Mindaugas

JONAS RŪTENIS

MINDAUGAS

Prologo ir vieno veiksmo opera
(Libretas)

VEIKĖJAI :

MINDAUGAS — Lietuvos karalius, bosas
VAIDILA — Vyriausias pilies krivis, baritonas 
DANUTĖ — Mind. žmonos sesuo, mezzosopranas 
BITULA — Mindaugo pilies juokdarys, tenoras 
PIRMAS KARYS — tenoras 
ANTRAS KARYS — baritonas 
VYRESNYSIS — bosas
PILIES ĮGULA: moterys, vyrai — mišraus choro dalyviai

Laikas: MCCLXIII metai; vieta: Vorutos pilis.

Uvertiūrai pasibaigus, prieš uždangą, šviesos apšviestas, stovi karalius Mindaugas. Po kelių orkestro akordų pradeda,

PROLOGAS

MINDAUGAS
Šiapus uždangos, rampos šviesoje, graudulingai
        
Jaučiu, ateina pabaiga —
         Gyvenimo ir darbų,
         O jie visi dar nebaigti,
         Dar daug svajonių ir sapnų ...
         Dar daug karionės, bet viltis
         Kas kart mažėja valandom—
         Kurlink, o mylima mana,
         Pasuksi, žeme, Lietuva?!
         Norėjau žydinčios šaunios —
         Žvaigždžių mėlynėje aukštoj —
         Garbės tau troškau nemarios —
         Skaisčiosios laisvės amžinos! ...
         Kviečiau visus aš talkon,
         Kviečiau negriauti, bet statyt,
         Kviečiau gyvenimo alkon —
         Kviečiau manęs paklausyt...
         O jūs visi prieš mane,
         Teliaupsinote tik save —
         Manoji miršta jau svaja
         Ir pančiuos dūli Lietuva ...

Suakmenėja vietoj. Viskas užgęsta. Mindaugas dingsta. Po kelių orkestro akordųpakyla uždanga.

MINDAUGAS

Vieno veiksmo opera

Scena padalyta į dvi nelygias dalis. Kairėjedidžioji dalis, pilies kiemas. DešinėjeMindaugo menė. Sargybos bokšte du kariai. Vaizdai keičiami šviesos efektais.

PIRMASIS VAIZDAS

Teapšviestas tik bokštas. Kieme tamsu. Valdovo menėje tik vienas, menkas žiburėlis.

Sargybos bokšte vienas iš sargybinių susierzinęs vaikšto, o kitas įsispoksojęs į tamsą.    

Orkestro palydoje pasigirsta lyrinis vyro balsas

        
Ar vėjai pūtė,
         Ar sodai ūžė —
         Ar naujoj seklyčioj
         Staklelės dūzgėi...
         Nei vėjai pūtė, nei sodai ūžė, —
         Nei naujoj seklyčioj — staklelės dūzgė...
         Verkė mergelė,
         Verkė jaunoji —
         Bernelį karan
         Leisdama ...

PIRMAS KARYS
         Nustoki!
         Negraudenk širdies ...
         Miegok į meškos kailį įsisupęs,
         Kol mano akys nesimerkia,
         Kol ausis įtempęs,
         Kaip kurtas dar budžiu ...

Pauza. Griausmingai sugaudžia orkestras, žaibuojagriaudžia.

Tilstant
         O
kokia žvarbi naktis :
         Raganiais ir laumėmis patrakus —
         Nustoki!
         Ir taip jau širdį jauną ėda...
ANTRAS KARYS 
         Neužginsi...
         Jei dainiui posmas sodrus pinas
         Kai dalią savąją jis gieda ...
Išlaukęs
        
Matyt prisigiedojo
         Kunigaikščiams ir didžiūnams,
         Girdamas nebūtus žygius
         Už duonos žiauberį 
         Vargdienis ...
PIRMAS KARYS
         Tylėtum nekalbėjęs paiko
         Dainių jis vargdieniu laiko .. .
ANTRAS KARYS
         Šimtai kaukų 
         Tą tavo šneką,
         Tu vis didžiūnus užtari,
         Kaip brolius,
         O jiems karai, midus
         Ir mergos rūpi...
Vėl trenksmas ir žaibas
        
