Karys 1972m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919  Nepriklausomybės kovų  metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1478)  SAUSIS – JANUARY 1972 

A.a. inž. plk. ltn. Antanas Novickis ... (viršelis)

Nr. 2 (1479)  VASARIS – FEBRUARY 1972 

J.    Rūtenis— Žaibai ir Rūta ... (viršelis) 

  T U R I N Y S

K. Milkovaitis, Klaipėdos kraštas

J. V. Sūduvas, Pabradės-Pažeimenės poligone

A. Budreckis, Lietuviai aukštieji karininkai Napoleono 1812 m. žygyje

V. Mingėla — Du nekariauti karai

K. Uoginius — Nepriklausomybės paskelbimas

Dr. B. Nemickas — Kariuomenė — Lietuvos valstybingumo ugdytoja

Z. Raulinaitis — Žygis į Kuršą

V. Mingėla — Staigiai skleidėsi tamsa

A. Vadopalas — Lietuvnikai

P. B. — Ko vertos Sovietų pasirašytos sutartys

K. Ališauskas — Lenkai apie Lietuvos karius

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

B. B. — Pergalė ateities kare

"O, šventasis partizane, melskis už mus!"

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS“Tremties Trimitas”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios”
S. KAUNELIENĖ  "Šaulė Tremtyje”   

 Leidžia:   L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. SIMKUS, Chicago — J. STANKŪNAS, Cieveland — F. EIDIMTAS, Los Angeles — O. ŽADVYDAS, Australia — V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAl

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MA SS. — S. J. Minkus
CHICAGO,    - L. Griauzdė, “Gifts International”. “Parama”
DETROIT, MICH.V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH. J Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY, CONN. — "Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin SL, Geelong North, 3215, Vic. Australia L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80 c.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.