Karinės Žinios

TANKAS — RUSŲ PAGRINDINIS GINKLAS

Amerikiečiai išsikapstę iš Vietnamo džiunglių atsiras prieš iki šiol dar neturėto pajėgumo priešą — ginkluotą šarvuotais helikopteriais, artilerijos, tankų ir pėstininkų šarvuotomis dalimis, taktiniais branduolinės energijos ginklais, bendrai, gerai mechaniniam karui parengtą pėstininkų armiją. Amerikiečių įgyti patyrimai ir ginklavimas Vietname, šiuo atveju gal bus visai netinkami dėl skirtingo sekančio karo pobūdžio. Istorija moko, kad progreso nepaisymas yra pražūtingas. Pavyzdžiui, I Pas. kare prie Somme tankai perlipo apkasus ir kulkosvaidžių užtveriamosios ugnies laukus; II Pas. kare, tas pats tankas, prie Volgos ir Dono krantų, jau buvo visai kitoks, veikė kitokiu taktiniu principu. Dviejų karų laikotarpyje, dvi Eurazijos žemyne vyraujančios jėgos, su tuo pačiu ginklu pasielgė diametraliai priešingai: vokiečiai tankus gerino, pritaikydami technologijos pažangą, išvystė naują kautynių sistemą, kai priešinga pusė tik žiūrėjo, kaip jų priešas ruošėsi. Prasidėjus II Pas. karui, rusai turėjo keturis kartus daugiau tankų negu vokiečiai, tačiau pirmųjų šešių mėnesių laikotarpyje neteko apie 17,000 tankų (plk. D. K. Malone, The Soviet Army). Po I Pas. karo, rusų armija palikusi apkasus, vėlėsi pilietiniam revoliucijos kare iki 1921 m. Vokiečiai, po pralaimėjimo, žūt-būt stengėsi išsilaikyti suspaustam mažame plote ir ieškojo kelių erdvėn. “Mein Kampf” nutiesė kelius II Pas. karan, kad vokiečių tauta galėtų įeiti didžiųjų valstybių tarpan. Sunkiosios lauko artilerijos uždavinius perleidžia jau smingantiems lėktuvams “Stuka”, kurie tampriai bendradarbiavo su naujosios taktikos žaibiniais tankų vorų smaigaliais, lydimais motorizuotų pėstininkų.

Vokiečiai, pasigaminę naujus tankų modelius, intensyviai vykdė jungtinius taktinius pratimus, naujo ginklo veikimą derino su turimomis priemonėmis, naujų reikalavimų šviesoje. Rusai, dar 1920 m. nusipirkę iš prancūzų tanką su visais detalių brėžiniais, neįstengė pradėti nei bandyti pasigaminti savą tanką iki 1925 m. Tik 1935 metais išleidę pirmuosius T-34 tankus iš Charkovo dirbtuvių, kaip bandymą, atliko beveik 2000 kilometrų žygį — Charkovas, Maskva, Kievas ir atgal — Charkovas. Po šio žygio, gal būtų ir pasibaigęs rusų šarvuotų dalinių organizavimas jei ne vokiečių staigus ir įtemptas gink-lavimasis. (1922 m. rusų-vokiečių Rappallo sutartimi, vokiečiai turėjo pastatyti rusams chemijos fabrikus su cheminių ginklų mokykla, aviacijos mokyklą su dirbtuvėm ir Kazanėje — tankų tarnybos parengimo centrą. Kruppo ir Junkerio gamybos traktoriai-vilkikai su aviacijos dirbtuvėmis, įsijungė į rusų karinės pramonės atstatymą. Vokiečiai tikėjosi Rusijoje pasigaminti sau ginklų, gi, rusai manė, vokiečių padedami, galėsią išvystyti savą karo pramonę ir apsiginkluoti.) 1932 metais rusai turėjo 3,300 tankų ir 2,500 kovos lėktuvų. Maršalas Tuchačevskis, pramatydamas tankų, kaip savistovaus ginklo pavartojimą, įsteigė mechanizuotų dalinių mokyklą ir organizavo motorizuotas brigadas.

Įsigalėjus Hitlerio režimui ir atsiradus prieškomunistinėm nuotaikom Vokietijoje, vokiečiai Rusiją paliko. Ispanijos pilietinis karas, buvo pirmasis vokiečių lėktuvų “Stuka” ir tankų derinio žaibiniam karui bandymas. Rusai ten pasiuntė 50 tankų, 15 lėktuvų naikintojų ir būrį NKVD terorui. Ispanų pilietiniame kare vokiečiai bandė, stebėjo ir planavo, rusai — vykdė terorą.

