UŽ LAISVĘ KRITUSIEMS

Leonas Virbickas

Kovoje už laisvę jūs tūkstančiai krito,
Bet jus apraudot ir pagerbt 
nevalia.
Ranka kruvina baisaus Kremliaus bandito 
Neleidžia jus gerbt 
pasiguost nedalia. 
Kaip siaubas baisus okupantas, žudikas 
Išgriovė šventoves, išdraskė kapus, 
Neleidžia minėt jūsų atmintį šventą 
Ir pančiais vergijos sukaustė visus . . .

Bet jis nesuniekins už laisvę kas krito.
Veltui ardo, griauna paminklus kapus ... 
Mes jums paminklus kietesnius už granitą, 
Didvyriai, statysim,
jie amžiais nežus. 
Ir jų nesugriaus raudonasis banditas,
Jų raidės ir žodžiai per amžius kalbės.
Paminklai tautos širdyje pastatyti,
Jų joks okupantas sugriaut negalės.