Ach, žaibai ...
         Tik skelia, skelia,
         O širdį drebulys apėmęs ...
         Man dedas, vogt slapčiom
         Į sodus svetimus atėjom.
         Man dedas — aš toks susitepęs,
         Kad ir lietus
         Nuplauti nepajėgia ...
         Rankos, —
         Žiūrėki, rankos,
         Lyg sukrėtusios krauju
         Dar gličios ...
         Aš mažas, bet baisus, kaip
         Žvėris.
         Aš piktas,
         Įdūkusiai aš piktas —
         Mindaugo karys.
         Kokios laumės manyje
         Susikraustė,
         Pasakyk?
PIRMAS KARYS
         Baimė!
ANTRAS KARYS
         Baimė?
         Juokingas tu ...
Švilpia vėjas, bet jau šviesėja
        
Ach, prakeiktoji šlapdriba
         Ir vėjas tas patrakęs,
         Kaukus
         Ir žempūčius į būrį susišaukęs
         Puotą kelia! ...
Grįždamas ir keisdamas toną
        
Tu sakai baimė!
         Dalia!
         Kario dalia!
Išlaukęs
        
Palikus viską . ..
         Širdį iš krūtinės plėšia
         Už ką?
PIRMAS KARYS
Iškilmingai
        
Už laisvę!
         Už laisvę!

Didingi orkestro akordai. Kariai dingsta. Iš tamsių kontūrų išnyra pilies kiemas su vis gausėjančia minia.

ANTRASIS VAIZDAS

Pilies kiemas pilnas žmonių. Visų veiduose ryžtas

MIŠRUS CHORAS
         Už laisvę!
         Už laisvę!
Artėdami vis arčiau Mindaugo menės
        
Anuose toliuose baltuose 
         Girdėjosi lakštutės čiulbesys 
         Rytmečio daina laukuose,
         Padangėj svaigo vyturys.
         Debesys atskleidę viską,
         Pušys medumi nučiuvę.
         Saulės — vakaruose diskas
         Viliojo į dausas Lietuvį. ..
         Degė miškas pazarėliais,
         Mirkčiojo danguj žvaigždelės.
         Dainužė liejos vakarėliais,
         Mergino bernai mergeles . ..
VYRŲ GRUPĖ
         Brolį gerbėme, kaip brolį,
         O Jis įsakė juos žudyt!
         Žemina visus
         Karūna ne sava —
         Romos Lietuva!
KITA VYRŲ GRUPĖ (Choras)
         Paniekino tautos dievus,
         Naujam po kojų puola —
         Saviems, lyg šernas įžūlūs —
         Lietuvai prapuolęs ...
Verždamiesi prie angos, kuri veda Mindaugo menėn
        
Šalin valdovą rūstų!
         Garbėtrošką, šalin!
VISI
         Šalin valdovą rūstų!
         Garbėtrošką, šalin!

Mišrus choras, kartodamas kelis kartus, veržliau artinasi prie angos, vyrų grupė užšoka net ant laiptų, pasirodo keli ginkluoti kariai ir juos, sukryžiuodami ilgakočius kirvius, sulaiko.

TREČIASIS VAIZDAS

Tas pat pilies kiemas. Įsikarščiavusi minia grūdasi prie angos. Pro minią prasistumdamas, kai kuriems nuolankiai praleidžiant, atskuba Vaidila jau saukdamas iš tolo

VAIDILA
         Sustokit!
         Palaukit —
         Dievų vardu
         Prašau aš jūsų!
         Sustokit!
         Atlyžkit... Nurimkit!
VISI
Nebodami
        
Šalin valdovą rūstų!
         Šalin, šalin — šalin!
VAIDILA
Laiptais vedančiais į Mindaugo menę palypėjęs, rankas, su savo lazda, prieš minią iškeldamas 
        
Prašau!
         Sustokit!
Išlaukęs
        
Einu aš pats pas valdovą.
         Pranešiu jam mūsų gėlą.
         Nedrįskit plėšt šlovės karaliui —
         Kas drįsta tam tebūnie gėda. ..
         Nesekami dievų keliai —
         Gal ir karalių nesekami:
         Pranešiu valią aš valdovo —
         Ir man širdis juk nerami...
Garsiai
        
Tad prašau —
         Palaukit!
Atsisuka nuo minios ir eina Mindaugo menės angon, bet sargybą nešautieji kariai, nei žodžio nepratardami, vėl sukryžiuoja ilgakočius kirvius prieš Vaidilą. Minia-įsiunta
VISI
         Garbėtrošką šalin!
         Karalių tą šalin!
         Šalin, šalin, šalin!
Dideliu balsu
VAIDILA
         Nustokit!
Palengva atsisuka vėl į sargybas
Iškilmingai
        
