Karinės Žinios

—    Amerikiečių Phantom F-4 naikintuvas Artimųjų Rytų karo veiksmų arenoje tebelaikomas geresniu už rusų paskutinį MIG-23 modelį. Rusai turi iš viso pasigaminę apie 100 MIG-23, kurių keletą naudoja arabų apmokymui. Žydų lakūnų pareiškimu, F-4 oro kautynėse turi pranašumų prieš MIG-23, kurių didelis greitis negali būti naudojamas lėktuvų kautynėse, gi, sumažinę greitį, jie nustoja manevravimo judrumo, ką turi F-4. žydai šiuo metu turi apie 370 amerikiečių gamybos naikintuvų F-4 ir numato tą skaičių dar padidinti.

—    Šiaurinėje JAV dalyje yra įrengta moderniškiausia raketų gynybos sistema susidedanti iš MIRV (Multiple Independently targetable Re-entry Vehicle), branduolinės energijos užtaisais raketų, kurių kiekviena yra 10 kartų galingesnė už išmestą ant Hirosimos. MIRV yra 60 pėdų, Minute-man III tipo, raketos, įrengtos požemių šuliniuose, padengtos 45 pėdų žemės danga, su 8 pėdų storio gelžbetonio sienomis. Viduje yra įrengta elektroninės sistemos valdymo įtaisai. Visa ši gynybos sistema yra EWO Emergency War Orders) organizacijoje ir tiesioginėje valstybės prezidento kontrolėje. Reikalui ištikus, raketos palikę savo lizdus, blogiausiu atveju, po 20 minučių, kitoje žemės rutulio pusėje sunaikintų apie 10 milijonų gyvybių.

—    Ramiajame Vandenyne, apie 300 mylių į rytus nuo š. Vietnamo, ir į pietus nuo Hong Kongo, Paracel salose, kiniečiai rengia karinę bazę. Statomi įrengimai karo laivams, raketoms ir lėktuvams.

—    Amerikiečiai nesenai paskandino Atlanto vandenyne didelį kiekį nervų dujų, kurios buvo pagamintos ginklavimui. Š.m. liepos mėn. vėl buvo sunaikinti dideli ištekliai biologiniams ginklams pritaikytų bakterijų, kurių būtų užtekę sunaikinti viso pasaulio žmonijai. Laboratorijos, užimančios apie 500 akrų plotą prie Atlanto, gaminusios bakterijų kultūras, bus perduotos maisto ir vaistų federalinei administracijai. Kiti sandėliai, prie Pine Bluff, kur buvo laikoma geltonojo drugio kultūros, Rocky Mountain drugio ir kitų, nuo šių metų bus panaikinti. Anksčiau pastatyti įrengimai gaminti bakterijų kultūras karo reikalams, bus naudojami žinomų nuodingų bakterijų priešnuodžiams atrasti.

— Pagal amerikiečių duomenis, rusų SS tarpžemyninės raketos (šiuo metu parengtyje apie 275) yra 10 kartų didesnio galingumo už amerikiečių Minutemen III. Išviso, šiuo metu, rusai turi parengtyje 1500, amerikiečiai tik 1054, tolimo našumo tarpžemyninių raketų su branduolinės energijos užtaisais. Palaikymui pusiausvyros, amerikiečiai tebenaudoja 1961 m. vasario 3 d. paleistus 24 valandų patruliavimui ore SAC (Strategic Air Command) sunkius bombonešius. SAC lėktuvai išdėstyti apie 50 bazių visame žemės rutulyje (Thailand, Guam, Puerto Rico, Labrador, Ispanija ir kit.).

Rusai, lygiagrečiai su raketomis, didele sparta didina antrąjį strateginį ginklą — karo laivyną, kuris šiuo metu jau kontroliuoja Indijos vandenyno sritį.

