Karys 1972m. 3-4 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ-VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1480)  KOVAS – MARCH 1972 

Pavasario atodrėkis Lietuvoje ... (viršelis)

Nr. 4 (1481)  BALANDIS - APRIL  1972 

P. Jurkus— Pavasaris .... (viršelis)

  T U R I N Y S

B. Auginas — Jaunimas protėvių pėdų paunksmėje

D. Bruškytė — Ar Lietuva galėjo ginklu pasipriešinti

J. Rūtenis — Mindaugas

Z. Raulinaitis — Žygis į Kuršą (pabaiga)

P. Matekūnas — Piliakalniai Zarasų apskr. ribose

Stasė U. — Nuo Dubysos iki Dunojaus

O. Urbonas — Lietuviai Sovietų konc. stovyklose

J. Gediminėnas — Ant rašomojo stalo besikrapštant

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS‘‘Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVE N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Australia —V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, “Gifts International”, “Parama” 
DETROIT, MICH. — V. Perminas, Čižauskas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” 
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

V. VOKIETIJOJE — Juozas Venys

AUSTRALIJOJE

A. Kubilius
S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — S Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80 ct.

Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.