II Pas. karo išvakarėse, Stalinas sustabdė tankų gamybą, išskirstė naujai suformuotus tankų dalinius, pabijojęs vidinės jėgos, kuri galėtų nuversti komunistinį rėžimą, sustabdė karinių jėgų stiprinimą, sunaikino 80% aukštesniosios karo vadovybės su Tuchačevskiu priekyje ir “katiušos” išradėju G. Laugimaku, ginklų pramonininku Kurčevsky, tankų inžinierium Zaslovsky, radaro specialistu Smirnovu ir eile kitų. Tūkstančiai karininkų ir karo bei pramonės mokslininkų atsidūrė koncentracijos stovyklose.

Suomių-Rusų žiemos kare, rusai vartojo T-35 tanką ginkluotą vienu 76 mm. ir dviem 45 mm. pabūklais, taip pat tanką T-28 su 76 mm. pabūklu ir 4 kulkosvaidžiais. T-28 tanko šarvai buvo nepakankami. Suomių karininko pareiškimu, rusai nepasimokė nei Kazanės mokykloje, nei Ispanijos pilietiniam kare, pasiųsdami tankus miškuoton Suomijon. Ten suomių slidininkai juos lengvai išvesdavo iš rikiuotės. Tik baigiantis Suomių - Rusų karui, buvo pasiųstas neišbandytas tankas T-34 su 76 mm. pabūklu, kuris parodė gerus duomenis, priedui gi, turėjo lydimuosius pėstininkus, kartais vežiojamus paties tanko. II Pas. kare, T-34 turėjo 88

Sovietų tankai paraduoja

mm. pabūklą; šis modelis rusų yra laikomas karo laimėtoju. Šitą tanką įvedė Kazanės mokyklos mokinys G. Žukovas.

Vokiečių tankų vorų smaigaliams prasiveržus link Leningrado, atsidūrus ties Maskvos vartais, grasinant Kaukazui, prisiminta Kazanės mokykla ir Ispanijos patyrimai, buvo pereita prie naujos taktikos, naujiems ginklams pritaikyta nauja taktika. Tačiau, kai vokiečių tankai negalėjo perplaukti kanalu į britų salą, Šiaurinėje Afrikoje sąjungininkų naikintuvams išvedus "Stukas” iš rikiuotės, tankai netekę lanksčios paramos iš oro, buvo palikti savo pačių likimui. Rusai nepajėgė pasekti anais vakariečių pavyzdžiais. Tik dėka Hitlerio padarytų klaidų, pergrupuojant originalų puolimo planą ir neapskaičiuojant laimėjimų skalės, rusai nekliudomi ir toliau gamino tokius pačius tankus, nepakeisdami modelio T-34, tolimame Novosibirske, kur nepasiekė vokiečių bombonešiai. Taip bandė užblokuoti tankų mase vokiečių kylius. Žukovui perėmus kariuomenės štabą, tankų važiuoklėms buvo pritaikyti sunkesni pabūklai, tiesioginei tankų paramai, suorganizuoti motorizuoti (sunkvežimiuose) pėstininkai, kaip tankų lydimieji daliniai. Pagaliau, 1943 m. didžiausiose tankų kautynėse prie Kursko, rusai kad ir neįnešė tankų istorijon nieko naujo, vokiečių tankų žaibinio karo laimę pasuko kita linkme, pavartodami tankų masę taktiniam smūgiui (rusų daviniais Kursko tankų kautynėse dalyvavo apie 10,000 tankų ir motorizuotų pabūklų — marš. Rotmistrov, Kurskaja bitva).

Šiuo metu, Varšuvos pakto valstybės turi apie 19,000 tankų, kurie nėra standartizuoti, tačiau pagrindą sudaro tie patys T-34, priedui sunkieji T-54 ir T-55, virš 40 to., ginkluoti 100 mm. pabūklais, 12.7 mm. priešlėktuviniais kulkosvaidžiais. Mažas kiekis T-62 tankų yra ginkluoti 115 mm. pabūklais. Nežiūrint, kad rusai numato branduolinės energijos taktines raketas, tankus tebelaiko pagrindiniu sausumos ginklu. Vakariečių toli pažengusią prieštankinę apsaugą, rusai mano praeiti pavartoję masę šarvuočių (plk. D. K. Malone — Soviet Armored Warfare). Tai patvirtina ir eilė įvykdytų plataus masto manevrų sausumoje, kuriuose išryškinamas tankas, kaip pagrindinis ginklas.