— Birželio 25 d., rusų karo laivyno šventės proga, adm. S. Gorškovas savo kalboje pasakė, kad iki šiol rusų laivynas dar nėra buvęs tokio pajėgumo, kaip dabar, ir kad imperialistinių agresorių kėslai ant socialistinių kraštų bus sutriuškinti. Amerikiečiai, komentuodami adm. Gorškovo kalbą, apžvelgia vėl (jau buvo daug rašyta anksčiau) jėgų santykį. Paskutinių 8 metų laikotarpyje, rusų laivynas iš pakrančių apsaugos, staigiu šuoliu, pašoko į antrąją jūrų galybę pasaulyje. Šiuo metu Ramiojo vandenyno, Baltijos jūros, Juodosios jūros ir Šiaurės vandenyno srityse, plaukioja daugiau kaip 25 kreiseriai, 100 naikintojų, virš 1600 įvairaus tipo karo laivų ir daugiau kaip 400 povandenių laivų. Priedui — 87 povandeniniai laivai, kurie varomi atominės energijos jėga, iš jų 40 su branduolinės energijos užtaisų raketomis (po 17 Polaris tipo). Nuo 1968 m., rusai kiekvieną mėnesį pastato bent po vieną karo laivą. Rusai nestato lėktuvnešių, — jie turi tik nedidelius helikopterių nešiotojus, po 30 kiekviename, sekimui ir naikinimui priešo povandeninių laivų.

— Amerikiečiai stato naują “Harpoon” raketą, kuri bus laidoma iš lėktuvų, arba laivų į priešo laivus. Raketa bus veiksminga visokiose oro ir laiko sąlygose.

—    Amerikiečiai tiria galimybes statyti nedidelius taktinius lėktuvnešius, tiesiu kilimo - tūpimo taku, apie 11,000 tonų, 20 mazgų greičio, nešančius 12 kautynių lėktuvų. Lėktuvnešis neturės visų tų moderniškų įrengimų, kaip didieji strateginiai lėktuvnešiai, tačiau, bus pakankamai aprūpintas visomis reikalingomis priemonėmis taktiniams veiksmams.

—    Perėmę Okinavos salą japonai padidins karines jėgasnuo 180,000 iki 272,000 vyrų su 3 priediniais NIKE raketų vienetais ir viena F-10 naikintojų grupe iš 25 lėktuvų. Laivyną papildys 8,000 tonų naikintojais, ginkluotais raketomis, po 14 ant kiekvieno ir helikopteriais. Karo laivų skaičius pakils iki 200.

—    Vakarų Vokietija pasigamino pėstininkų šarvuotį “Marder”pritaikytą veikti prieš žemės ir oro taikinius, kuris bus taip pat naudojamas lydėti tankus. Numatoma ginklaviman įįvesti apie 2,000 tokių “Marder” šarvuočių.

—- NATO kraštams paskirstyta apie 3,500 perkonstruotų “Léopard” tankų. Vokiečiai gavo apie 1,850, belgai —• 330, olandai — 470, norvegai — 80. Italams manoma skirti apie 800 tankų iš kurių 600 pasigamins jie patys.

—    Vakarų Vokietijos ginklavime pasirodė lengvas pėstininkų auto vežimas “Terrier”pritaikytas vežioti 5 kovotojus, visokia vietove. Lengvai išnarstomas ir sudedamas, gali būti numetamas iš lėktuvo. Sveria apie 550 svarų; be kuro papildymo gali važiuoti 300 mylių. Naudojamas tiekimui ir kovotojų transportui kautynių skaidinyje.

—    Prancūzai gamina Vakarų Vokietijai 20 pakrančių apsaugoslaivų, ginkluotų keturiomis “Exocet” raketomis, 22 mylių tolinašos. Laivai yra apie 150 pėdų ilgio, 250 tonų, greitis apie 40 mazgų.

—    KARIO puslapiuose jau buvo minėta, kad amerikiečiai konstruoja naują B-1 strateginį bombonešį, pakaitalui B-52. Jis turėtų būti techniškai geresnis ir tinkamesnis strateginiams uždaviniams. Naujų bombonešių gamybai buvo skirta 20 bilionų dol. ir apie 300 milijonų tam tikslui jau išleista, š.m. rugpjūčio mėn., senatorius W. Proxmire pareiškė, kad ištyręs galimybę turimus B-52 bombonešius pertvarkyti ir pritaikyti jiems tuos pačius įrengimus, kuriuos turėtų B-l, tik už 2 bilijonus dolerių. Į minėtą pertvarkymą įeitų variklių pakeitimas, kad padidintų lėktuvo greitį, nauja raketų valdymo ir laidymo sistema, nauji sekimo įrengimai. Be to, ateityje gali pasilikti tik orbitinių daugiagalvių raketų strateginė gynybos sistema, todėl bombonešiai būtų nebereikalingi.

