Karys 1972m. 5-6 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1482)  GEGUŽĖ – MAY  1972 

Senos kapinės Žemaičiuose ... (viršelis)

Nr. 6 (1483)  BIRŽELIS - LIEPA — JUNE  1972 

K. Sragauskas— “Stasio Butkaus” šaulių kp. Detroite demonstracijose prieš sovietų žiaurumus okupuotoje Lietuvoje. Iš d.: S. Kaunelienė, V. Tamošiūnas, J. Butkus, E. Jodinskienė ir estų vėliavnešys. .... (viršelis)

  T U R I N Y S

J. Paužuolis — Paskutinė Rinktinė

M. Gelžinis — Lietuvių tautos etninės sienos vakaruose

V. L. — Karo aviacijos mokyklos laida

O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose

J. Gediminėnas — Ant rašomojo stalo besikrapštant (II)

V. Abromaitis — Ar lietuvis buvo dvasiniai priaugęs ginti Lietuvos nepriklausomybę

S. Šetkus — Paveikslas

O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose

B. B. — Trys dešimtmečiai

B. Stasiulis — Kybartų įvykiai ir atsiminimai

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika


Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS “Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,

Australia —V. ŠALKÛNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, “Glfts International”, “Parama” 
DETROIT, MICH. — V. Perminas, Cižauskas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Lib-rary”

ANGLIJOJE

"DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

V. VOKIETIJOJE Juozas Venys

AUSTRALIJOJE

A. Kubilius
S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80c.

Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Aveė., Brooklyn, N.Y. I 1221, U.S.A.

KARYS, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the vide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.