“NORI TAIKOS ...”

“Nori taikos, ruoškis karui” — pastaruoju metu amerikiečių spaudoje dažnai kartojama. Ypatingai šią mintį ryškiai kelia Amerikos valstybės saugumu suinteresuoti asmenys. Rusai daro visa, kas reikalinga, kad išeitų į pirmaujančias karinio pajėgumo valstybes, tikslu primesti kitiems savo reikalavimus. Kai rusai milžinišku greičiu stato karinį laivyną ir branduolinės energijos užtaisų raketas, amerikiečiai, atrodo, nepajėgia pasimokyti iš praeities skaudžių patyrimų, kad mūsų laikais, jokia taika negali būti išlaikyta be stiprios gynybos. Amerika neturi jokios ateities be kitus kraštus viršijančio karinio pajėgumo. Tai privalo įsisąmoninti kiekvienas Amerikos pilietis. Be to, turi taip pat suprasti, kad ma-žiausias įsivėlimas į karą, visais atžvilgiais, brangiau kainuoja, negu geras pasirengimas apsisaugoti nuo jo. Krašto gynybos reikalu, nūdieninė amerikiečių visuomenė yra susiskaldžiusi. Kam nors patinka, ar ne, tačiau, karinio pajėgumo pirmavimą perleidus kitoms valstybėms, pasaulio įvykiai nukryps ton pusėn, kur kitiems bus tinkama, nesiskaitant su amerikiečiais, nors amerikiečiai iki šiol būdami pirmaujančia jėga vistik gerbdavo ir kitų teises. 1928 m. pasirašius Kellogo paktą, amerikiečiai atsisakė statyti 15 kreiserių, nes, girdi, karų daugiau nebūsią. Nors anie kreiseriai būtų buvę ir 10 metų senumo II Pasaulinio karo metu, vistiek būtų turėję neįvertinamos reikšmės. Visuomenėje girdisi balsų, kad mokesčių mokėtojai yra apkrauti per daug dideliais mokesčiais, nes per daug skiriama ginklavimui; kad karas yra toks baisus, jog geriau pakelt pralaimėjimą, negu kovoti dėl laisvės. Tai yra gera pagelba šaltame kare rusiško komunizmo propagandai, silpninti amerikiečius, paversti Ameriką nepajėgiu kraštu kariniai, kad po to būtų lengva susmukdyti jį ekonominiai ir paverst kraštą revoliucijos katilu, iš kurio išeitų geras maistas rusiškos imperijos tukinimui, nes neliktų kas priešinasi, Rusijos ekspansijai. Istorija pabrėžtinai moko, kad ne kas kitas sugundo užpuoliką pradėti karą, kaip silpna valstybė, silpna kariniai ir ekonominiai. Jei prieš II Pas. karą Amerika, Anglija ir Prancūzija būtų buvę geriau kariniai pasirengę, Hitleris nebūtų pradėjęs savižudiško karo. Jau keletą kartų kartojasi panaši situacija, kad bet kur pasaulyje prasidėję karai, užklumpa Ameriką visai nepasirengusią ir negalinčią tuo metu sustabdyti agresijos. Amerikos laivynas niekad negrasino užpuolimu, tačiau, būdamas pajėgus greitai veikti visuose pasaulio kraštuose, kad ir toli nuo Amerikos krantų, dažnai išsaugodavo taiką. Vokiečiai nesiskaitydami su amerikiečių laivynu I Pas. karą buvo numatę baigti per 3 mėnesius, II Pas. karą — per 10 savaičių. Reikia tik prisiminti tiekimą rusams per Šiaurės Lediniuotą vandenyną į Murmansko uostą, — be sudėtų laivyno aukų, rusai nebūtų pajėgę atsistatyti net nuo pirmo vokiečių smūgio.

