutiniu metu buvo Tailande, aviacijoje instruktorium.

Plk. dr. J. Manelis išlaikė širdies ir plaučių chirurgijos egzaminus ir gavo diplomą. V Vienus metus išbuvęs Vietname, gavo paskyrimą Philadelphijos kariuomenės ligoninės širdies ir plaučių chirurgijos skyriaus viršininku.

—    Viršila Jonas Markuškis, sulaukęs 68 m. amžiaus, mirė St. Catharines, Ont. Lietuvoje liko jo šeima, kurios jis labai ilgėjosi.

—    Ltn. dr. J. Rauktis-Rudis, mirė Kalifornijoje. II Pasaulinio karo metu jis buvo JAV laivyne leitenantas. Po karo tarnavo aviacijos bazėje Vak. Vokietijoj, kur daug padėjo Vasario 16 gim. Jis buvo kon. J. Daužvardienės brolis.

—    J. Janulis, iš Čikagos pietvakarių apylinkės baigė Karo aviacijos akademiją bakalauro diplomu ir 2-jo leitenanto laipsniu. Paskirtas į Loredo aviacijos bazę, Texas valstyje, piloto pratyboms.

Dr. Pr. Šimutis tarnauja JAV karo aviacijoj, Tuscon, Arizona, leitenanto laipsnyje. Baigęs karinę tarnybą versis advokatūra.

—    Plk. ltn. Thomas Vaišvilas iš Gage Parko, Čikagoj, ROTC bataliono vadas, buvo apdovanotas sidabriniu kardu. Tame pačiame batalione gavo medalį už gerą tarnybą Jurgis Valutis.

—    Jonas Mackevičius, Lietuvos kariuomenės eilinis po sunkios ligos mirė Nottinghame, Anglijoj. Buvo kilęs iš Smalvų, Zarasų apsk.

—    Gen. P. Plechavičius labai sunkiai serga ir reikalingas nuolatinės globos. Gen. Musteikis, šiuo metu yra Šv. Kryžiaus ligoninėj.


—    Kpt. E. Shumbris, iš Bayside, N. Y., žuvo P. Vietname, malūnsparniui nukritus ir sudegus. Parvežtas palaidoti į Arlington National kapines Virginijoje. Liko žmona, tėvai, brolis ir sesuo. Velionis buvo baigęs muzikos institutą ir studijavo dramą Great Necke.

—    Kūrėjas-sav. Pranas Martinkus netikėtai mirė rugpiūčio 11 d. Bostone. Jis buvo Ramovės skyriaus pirm. ir valdybos narys. Mažas buvo nuvežtas į Lietuvą. Ten dalyvavo kovose laisvę ginant. Ją atstačius vėl grįžo į Ameriką. Priklausė Lietuvių Piliečių draugijai.

—    Ltn. Kazys Brazdžionis nuo širdies smūgio mirė birželio 21 d., Londone, Anglijoje. Dirbo Pabaltijo kraštų atstovu Waterloo kompanijoje. Lietuvoje tarnavo savanoriu gusarų pulke. Sulaukė 72 metų amžiaus.

—    Lietuvos aviacijos kar. Alfonsas Barzdžius mirė Čikagoje.

—    Pvt. J. Veselka, iš Marquette Parko, Čikagoje, baigė 8 savaičių specialius kursus armijos bazėje, Ft. Polk, La. Jūr. M. Rančius tarnauja naikintojų tipo laive USS Towers, Vietnamo pakrantėse.

 Dr. A. Namavičius, liepos 18 d. sukūrė šeimos židinį Čikagoje ir išvyko į aviacijos medicinos korpą dviejų metų karinei tarnybai Hamested mieste. Jo tėvai gyvena Marquette Parke.

—    Kpt. A. Namakšis, iš Bostono, tarnauja JAV oro jėgų stovykloje Texase. Jis buvo apdovanotas už gabų vadovavimą ir profesinį įgudimą paruošti karių programas. Valstybei jis sutaupė 248,000 dol., todėl jam įteiktas atžymėjimas už nuopelnus tarnyboje.