— Ryšio palaikymui, naudojant žemės satelitus, amerikiečiai pagamino nešiojamą 27 svarų aparatą, surasti ir nustatyti satelito padėtį erdvėje.

Aparatai pagaminti taip, kad kombinuojant du, galima nustatyti jieškomo taikinio padėtį žemėje. Tai bus nauja priemonė surasti taikinius tolimesnėse vietose.

— Amerikiečių 155 mm gaubicos modelis M-109 A-1,buvo sumodernintas ir pritaikytas ant vikšrinės važiuoklės. Padidinta tolinaša, tarnybos bokštelyje pagerinta ventiliacija, kad greičiau pašalintų dujas. Sumoderninta gaubica jau įvesta ginklavimam

— Nuo 1971 m. pabaigos panaikinama armijos helikopterių mokyklaFort Wolters, Teksase. Ši mokykla buvo įsteigta 1956 m. ir iki šiol paruošė virš 36,000 helikopterių pilotų. Iš šios mokyklos Vietnamo frontan išeidavo po 600 pilotų per mėnesį.

Šios mokyklos personalas ir priemonės bus perkeltos į Armijos Aviacijos centrą, Fort Rucker, Alabamoje.

—    Amerikiečiai jau išbandė naują SAM-D gynybos raketą,kuri turi daug naujų privalumų prieš ankstyvesnius modelius.

— Šešius metus trukusį statyti 380 mylių ilgio kelią,tarp Kinijos ir rytinio Pakistano, numatoma baigti šių metų pabaigoje. Šis kelias pakeis buvusį karavano kelią, ėjusį per Mintaka tarpukalnį. Darbus vykdo kiniečiai. Kelio konstrukcija galės pakelti iki 5 tonų sunkvežimius.

—    Pagal sutartį, iki 1971 m. pabaigos, britai turės atitraukti savo karines jėgas iš Persų įlankos. Britai ten įsitvirtinę nuo 1820 metų, kovodami prieš piratus.

PRANCŪZŲ PAŽIŪROS Į EUROPOS GYNYBĄ

Santrauka Michel Habbib - Delon-cle straipsnio, tilpusio žurnale Wehrkunde, 1970 m. sausio mėn.

Vos nutilus paskutiniams II Pas. karo šūviams, kilo rusų grėsmė likusiai, rusų neokupuotai Vakarų Europos daliai. Kad grėsmė, suprantama, nebuvo tokio pobūdžio, kokią jaučiame šiuo metu — tai buvo tiesioginės politikos įtakos grėsmė, kuri pasireiškė eilėje bandymų, vykdant karo paliaubas. Vakarų Europos valstybės, II Pas. karo nualintos, ilgesnį laiką buvo nepajėgios atsistatyti ekonominiai ir kariniai. Amerikiečiams turint atominių ginklų monopolį ir tvirtą ekonominį pajėgumą, rusų agresyviniai siekiai nesukliudė joms atsigauti nuo karo padarytų žaizdų.

Amerikiečiai pramatė negalėsią visą laiką eiti Vakarų Europos sargybinių pareigas, todėl po keletos bandymų, įsteigė NATO, kurį apginklavo ir vadovavo. NATO buvo tiesioginėje Amerikos prezidento valdžioje. 1952 m. į šią sąjungą buvo įsileisti ir Vakarų Vokietijos vokiečiai, ginkluoti sąjungininkų ginklais ir jų tiesioginėje kontrolėje. 1954 m., po Paryžiaus sutarties, Federalinei Vokiečių respublikai buvo leista gamintis ir laikyti savus ginklus, iki branduolinės energijos ginklų imtinai. Nežiūrint viso to, NATO pajėgumo vertė buvo menka — Vakarų Europos valstybės neturėjo politinio vieningumo, nebuvo ekonominio bendradarbiavimo. Be to, nebuvo reikalo stiprinti karinį pajėgumą, nes didieji karo laimėtojai, ėjo į koegzistencinį bendradarbiavimą.