Rusai baigė II Pas. karą su 200 dyzelinių povandeninių laivų. Per 26 metus jie pasistatė 580 tolimo plaukiojimo, moderniškų povandeninių laivų, kai tuo pačiu laikotarpiu amerikiesiai nuleido į vandenį tik 113. Rusai, šiuo metu turėdami moderniškiausias laivų statyklas, gali išvystyti trigubai greitesnę laivų (ypatingai povandeninių.) gamybę už iki-šiolinę. Amerikiečių laivų statybos šiuometinis pajėgumas yra pusė rusų normalaus pajėgumo. Rusai turi gerus laivų statybos inžinierių kadrus ir didelius rezervus, kuriuos bet kuriuo metu gali panaudoti laivų gamybos padidinimui. Rusai turi vakariečiams nežinomą kiekį mokslininkų dirbančių okeonografijoje ir jūrininkystės technologijoje. Jei amerikiečiai pradėtų šiuo metu sustiprintą povandeninių laivų statybos programą, tai, anot viceadmirolo Rickoverio, užtruktų penketą metų (iki 1977 m.), kol pasiektų šiuo metu reikiamą laivų kiekį. Rusai, per paskutinius 26 metus, pagerino, ne vien laivyno, bet ir kitų ginklų rūšių ginklavimo sistemą, ginklus, ryšio sistemą, padidino laivų greitį, sumažino laivų plaukimo garsą.

Pažymėtina, kad 1970 m. rusai įvykdė ypatingai gausų kiekį karinių manevrų vandenynuose; povandeniniai ir jų kovos laivai, iš teritorinių uostų, išsiskirstė visame pasaulyje išmėtytuosna bazėsna; rusų povandeninių laivų branduolinės energijos užtaisų raketos gali pasiekti 95% amerikiečių pramonės ir gyventojų, nes rusų laivai atsidūrė, iki šiol amerikiečių vadinamuose, neutraliuose vandenyse. Rusų karo laivai plaukioja Viduržemio jūroje, šiaurės Atlante, Indijos vandenyne, Afrikos pakrantėse, jie yra Arktikoje, Ramiajame vandenyne, Antarktikoje ir prie Pietinės Amerikos krantų. Jei mes tuojau pat nepradėsime atatinkamai ginkluotis, rytoj atsikėlę, jūroje susilauksime šach-mato. Praeityje vandenys buvo mūsų draugingoje apsaugoje; iškilus pavojui, vandenynų priedangoje turėdavome laiko pasiruošti, šiuo metu Atlantas ir Pacifikas pasidarė patogūs vieškeliai, kuriais labai lengva mus užpult bet kuriuo momentu. Mūsų visuomenė turi labai gerai suprasti, kad šiuo metu mūs negina jokios sienos ir savo apsaugai mes negalim jokių kitokių sienų pasistatyti, kaip tik stipriai apsiginkluoti. Tikimės, kad istorijos pamokos šį kartą nebus veltui praleistos.     B. B.


— Amerikiečiai apmoko jūros liūtus surasti nuskendusius jūroje daiktus, iki 500 pėdų gylio (šie jūros žinduoliai gali pasiekti 750 pėdų gyli). Juos taip pat išmoko pagelbėti narams dirbantiems vandenyje, atnešant jiems iš vandens paviršiaus įvairius daiktus ir įrankius, taip pat iškeliant į paviršių. Nelaimės atveju jie pajėgūs iškelti iš vandens ir pačius narus. Tai yra labai veiksminga pagelba, nes jūros liūtai pasinėrę plaukia bent penkis kartus greičiau už žmones-narus.

—    Amerikiečiai planuoja statyti iš gelžbetonio povandeninius laivus — skirtus specialiai nešioti helikopterius. Laivas turės savo variklius, arba galės būti velkamas kito povandeninio laivo. Helikopterius iš povandeninio laivo iškeltų į paviršių bokšte įrengtu keltuvu — bokšto viršus būtų keletą pėdų virš vandens paviršiaus o visas lėktuvnešis pasinėręs vandenyje, tuo būdu būtų sunkiai susekamas iš didesnio tolio. Gelžbetoninio povandeninio lėktuvnešio statyba daug pigiau kainuotų ir turėtų ilgesnį tarnybos laiką.