Praneškite valdovui,
         Kad aš, vyriausias krivis,
         Kalbėtis su juo noriu ...
Iš lengvo lipa laiptais žemyn. Minia visiškai nutyla. Prie paskutinės palaiptės vėl atsisuka į sargybiniusminia kiek pasitraukia. Gaili, pilna nerimo orkestro muzika palydi šią įtampą. Po valandėlės iš angos išeina vyresnysis ir taria
VYRESNYSIS
         Gesinkit pyktį tuč tuojau
         Ir išsiskirstykit greičiau.
         Karaliaus žodžiais
         Įsakau!
Minia susigužta ir traukiasi; Vaidila, valandėlę išlaukęs ir tiesdamas rankas link menės
VAIDILA
         Kaip žolyną žalią
         Tave kai žiedą auginau,
         Svajas sapnuose brandinau,
         O mylimas, berneli,..
         Tariau, valdovas užaugs mums
         Mielosios Vorutos šaunios.
         Tiesa ir melas susigrums,
         Vardan lygybės amžinos.
Su skausmu
        
Tariau
         Ir apsirikau . . .
         Tariau, išves į saulės tolius
         Šlovės didžiu keliu.
         Tariau, apgins jis mano brolius
         Ir jį už tai myliu . ..
Su skausmu
        
Tariau 
         Ir apsirikau!
Su didele įtampa
        
Perkūne debesų didingas!
         Priimk meldimą maloningai!
         Trenk, kad subyrėtų
         Skylėtoji kaliausė,
         Lyk lietų ašarom nuplauti
         Gausiai.
         Grūmok ir vis dar bus per maža,
         Atimk karaliui žadą ...
Piktai ir lemtingai
        
Vorutai jis amžiams baigtas,
         Nes
         Jis
         Visų
         Ir mano
         P r a k e i k t a s !
VISI
         P r a k e i k t a s !
         P r a k e i k t a s !
         P r a k e i k t a s !
Iš angos pasipila dešimtis ištikimų Mindaugo vyrų, jėga prasiskina kelią iki Vaidilos. Suima jį ir vedasi angon. Minia kieme traukiasi ir retėja. Iki paskutiniai apleidžia kiemąorkestras visus išlydi. Tuščia. Viskas tilsta. Kieme sutemsta ir tik kontūrai tesimato.

KETVIRTASIS VAIZDAS

Mindaugo menė. Teapšviestas tik kairysis menės kampas. Dešinėje durys.
Mindaugas stovi už skobnies, nusisukęs į langą.
BITULA
         Visi pikti ir įširdę, valdove!
MINDAUGAS
Neatsigrįždamas
        
Įširdę?!
BITULA
         Pats, valdove,
         Gerai žinai,
         Tavo norams
         Nepritaria tarnai...
Atsigrįždamas
MINDAUGAS
         Neišmanėlių banda —
         Pavydo ji pilna.
BITULA
         Taigi pavydo,
         Mano Karaliau!
MINDAUGAS
         Ir tu pavydi,
         Juokdary?!
BITULA
         O ne, Valdove!
         Man garbės perdaug
         Čia Vorutoj garsioj,
         Šalelėje gimtoj ...
         Nepritariu ir aš
         Livonijos klastom 
         Romos apsuptom ...
Išlaukęs
        
Ir dainiui posmo nebebus,
         Negarbins jis tuos stabus ... 
MINDAUGAS
         Karalių aukštins!
BITULA
         Taigi — karaliaus didžią šlovę,
         Bet netokią, kaip tava valdove ...
MINDAUGAS
         Neišmanėliai visi —
         Jums Voruta garsi,
         Kai vietinės vien kovos
         Ir Mindaugas valdovas.
         Išpučiam tuos žygius
         Ir dedamės karžygiais ...
Išlaukęs
        
Neišmanėliai visi!
BITULA
         Tu susirūpinęs, Valdove.
         Apsėdo Tave aitvarai.
         Į akis pažvelgti
         Mums bijai! ...
MINDAUGAS
         Lauk!
         Visus jus lauk!
Išlaukęs
        
Bijau...
         Kas Jūs?
         Tarnai —
         Mano tik tarnai!
BITULA
         Kurie kaltina tave,
         O tu tylėti privalai,
         Prakeiktam tu katile.
         Nesakyk, matau, bijai —
         Nes didžiausioji kaltė,
         Tai garbėtroškos kaltė!
MINDAUGAS
Piktai
        