1970 m. išvakarėse, pasaulinėje arenoje vaizdas, nuo anų laikų, gerokai pasikeitė. Rusai, nors ekonominiai toli nepavijo Vakarų valstybių, bet atominiais ginklais artėja prie persvaros; rusų žemės oro ir jūrų jėgos nuolatos laikomos beveik karo meto sudėtyje, ginklavimas moderninamas, tobulinama taktika; visa tai daroma ne taikos palaikymui, bet paramai politinių ir etnografinių siekių rusiškam imperializmui. Atsirado gyvas reikalas Vakarų Europos valstybėms persiorientuoti — sudaryta bendra ekonominė rinka, apipavidalintas politinis bendradarbiavimas, NATO karinės jėgos dalinai aprūpinamos savais ištekliais, dar tebėra nuotaikos, kad amerikiečiai gina Europą nuo rusų agresijos.

Prancūzams susprogdinus pirmą atominę bombą, amerikiečiai pasiūlė NATO dalyviams, išskyrus Prancūziją, patiems ginkluotis atominiais ginklais, kad sudarytų bent 2 proc. amerikiečių atominių ginklų arsenalo; įvesti Polaris tipo povandeninius laivus, su mišria tautybių įgula. Rusams užprotestavus, amerikiečiai šį reikalą sustabdė. Be to, iškilus Kinijos dominavimui Tolimuose Rytuose, ir ten tiesioginiai įsivėlus į ginkluotus susidūrimus, prisidėjus Viduržemio jūros srityje kariniams konfliktams, amerikiečiai Vakarų Europos problemas nustūmė paskutinėn vieton.

Pačios Vakarų Europos valstybės nesusigaudo, kaip prieiti prie Vakarų Europos valstybių sąjungos, nematydamos, kad tai atsiekti jos gali tik likdamos nepriklausomos. Prancūzų išstojimas iš NATO, tikslu sudaryti savystovią atominių ginklų jėgą, buvo palaikytas atgyvenusiu nacionalistiniu mostu. NATO valstybės apsiriko, manydamos, kad amerikiečiai rizikuos atominiu karu prieš rusus, dėl Vakarų Europos valstybių interesų. 1970 m. vasario mėn. prezidentas Nixonas pareiškė, kad Vakarų Europos valstybės privalo pačios susiorganizuoti savo gynybą. Čekoslovakijos tragedija parodė, kad dar ilgai truks iki Europoje susidarys jėga, norinti ir galinti pasipriešinti agresijai.

Rusų grėsmė Vakarų Europos valstybėms atsirastų reali, atslūgus įtampai su Kinija, arba sutrikus vidaus santvarkai Amerikoje, kurį pasireikštų komunistinio rėžimo įvedimu. Tokių galimybių akivaizdoje, Vakarų Europos valstybėms yra būtina sudaryti bendrą užsienio politikos planą, tarnaujantį bendriems Europos valstybių saugumo interesams. Lygiagrečiai iškiltų kiekvienos valstybės ekonominio pajėgumo išvystymas, nuo ko priklauso ir ginklavimo pajėgumas, o nuo pastarojo, politinio žodžio svarumas tarptautiniuose klausimuose. Atsirastų vietos ir sujungtom Europos valstybių karinėm jėgom tarptautiniuose vandenyse; Viduržemio jūroje, Atlanto rytiniuose pakraščiuose iki Baltijos jūros ir Lediniuoto vandenyno.

Amerikiečių interesams mažėjant NATO organizacijoje, Vakarų Europos valstybės turėtų sudaryti savistovų gynybos planą, (visai be amerikiečių dalyvavimo) prieš rusų agresiją — karinę ir politinę, nes NATO sudaryti planai prieš porą dešimčių metų, šiuo metu jau netinka. Ginklavimas turi būti savistovus iki atominių ginklų imtinai, — šiuo metu pagrindą sudaro britai ir prancūzai, kitos valstybės prisidėtų sekimo ir ryšio tarnybose. Atominius ginklus galėtų pasigaminti dar vokiečiai ir švedai. Be abejo, amerikiečiai ir britai, vietoje laikomų okupacinių jėgų Europos žemyne, didele dilimi galėtų prisidėti ekonomine pagalba ir pasiliekant savo strategines bazes.