—    1960 m. amerikietis generolas Seville iškėlė mintį išrasti priemones sunkiesiems ginklams ir bombonešiams pagerinti taiklumą iki tokio laipsnio, kad nebūtų galimybės nekliudyti taikinį. Jo motyvas buvo remiamas technologijos pažangos galimybių panaudojimu ir sąryšyje su tuo besikeičiančių kautynių reikalavimų. Praėjus virš 10 metų, Seville idėja buvo pradėta įgyvendinti, pradedant pėstininkų ginklais, prieštankinėmis raketomis (įrengiant infra raudonų spindulių pagelba taikymo įtaisus) ir baigiant aviacijos bombomis, pritaikant joms šviesos spindulius ir televizijos kameras, šiuo metu jau plačiai naudojami elektroniniai įrengimai tankų artilerijai, infra raudoni spinduliai ir radaro bangos sekimui, kompiuteriai tankuose, televizijos kameros bombose ir kt.

—    Jau 1971 m. rusai pagamino ir išbandė žemės satelitų naikintojus — satelitus, šiais metais ir amerikiečiai nusprendė pradėti gaminti panašius satelitus. Satelitas-naikintojas turės elektroninius sekimo įrengimus, kurie nustatys, skrisdamas šalia įtariamo satelito, ar jis turi branduolinės energijos užtaisus-bombas. Jei toks įtartinas satelitas pasitaikytų su bombomis, sekimo įrengimai praneštų žemės sekimo stotims, iš kur paliepus, sunaikintų satelitą nešantį sprogmenis.

—    105 mm patrankai, amerikiečiai pritaikė sviedinį su raketa, kuri padidina tolinašą 35%. Iššautas sviedinys, be parako užtaiso jėgos, stumiamas dar ir raketinio užtaiso, kuris įrengtas sviedinio drūtgalyje, tuo būdu palaiko sviedinio lėkimo greitį ir prailgina pradinę trejektorijos dalį.

Tokios rūšies sviediniai numatoma pritaikyti ir laivų artilerijos pabūklams.

—    1980 m. amerikiečiai ginklaviman įves naują kautynių tanką, numatomą 40 tonų svorio, 30 mpv greičio laukais ir 50 mpv — keliais. Ginkluotas 150 mm universalinio veikimo patrankom.

—    Amerikiečiai bando taktines raketas, kurių kiautai ir antrinės svarbos dalys bus pagamintos iš plastikos. Tokios raketos bus daug pigesnės, turės geresnius balistinius duomenis, nereikės jų dažyti, jos nerūdys, išbuvę ilgą laiką vandenyje vis tebebus tinkamos naudojimui, sumažins radaro sekimo efektyvumą.

—    Lankas ir strėlė, kaip ginklas kiniečių buvo vartojamas 400 metų prieš Kristų. Esmėje nepasikeitęs iki šių dienų, lankas buvo vartojamas Vietnamo kare, vietkongiečių. Europoje lankas ir strėlė, plačiu mastu kautynėse buvo naudojamas 14-15 šimtmečiuose. Amerikoje lankas tebelaikomas ginklu ir naudojamas medžioklėje.

—   Po dviejų metų intensyvaus bandymo, šiais metais amerikiečiai įvedė ginklaviman artimos tolinašos raketą, kuri gali turėti ir branduolinės energijos užtaisą. Raketa 14 pėdų ilgio 1,5 pėdos skersmenio, sverianti virš vienos tonos. Gali būti laidoma iš lėktuvų, iš bet kurio augščio ir bet kurio greičio (B-52, F-lll arba naujo B-l, kurie galės nešti iki 24 tokių raketų). Vienos bombos kaina apie $400,000. Ši bomba, dėka savo specialios konstrukcijos ir medžiagų, galės nekliudomai praeiti bet kokią, iki šiol žinomą, priešlėktuvinę - prieš-raketinę gynybą. Ji papildys strateginės gynybos arsenalą.

—    Sąryšyje su pasitarimais Helsinkyje dėl strateginių ginklų apsiribojimų (prasidėjo 1969 m. lapkričio mėn.), amerikiečiai pamatė, kad ką nors gauti iš rusų reikia mokėti gan augštą kainą ir jei taip yra šiuo metu, kada amerikiečiai dar tebėra pir-

105 mm pabūklo sviedinio raketa veikią 1.8 sekundės, po 23 sekundžių palikus vamzdį.

niaujantys ginklų pusiausvyroje, tai kaip bus įmanoma derėtis, bet kuriuo reikalu, kai rusai atsidurs pirmaujančioje vietoje.