Nutilk!
         Pakarti liepsiu!
Dramatinę įtampą švelnina giedresni orkestro garsai, kurie ilgainiui įsilieja į, neva, šokio melodiją.
MINDAUGAS
         Kas tai?
BITULA
         Tai skudutininkai moteris
         linksmina ...
         Danutę pasitinka ...
MINDAUGAS
Nustebęs
        
Danutę?!
BITULA
         Taigi, valdove, ji jau čia ...
         Karališkan glėbin,
         Kaip pūkelis, leidžiasi...    .
MINDAUGAS
Garsiai ir įsakančiai 
        
Nutildyk 
         Tuos svirplius 
         Tuč tuojau,
         Aš įsakau!
Bitula skuba durų link, kurios jau visai išryškėja. Atidaro duris, tarpdury Danutė.
Bitula nusilenkia ir dingsta.
Mindaugas, pamatęs ją, nusisuka vėl į langą.

PENKTASIS VAIZDAS

Ta pati Mindaugo menė tik daugiau apšviesta.
Staigiai atsisukęs nuo lango
MINDAUGAS
         Tu nusibodai man,
         Tu sekioji mane.
         Negaliu gi būt, nūnai,
         Obuolys saldinis amžinai. ..
DANUTĖ
         Žinau ...
         Nei mėnulio atlaužėle,
         Nei berneliu, kur žirgą
         Į lankas paleidęs, svaigo ...
         Aš žinau ...
         Tu reikalingas sukrėtimų,
         Kurie išjudintų tave —
         Šeimos židinėlis,
         Tai tik žiežirbėlės . ..
         Tau reikia didelės liepsnos,
         Tau reikia gaisro! ...
MINDAUGAS
         Tu persekioji mane! ...
DANUTĖ
         Aš tik viena
         Ir visada tavo kely 
         Laužą įkurt galėsiu!
MINDAUGAS
         Tu piktoji laumė!
DANUTĖ
         O, ne,
         Tu klysti.
         Tik aš galiu lydėt
         Karališkam kely ...
         ___________
         ___________
         Apkabink mane,
         Priglausk ...
Artinasi prie Mindaugo.
MINDAUGAS
         Atstok ant visados,
         Dvasia piktoji!
DANUTĖ
Nenustodama vilties
        
Tavo širdy, žinau,
         Aš žiedas,
         Liepsnojantis,, gaivus.
         Iš laimės ašaros
         Man rieda,
         Rytojus toks žavus....
         Tavam žibuoklėm
         Klotam guoly 
         Spindesiu žiežirba žaria —
         Karionės amžiams bus
         Prapuolę.
         Dalužė, tai dalia ...
Tiesdama rankas
        
Ateik, o mylimas,
         Aš laukiu.
         Išlenkime
         Midaus taures.
         Žiedelių plaštakėlės
         Abu mus 
         Svaigti šaukia ...
Skardus trimitas
MINDAUGAS
         Kas tai?!
Įsiveržęs pro duris
BITULA
         Daumantas prie vartų!
         Jie veržiasi į vidų.
         Sargybos neatlaiko,
         Daugybė jų be saiko! ...
Mindaugas valandėlę stovi. Danutė, pasirengusi jau eiti, puola į jo glėbį, bet Mindaugas jos nepriima. Ji suklumpa prie jo kojų.
Tragiškai ir didingai sudunda orkestras, o savo kontūrais ryškėjanciame pilies kieme minia; orkestro properšose
CHORAS
         Šalin valdovą rūstų!
         Šalin garbėtrošką, šalin! ...
         Šalin ... Šalin ... Šalin!
Menėje vskas užgęsta. Mindaugas išeina pro duris, palikęs Danutę suklupusią ąsloje.