Bendra Vakarų Europos nepriklausoma gynyba yra galima, tačiau, šiuo metu dar nepradėta tinkamai organizuoti — nieko nedaroma, kad pačios valstybės būtų nepriklausomos. Pirmoje eilėje, krašto nepriklausomybė, o po to bendras ekonominis ir gynybos planas, sąmoningas bendro tautų reikalo supratime, veikiant sutartinai. siekiant bendrų interesų, pasidalinant įgyta patirtimi. B. B.

 


—    Apollo 15 skrydyje į mėnulį, dalyvavo vien tik karo aviacijos astronautai. Pažymėtina, kad amerikiečių erdvių tyrimo programą pradėjo karo aviacija, 1958 m. sausio 31 d., iššaudama į erdves pirmąjį žemės satelitą. Ekspedicijos viršininku buvo plk. D. Scott; mėnulio laivo pilotas plk. ltn. J. Irvin ir pagrindinio laivo pilotas (orbitoje aplink mėnulį) mjr. A. Worden. Visi trys — West Pointo Karo mokyklos auklėtiniai. Plk. D. Scott Karo mokyklą baigė šeštuoju iš 633 kariūnų. Massachusetts Technologijos institute jis įgijo masterio laipsnį. 1969 m. kovo mėnesį buvo Apollo 9 vadu, 10 dienų bandomojoje kelionėje aplink mėnulį.

—    Biologiniai ginklai dar nebuvo išbandyti praktikoje šiuometinėse sąlygose. Yra baiminamasi, kad lengvai paskleidus kurią nors ligą priešo pusėje, žaibo greitumu ji gali pasklisti į neutralius kraštus ir grįžti į kraštą iš kurio buvo paskleista, šiuo metu biologiniam karui tinkamų bakterijų ir virusų yra žinoma apie 160 rūšių. Užsikrėtimai galimi per odą, maistą, vandenį, kvėpavimą ir įkandant vabzdžiams. Didžiausias mikrobų priešas —- saulė. Tiesioginė kova prieš biologinį užpuolimą būtų nepaprastai sunki, nes masinis pasirengimas kovai prieš daugelį ligų būtų beveik neįmanomas.

—    “Bet kokia užsienio politika neturi reikšmės tarptautiniuose santykiuose, jei jos neremia ginkluota jėga, pasirengusi tinkamai veikti, jei ištiktų reikalas.” (Winston Churchill)

—    Amerikiečiai daro bandymus sumažinti lėktuvų bombų formą pusiau. Tuo būdu sutaupytų lėktuvuose vietos. Pirmi bandymai buvo atlikti su 750 svarų M-117 bomba, kuri parodė gerą pastovumą ore.

—    Brazilai nupirko iš V. Vokietijos 226 tonų minininką “Artu”. Keturis tokio pat tipo, pakrančių apsaugai, brazilai numato pasistatyti patys.

—    Kiniečiai pasigamino 11 tonų lėktuvą - naikintuvą, 1400 mylių per valandą greičio. Ginkluotas 30 mm automatine patrankėle, raketomis ir bombomis; veikimo radius 500 mylių.

—    Prancūzai pasigamino 40 tonų pagelbinį tanką AMX 30 D, ginkluotą priešlėktuviniais kulkosvaidžiais. Tanko paskirtis — taisyti arba vilkti sugedusius kautynių tankus. Įgula — 4 mechanikai, kurie, reikalui esant, būna ir kulkosvaidininkai. Greitis — 40 mph, veikimo tolis be kuro pasipildymo 300 mylių, arba 16 valandų.

—    Švedų kariuomenei pagaminta 50,000 0tinklelių, kuriuos išdalins ilgaplaukiams kareiviams, kurių yra apie 50%.

—    Amerikiečiai numato iki 1975 m. visus autovežimius ir tankus pritaikyti 24 voltų baterijoms, kurios pasirodė tinkamesnės už anksčiau naudotas 6 ir 12 voltų. Įvairūs elektriniai įrengimai daro mažiau kliūčių naudojant 24 voltų įtampą.

—    Amerikiečių bombonešis B-17 buvo pastatytas 1930 metais, tačiau, bandymo metu įvyko avarija, kurioje žuvo lėktuvo įgula, todėl ir tolesnė gamyba buvo sustabdyta iki II Pas. karo, kurio metu B17 strateginiai bombonešiai atliko svarbų vaidmenį.