Strateginių ginklų apimtin įeina puolamieji ir gynybos, kurie yra išdėstyti bet kurioje žemės rutulio vietoje ir erdvėse (šiuo metu biologiniai ir branduolinės energijos ginklai). Tartasi, pirmoje eilėje, kaip išvengti nesusipratimų, arba ryšio klaidų. Abi šalys turi imtis visų organizacinių ir galimų techniškų priemonių jų išvengti; įrengti ankstyvo įspėjimo -sekimo priemones, laiku ir tiksliai įspėti visas raketų laidymo stotis ir vadovietes, kad per klaidą paleistas raketas būtų galima neutralizuoti pirm negu pasieks taikinį. Toliau diskutuota, kaip pagerinti tiesioginį ryšį Maskva - Wašingtonas, kuris buvo įrengtas 1963 metais po Kubos krizio. Jieškota būdų, kaip erdvėje laikyti lygiagrečiai amerikiečių ir rusų sekimo satelitus, kurie nuolatos stebėtų žemės paviršių; kaip abiem pusėm suderinti tarpplanetinę satelitų ir erdvėlaivių ryšio sistemą. Pasitarimuose bandoma apspręsti kur turėtų būti riba strateginės gynybos priemonėse — priešraketinės raketos gali būti išvystytos iki tokio laipsnio, kad turėtų lemiamos reikšmės puolimui. Amerikiečiai ir rusai šiuo metu išvystė strateginių ginklų tokį potencialą, kad sunaikintų neatstatomai ne vien puolamus taikinius, bet dar ir žymią dalį neutralaus žemės paviršiaus; tačiau, taip pat, abu kraštai turi tolygų pajėgumą priešpuoliui. Yra nuomonių, kad kaip ir visos sutartys su rusais, taip ir ši, trukusi veik trejetą metų, turinti tik popierinės vertės.

—    Jau buvo minėta, kad "Singer" bendrovė Amerikoje gamina įrengimus transporto lėktuvų pilotų apmokymui. Šiais metais gautas užsakymas pagaminti aparatus kautynių lėktuvų F-4 pilotų apmokymui ne vien paprastam pakilimui, elementariniams posūkiams ir tūpimui, bet ir ekraninius įrengimus aštuoniose plokštumose, oro kautynių apmokymui. Įrengimai turės naikintuvo kabinos kopiją su visais valdymo instrumentais, garso, gravitacijos efektais ir kaitaliojamą atmosferinį spaudimą. Padarius atatinkamus pakeitimus šis įrengimas bus galima naudoti ir kitų tipų naikintuvų pilotų apmokymui.

—    Rusai žemės orbitoje turi Cosmos 476 satelitą, kuris pertransliuoja įvairius radio bangų ilgius, sklindančius žemės paviršiuje. Tuo būdu, rusai gali klausytis radio ryšių transliacijų. Be to, gali susekti radaro stotis ir perduot buvimo vietas. Visa tai atliekama valdant satelitą iš žemės specialiais radio įrengimais. Cosmos 476 sveria apie 6 tonas ir yra vienas iš paskutiniųjų rusų erdvės sekimo satelitų.

—    Rusai išima iš apyvartos apie 140 trumpo našumo (iki 2,000 mylių) SS-4 ir SS-5 raketų. Jas pakeis didesnio galingumo ir didesnės tolinašos raketomis.

—    1972 metai yra prancūzų ginklavimo modernizavimo antrosios fazės metai. Pėstininkai gaus 44 naujus SA341-Gazelle helikopterius; naujų ginklų prieš žemai skrendančius lėktuvus; 143 naujus AMX-30 tankus; 200 pėstininkų šarvuotų vežimų AMX -10P; 52 šarvuotus tankų taisymo-dirbtuvių AMX-30-1 vežimus; 500 — ketvirčio tonos sunkvežimių; 880 — Simka-Marmont lengvų sunkvežimių; 1150 Barliet didesnio tonažo sunkvežimių ir 1160 įvairios rūšies autove-žimių ryšiui ir administracijai.

—    Laivynui skirta šeši SA321 Su-per Ferlon helikopteriai; Aconit-Cor-vete, Tourville ir Duguay-Trouin fregatos ir keli maži laivai. Atnaujins kreiserį Colbert ir naikintoją Duprėe. Sumodernins povandeninį Dophane ir pastatys naujus atomine energija varomus povandeninius: Le Terrible, Le Foudroyant ir L’Indomptable.

