Partizanai ir partizanė

Į Lietuvą žiemojančių einu
Prie kryžių stovėsiu smūtkeliu 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Balys Sruoga

Per Viesulo kuopos sanitarijos seserį Dalią, mus pasiekė žinia, kad į mūsų štabo rajoną yra pervežtas iš Kauno, mūsų rinktinės Ainio kuopos, kovotojas Erelis. Puolant enkavedistus Žilavodėje, jis buvo sužeistas — sužalotas kaulas augščiau kelio. Parūpinus netikrus dokumentus, buvo paguldytas buvusiojo Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Kaune, tariamai, arklio įspirtas. Ligoninėje tikrą padėtį žinojo tik gailestingoji sesuo Nastė. Kadangi ligonines sekė enkavedistai, įtardami, kad gali būti gydomi partizanai, po dvejetos savaičių Erelio kojos gydymo, sesuo Nastė pastebėjo enkavedistus įtariant Erelį esantį partizanu, todėl, neatidėliojant, naktį, Erelį iš ligoninės išgabeno. Nastei pavyko su Ereliu atsirasti savo tėviškėje, kur jinai žinojo esant partizanų dalinį. Negalėdama tiesioginiai tuojau susisiekti, Erelį patalpino svirne ir slaugė iki jis sustiprėjo.

Vieną dieną Nastė susisiekė su Ainio kuopos vyrais ir jie vyko pasiimti Erelį iš Nastės tėviškės. Ties Plutiškėmis užėjo ant enkavedistų pasalų ir kautynėse, Nastei teko dengti jos palydovų pasitraukimą. Nastė pasirodė gerai valdanti ne vien medicinos priemones, bet ir automatą, kurį gavo iš Ainio kuopos. Kai rusas, apie 60 metrų atstu, išsivertęs iš griovio, taikėsi kulkosvaidžio mirtina salve nuskinti besitraukiančius Nastės palydovus, ji žaibo šuoliu, iš šalikelės pašoko ant kelio ir vienu metu prabilo dvi trumpos automatinės salvės — ruso kulkosvaidžio ir Nastės automato...

Kai pasiekę pirmuosius pamiškės medžius, Nastės palydovai atsisuko atgal, pamatė keletą enkavedistų, bėgančių iš buvusių šalikelėje krūmokšnių, prie ruso su kulkosvaidžiu, kuris raitėsi pagriovyje; kiti du — link vidukelėje kniūpščiai gulinčios Nastės. Trumpą tylą, ūmai, perskrodė Nastės automato serija, nuo kurios sukrito abu link jos bėgusieji rusai. Po to sekė ilgos automatų serijos .. .

Savo drąsa ir gyvybe, Nastė išgelbėjo dar du Lietuvos laisvės gynėjus.

(Iš Daumanto “Partizanai”)