—    D. E. Davis ir W. S. G. Kohn, studijoje “1917 m. Spalių Revoliucija”, mini Leniną studijavusį Clausevitzo strateginę filosofiją, kurią jis, savaip interpretuodamas, pritaikė revoliucijai ir porevoliucinei Rusijos imperijos plėtrai. Taip pav. Clausevitzas sako, kad karyba neseka savo pačios įstatymų, bet derina veiksmus su visuotinais krašto reikalavimais, kuriuos nustato politika. Lenino žodžiais — karyba yra dalis viso krašto bendros politikos. Politika reprezentuoja socialinius krašto interesus. Karyba turi savo kalbos gramatiką, bet ne savo pačios logiką. Kai Clausevitzas sako, kad karas yra svarbiausių interesų konfliktas, kuris sprendžiamas kraujo praliejimu, Lenino žodžiais — karas yra instrumentas politikos smegenims vykdyti idėjas, todėl karas pakeičia politiko plunksną į kardą. Tad ir vidaus karai — revoliucijos yra politikos įrankiai, kurie turi tikslą pereiti iš vienos socialinės santvarkos į kitą — į socializmą ir komunizmą. Kur Clausevitzas išryškina reikalingumą karinio prafesionalizmo, Leninas apie tai visai nutyli, nes pats buvo civilis asmuo.

Komentaruose sakoma, kad karo kaltininku būna visuomet pralaimėjęs, nes laimėtojas, kaip mylintis taiką, užima pralaimėjusio kraštą, tikslu perauklėti jį, kad būtų taikingas ir bausdamas už karo išprovokavimą. Tokiu būdu, laimėtojas visuomet neša pasauliui taiką.

—    Pagal 1971 m. rugpjūčio mėn. šveicarų žurnalą Zivilschutz, šveicarai padidino krašto gynybos biudžetą: “kad iki maksimumo apsisaugotų nuo bet kokio ginkluoto pasikėsinimo į Šveicarijos nepriklausomybę.” Toliau išryškinamas reikalas, modernaus karo sąlygose, šalia kariuomenės, gynybon įtraukti viso krašto gyventojus ir visas turimas priemones, nes: “...modernus karas pasireiškia daugeliu įvairių formų: šaltas, subversyvinis, pogrindžio, branduolinės energijos ir kt., kurios vienodai apima ginkluotas jėgas ir civilius gyventojus. Todėl ir krašto apsaugos pasirengime tolygiai privalo dalyvauti civiliai, kaip ir kariai, nes išsigelbėjimas priklauso nuo viso krašto apimties ir visų jame gyvenančių žmonių pastangų.”

—    “Day of Letargy” — tokiu pavadinimu tilpo K. Kilpatrick straipsnis, amerikiečių civilinės apsaugos žurnale “Survive”, 1971 m. Nr. 6, minint 1941 m. lapkričio 7 d. Pearl Harbor tragediją. K. Kilpatrick randa šiuo metu amerikiečių karinį pasirengimą tolygų ano meto: “... a-merikiečiai ir šiandien dar tebežiūri į priešininkus kaip turinčius augščausius geros valios norus taikai, tarytum neturinčius pinigų ir priemonių ginklavimuisi, dar nepažengusius technologiškai, dėl žmoniškumo nedrįstančius pralieti kraujo. Praeities pamoka neturi vertės, jei ji nepritaikoma esamose sąlygose dabartyje, tikslu išvengti skaudžių pasekmių ateičiai. 1941 m. lapkričio mėn. klaida tebekartojama šiandien, tik ji yra daugelį kartų didesnės skalės ir greitesnėje laiko tėkmėje.”

—    Buvęs amerikiečių ambasadorius Maskvoje F. D. Kohler, yra pareiškęs:    “Amerikiečiai militarinėje diplomatijoje yra naivūs siekdami visuotinės pergalės, besąlyginės priešo kapituliacijos, kai po to atitraukia okupacines jėgas, krašte sumažina kariuomenę, sustabdo ginklavimo tobulinimą ir vystymą, kaip jau nebereikalingą. Militarinę tradiciją seka politinė, su ekonomine pagelba, padedant priešui atsistatyti ir vėliau grąsinti mums, nepasiruošusiems, naujais moderniškais ginklais. Mes privalome būti stipresni už bet kurį galimą pasaulyje priešininką, kad diplomatų žodis tarptautiniuose santykiuose nebūtų paliktas, be svarios paramos, pajuokai. Nebūdami stipresni ginklais ir ekonominiai už kitus kraštus, mes būsim kalti dėl pasaulinės taikos neišlaikymo.”