ŠEŠTASIS VAIZDAS

Pilies kiemas. Jis pilnas žmonių. Jų visų veiduose drąsa ir ryžtas. Jie visi drąsiai veržiasi prie Mindaugo menės angos
CHORAS
         Šalin valdovą rūstų
         Šalin, šalin, šalin.
         Didybę jo išpūstą
         Šalin, šalin, šalin ...
         Laisvi šioj žemėj gimę —
         Būsim vis laisvi.
         Kovosim nenurimę —
         Kol būsime gyvi.
         Šalin valdovą rūstų —
         Šalin, šalin, šalin.
         Didybę jo išpūstą
         Šalin, šalin, šalin ...
Visu būriu veržiasi angon, bet atšoka atgal, lyg Perkūno trenkti, kai angoje prieš juos pasirodo pats karalius Mindaugas. Visus nurimusius apžvelgęs.
MINDAUGAS
         Palaukit!
         Atsipeikėkit!
išlaukęs
        
Žarijos tos, jūsų akyse,
         Siutina mane ...
Graudžiai
        
Neišmanot!
         Kaip širdį sopa,
         Kai jūs visi prieš mane
         Už visa gera 
         Atsimokat
         Ir kuriat laužą pragare! . . .
         Regiu, matau
         Visus,
         Lyg spindulėlį tamsoje
         Matau vargus,
         Žinau skausmus
         Ir naują kelią šviesoje.
         Juo privalau
         Aš nešti naštą 
         Ir negaliu jau jos 
         Padėt —
         Turiu išnešt ją į saulę.
         Nebėra laiko Pailsėt.
VISI
         Jis vis didybės pilnas.
         Vilkas avies vilnom!
MINDAUGAS
nebodamas
        
Aš vienas tematau,
         Baltuose debesų kalnuos,
         Laisvę ir laimę.
         Matau kiekviename
         Žydinčiam krūme,
         Laukuos ir miškuos —
         Vainiklapy gėlės
         Ir smilgoj pakelės ...
         Žinau, nušvis saulė
         ir įsižiebs 
         Laisvieji žiburiai.
         Toliuose paskęs
         Pikti dundėjimai 
         Ir į ežerus gilius 
         Nugrims juoda,
         Klaikioji nevilties naktis ...
Garsiai
         Sakykit,
         Kaip į jus kalbėt,
         Kaip man šaukt! —
         Išėjus į kryžkeles
         Talkon!
         Lietuvos garbei
         Ir didybei!?
VYRŲ GRUPĖ
         Taip kalbėdamas
         Tik aukštini save..
         Bet atmink, valdove,
         Daumantas už vartų, su vyrija!
MINDAUGAS 
Piktai
         Tik jūs man visi sakote,
         Kad aš žmogum nesmi daugiau.
         Jūsų akyse aš tik 
         Garbėtroška išdidus!
         Jūs tariate ir sprendžiate!
         Bet aš noriu visų paklaust:
         Kas jums davė teisę
         Kaltinti Karalių?!
Minia lyg susigūžta ir lyg traukiasi
Vis kylančiu balsu
         Aš gi siekiu ko noriu,
         Ko visą gyvenimą troškau ...
         Sakot — paniekinęs kitus 
         Lipau per mirusius aukštybėn! 
         Tėviškę ir šventąją ugnį,
         Krivius ir vaidilutes
         Ir viską.
         Viską! —
         Dabar galiu kalaviju
         Sukapot
         Ir sudegint —
         Net Vorutą kryžiuočiams atiduot.
         Tad ko aš dar laukiu!
         Vainiką —
         Ant galvos,. Karaliau!,

Mirtinoj tyloj
         Tariat, gėrėkis užsidėjęs,
         O Lietuvos laukai
         Kraujuose maudysis.
         Pašvaisčių išgąsdinti
         Vaikai klyks,
         O motinos
         Prakeikusios rankas grąžys ...
Su dideliu skausmu
         Kvatokis ...
         Karaliau!
VYRŲ GRUPĖ
         Paikai šneki, valdove,
         Bereikalo į mus!
         Nuo tų šnekų, juk niekad
         Voruta nežus!
MINDAUGAS
         Aš mintijau:
         Šimtus metų mes būsime
         Maži,
         Savo kiaute užsidarę,
         Atėjūnų niokojami.
         Tai kas man Vorutos garbė —
         Jei žemė be garbės!
         Jūs sakote, kad aš,
         Mindaugas,
         Trokštu karališko vainiko.
         Ne!
         Šimtai kaukų, ne!
         Karaliaus reikia
         Lietuvos garbei ir didybei!
         Niekas nesudrebės
         Prieš Mindaugą,
         Bet visi drebės prieš Lietuvos
         Karalių!
         Todėl vainiką tą aš deduos —
         Nes, tikiu,
         Lietuvos garbei!
         O jūs pastojai kelią!
         Atleiskit man visi —
         Atleiskit —
         Karaliaus vainiko
         Aš sieksiu ir pats save užmiršęs.
         Nes niekados!
         Nei valandos,
         Negaliu užmirštį Lietuvos!
Pasisukęs eina atgal angon, bet prie jo supuola Daumauto kariai, suima ir vedasi menėn.
VYRŲ GRUPĖ
Sąmyšyje
         Sudiev, Karaliau!
KITA GRUPĖ
         Prakeiktas būdamas,
         Nesi valdovas —
         Sudiev, Karaliau!
VISI
         Šalin, šalin
         Valdovą rūstų,
         Garbėtrošką šalin!
         Šalin, šalin, šalin!