Aviacija — 1973 metus pradės su nauja grupe Jaguar naikintuvų, keletą Alouette III helikopterių ir dvimotorių apmokymo lėktuvų; priedui naują Crotale priešlėktuvinės gynybos sistemą ir keletos aviacijos bazių atnaujinimą.

—    “Mini-Tat” 7,62 mm Gatling’o tipo kulkosvaidis, pritaikytas helikopteriams, buvo išbandytas su helikopteriu OH58A Amerikoje ir italų gamybos helikopteriu — Italijoje. “Mini-Tat” sukinėjamas horizontaliai 180° ir vertikaliai minus 70° ir plius 10°, nuo helikopterio ašies.

—    Daugėjant technologijos priemonėm ginklavime, jų valdymas darosi nuolatos sudėtingesnis, iš kovotojo reikalaujantis progresyviai didesnio techniško pasirengimo ir tinkamų psichotechniškų savybių. Jau kuris laikas, kaip amerikiečiai studijuoja mašinos - žmogaus santykiavimą, kad pilnutiniai išnaudotų visas mašinos -ginklo savybes, kad mašinos-ginklo vartotojas suprastų veikimo esmę, į jį įsigyventų, tuo būdu kovotojo ir ginklo veikimas pasidarytų vientisas, visapusiškai išnaudotas, veiksmingas. Pavyzdžiui, Vak. Vokietijos aviacija turėjo nemalonius patyrimus su amerikiečių gamybos F-4 naikintuvais, kurie buvo perkrauti ginklavimo ir valdymo komplikuotų įrengimų, kad pilotai neįstengdavo apvaldyti lėktuvo apmokymo metu, ko pasėkoje įvyko eilė bereikalingų avarijų.

UŽMIRŠTAS SVARBUS ISTORINIS ĮVYKIS

IR JO 200 METŲ SUKAKTIS

Lietuvių tautos garbei lai būna čia priminta, kad senoji mūsų valstybė išnyko ne tyliai, be pasipriešinimo, be ginklo kovos, negarbingai. Ne. Taip blogai tada nebuvo! Trumpu laiku įvyko net trys ginkluoti pasipriešinimai, trys karai:    1768-1772,

1792 ir 1794 metais. Visuose, greta konfederatų, savanorių - sukilėlių dalyvavo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos reguliarioji kariuomenė. Tikriau — jos likučiai. Nebuvo paisyta, kad tų ginkluotų jėgų, tos kariuomenės, palyginus su priešų jėgomis, buvo tragiškai ir beviltiškai mažai ir kad ji tuometinės vyriausybės ir seimų buvo daug blogiau ginkluota, apmokyta ir aprūpinta.

Deja, apie tuos, kad ir praloštus, bet garbingus ir pamokinančius karus (pirmas ir trečias pralaimėti; antras buvo nebaigtas: nebūdamas joks karys, silpnadvasis vyriausias vadas, lenkų karalius, niekšiškai karo veiksmus nutraukė, nors buvo susidariusi galimybė toli įsibrovusį ir nusilpusį priešą nugalėti. Panašiai kaip Pilsudskis 1920 m. — rusus bolševikus ties Varšuva.) mūsų istorikai nemėgsta rašinėti. O lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų nepaisome. Be to, anuos “agonijos” karus žmonių atmintyje nustelbė vėlesni sukilimai -karai: Napoleonmečio — 1812-1814, 1831, 1862-64, 1905 m. sukilimas ir I ir II Pasauliniai 1914-1918 ir 1939-1945 metų, bei vėlyvesnį mažesni, baigti ir Viet-Namo vykstąs karai.

Šįmet sukanka 200 metų nuo 1772 m. karo ir pirmo XVII amžiuje mūsų senos valstybės teritorijos užgrobimo, vadinamo, “padalinimu” (prancūziškai: partage), kuris įvyko Berlynui su Maskva, kaip ir mūsų laikais, susitarus. Ar mūsų veiksniai, ar mūsų spauda šį stambų mūsų tautos gyvenime įvykį bent priminė?

St. Dirmantas

 

— Š.m. liepos mėn. amerikiečiai išbandė pėstininkų taktines raketas Pershing. Utah raketų bandymų poligone buvo iššauta 20 Pershing branduolinės energijos užtaisų raketų, 400 mylių tolinašos. Pratybos buvo vykdomos apmokymo tikslu, šiomis raketomis ginkluotos ir NATO jėgos Europoje.