—    Mjr. Robertas Alekslūnas, JAV generalinio štabo karininkas, iš armijos štabo perkeliamas vieniems metams į Pietų Vietnamą. Jis jau 1965 m. kovojo Vietname būdamas artilerijos baterijos vadas. Už drąsą ir ryžtingą vadovavimą jis buvo eilę kartų atžymėtas. Dabar jis yra paskirtas kariniu patarėju vienai P. Vietnamo kovojančiai divizijai.

—    Mjr. K. Liaudanskas, Los Angelės Ramovės skyriaus pirmininkas per 18 metų, buvo lietuvių gražiai pagerbtas birželio 25 d. Jis veikia ir kitose organizacijose, todėl jam buvo išreikšta padėka daugelio atstovų ir karių.

—    Pvt. Julius R. Binkis, iš Brighton Parko, baigė jauno kareivio apmokymą Lackland, Texas, aviacijos bazėje ir paskirtas į Keesler, Miss., bazę specialiems kursams. Jis kurį laiką studijavo Illinois universitete.

—    Jvt. Pranas Karnauskas, iš Čikagos, baigė 8 savaičių jauno kareivio apmokymą, Ft. Jackson, SC. Algis Žukauskas, inžinierius, paskirtas federalinės valdžios į aviacijos Great Lakes regioną. Jis dirbs prie karinių aerodromų.

—    Vincas F. Aboyas išrinktas Katalikų Karo Veteranų skyriaus New Yorke vadu ir vadovaus 22 postams. Jis tarnavo 108 pėstininkų gvardijos daliny ir II Pasaulinio karo metu — 5 metus reguliarioje kariuomenėje, Fort Jackson, SC. Jis yra apdovanotas dviems auksiniais medaliais.

—    Aviacijos mjr. Darius Bakūnas, grįžęs iš Tolimųjų Rytų karinės tarnybos, dabar paskirtas į Aukštuosius Aviacijos kursus, kuriuos baigęs bus vadovaujantis aviacijos karininkas. Jis siekia plk. ltn. laipsnio.

—    Dariaus ir Girėno 271 Postas Čikagoje įvesdino į pareigas naują valdybą rugpiūčio 12 d. Pareigas eis: Ad. Paplauskas vadas, L. Greves vado pav., Charles Gutafson vado pav., Charles Tyskus adjutantas, Al Samaska kasininkas. Rugpiūčio 20-25 d. Čikagoje vyko Amerikos Legiono suvažiavimas, kur daugumas pasisakė už Š. Vietnamo bombardavimą, nes š. Vietnamas sulaužė Ženevos sutartį. Pasisakyta prieš amnestiją tiems, kurie paliko Ameriką savo noru, vengdami karo prievolės. Jie nerems tokį prezidentinį kandidatą, kuris darys nuolaidas.

Buvęs KARIO skaitytojas J. Z. iš Kanados mums rašo:

“Nepriklausomybės laikais ir Kanadoje, iki 1967 m., buvau KARIO prenumeratorius. Dviem metams buvau išvykęs ir su KARIU jokių ryšių nebeturėjau. Dabar labai norėčiau atnaujinti prenumeratą, bet sveikatos sumetimais negaliu, nes gydytojas uždraudė, kad jokių apie Lietuvos kūrimąsi knygų ar žurnalų neskaityčiau, nes man labai kenkia sveikatai ...

PASKUTINĖS ŽINIOS APIE GENEROLĄ P. KUBILIŪNĄ

Kadangi daug kas klausinėja manęs apie Kubiliūno likimą, tai galiu tik tiek pranešti, kiek žinių pavyko gauti. 1944 m. artinantis antrai bolševikų invazijai, pasitraukė su šeima Vokietijon ir apsigyveno pas ūkininką anglų zonoje. 1945 m. gruodžio mėnesyje buvo bolševikų agentų pagrobtas ir išvežtas iš namų. Kai jis įsėdo į automobilį, jam tuojaus uždėjo ką-tai ant galvos ir jis atsibudo lėktuve tik virš Maskvos, ir tuojaus nusileidus, buvo patalpintas į Lubiankos kalėjimą sunaikinimui.

Dar 1947 metais jis buvo gyvas, kaip pasakojo asmuo kartu su juo buvęs tame kalėjime; jam Kubiliūnas papasakojęs apie tą tragišką kelionę iš namų į kalėjimą, kur jis ir užbaigė savo gyvenimą kankinio mirtimi.

R. Liormonas