SEPTINTASIS VAIZDAS

Tame nepaprastame sąmyšyje, pro angą, iššoka paliegęs, kuprotasBITULA. Iškelia rankas ir puola minion. Minia pasitraukia, o jis, parkritęs ant žemės, rauda.

Tas pat pilies kiemas. Visi sužiurę į verkiantį Bitulą. Staiga, Bitula pašoka perimtas skausmo, atmiešęs gestikuliaciją su pilies juokdario pareigom, švaistydamasis, tragiškai išgyvendamas, gąsdindamas, bet tvirtas ir ryžtingas
BITULA
         Švietė saulelė maloninga
         Vis į Vorutą svetingą.
         Garsėjo ši pilis garbe,
         o dabar jau ji karste...
         Valdovą Jūs nužudėt —
         Karaliaus
         Mindaugo nebėr! . ..
VISI
         —    Ką šneka jis?!
         —    Ką jis čia kliedi?'!
         —    Nauja buitis
         —    Pas mus atrieda . . .
BITULA
         Valdovą
         Jūs nužudėt,
         Karaliaus
         Mindaugo nebėr...
Suklumpa ir keldamasissarkastiškai
        
Cha-cha-cha!
Liūdnai, lyg pametęs protą
        
Šviesi saulelė maloninga
         Vis į Vorutą svetingą.
         Garsėjo ši pilis garbe,
         O dabar jau ji karste . ..
Garsiai
        
Cha-cha-cha!
Nusirita į žmones
VISI
         —    Suimt ir jį!
         —    Kerėplą, tą!
         —    Gana juokų!
         —    Gana, gana!
Jo suimti niekas nedrįsta, Bitula keldamasis, pašiepiančiai
BITULA
         Šviesi saulelė maloninga
         Jau ant Vorutos garbingai —
         Daugiau ji niekad nešvytės —
         Pilis ta liko be garbės ...
Versdamasis per galvą
        
Cha-cha-cha! ...
VISI
Piktai
        
Suimkit senį,
         Tą kuprotą —
         Juk, matot, jis
         Neteko proto!
Atsikeldamas
BITULA 
         O, ne!
         Suimti laisvo nebegalit,
         Nes laisvė jau ne jūsų valioj.
         Nužudėte karalių!
         Karaliūną!
         Lietuvos didžiūną!
įsižeidę ir nustebę
VISI
         M e s ? !
BITULA
         J ū s !
VISI
         Jis kliedi,
         Jis kliedi,
         Jis kliedi —
         Bitula, kur gi tu riedi?
Nusikamavęs, bet dar visas jėgas sukaupęsrimtai
BITULA
         O, ne!
         Juk tai tikra tiesa —
         Užgęso Vorutoj šviesa!
         Tamsybėj viskas skęsta —
         Rūstybė didi bręsta . ..
Garsiai
         Klausykite, kaip dunda,
         Perkūnas jau pabunda!
Orkestras nepaprastai sudunda, o ilgainiui išsilieja į majestotišką muziką. Tuo metu iš Mindaugo menes angos išnešama Mindaugo vėliava.
VISI
Nustebę
         Karalius mirė!
         Teisybę sakė...
Bitula prasimuša pro žmones ir kniūpščias krinta po vėliava.
visi:
         Didžiai rūsti
         Mums ši diena,
         Pilna karionės
         Ir gėlos.
         Nejau tamsybė
         Amžina 
         Mumyse 
         Nuolatos bujos?
         Mes permaldaut turim dievus,
         Atpirkt kaltes savo visas.
         Tegul garbingas—įstabus
         Valdovas naujas atsiras . ..
         Atleisk kaltiems
         Visas kaltes,
         Atskleisk erdves
         Savo šviesias,
         Praamžiau,
         Meldžiame Tave:
         Priimk jo dvasią
         Pas save.
Visi nulenkia galvas. Kiti net klaupiasi.
Leidžiasi juoda uždanga, o ant jos ryški karūna.

U Ž D A N G A.