—    1966 m. rusai skelbėsi galį Europą užimti 10 dienų bėgyje. Skaitantis su upių tankumu Europoje, (100 metrų pločio upės išsidėstę maždaug kas 25-30 mylių; iki 300 metrų pločio — kas 90 mylių ir virš 300 metrų — kas 180 mylių) rusai privalo turėti gerai išvystytą kėlimosi priemonių sistemą, ir gerai parengtą kariuomenę. Ši sritis tebeplečiama ir tobulinama ir šiuo metu. Tankų divizijose rusai turi specialius šarvuočius — amfibijas, skirtus žvalgybai, ginkluotus lengvais automatiniais ginklais — patrankėlėm ir prieštankinėm raketom; BTR-60-P yra aštuonračiai ir BTR-50-P — vikšriniai. Upe plaukimo greitis — iki 6 mylių per valandą. Taktiniai daliniai turi pėstininkų šarvuotus vežimus; iš jų pusė yra amfibijų tipo, nes nuostatai sako, kad vandens kliūtys turi būti pereinamos tiesiog iš žygio be sustojimo. Priedui yra technikos daliniai su įvairių rūšių pontoniniais ir rėminiais tiltais, aprūpinti stipria priešlėktuvine ir prieštankine apsauga.

—    1971 metų lapkričio pradžioje, amerikiečiai, 6000 pėdų žemės gylyje, susprogdino 5 megatonų vandenilio mombą (prilygsta 5 milijonams tonų TNT); sprogdinimui vieta buvo parinkta Amčitka saloje, kuri yra Alaskos salyno vakarinėje dalyje, prie Beringo sąsiaurio, šio tipo bombos bus pritaikytos “Spartan” raketoms, kovai prieš tarpžemynines branduolinės energijos priešo raketas. Bandymas pilnai pavykęs ir tos rūšies bomba, be pataisų, bus naudojama ginklavime. Kaip žinoma, prieš šį bandymą Amerikoje ir Kanadoje buvo demonstruota ir reikalauta jį sustabdyti. Net vyriausias teismas turėjo įsikišti, kad krašto gynybos reikalus pastatytų pirmon vieton.

5 megatonų galingumo užtaisas sprogęs erdvėje (dar žemės atmosferos ribose) paskleistų bangas, kurios pasiektų 40 km. 4 sekundžių laikotarpyje; kraštutiniame perimetre sudarytų spaudimą 3 svarų kvadratiniam coliui. Tarpžemyninė raketa, atsidūrus toje zonoje, gali būti sunaikinta augštos temperatūros, sutirpdant raketos dalis. Sprogimo bangos smūgis gali sugadinti jautrias valdymo sistemos dalis, taip pat nukreipti raketą nuo trajektorijos. “Spartan” priešraket. raketų veiksmingumas, būtų sėkmingiausias iš iki šiol žinomų.

—    Prancūzų povandeninis laivas “Gymnote” išbandė naujo tipo branuolinės energijos užtaiso MSBS raketą, kuri gali būti laidoma iš pasinėrusio laivo. Tokių raketų, kiekvienas atomine energija varomas povandeninis laivas, turi po 16.

—    Kanadiečiai gamina rusams už 9 milionus dolerių, “Husky” 30 tonų vikšrinius vilkikus, kurie yra didžiausi pasaulyje. Reikia pridėti, kad rusai pastaruoju metu desperatiškai jieško galimybių sunkaus motorinio trasnporto papildymui. Amerikiečiams atsisakius pastatyti sunkių autovežimių gamybos įmones, jie atrado tokią pagelbą pas prancūzus. Kur nėra geležinkelių ir vandens kelių ten be abejo tenka naudoti autovežimius. Kaip žinoma, Tolimus Rytus jungia tik vienas Transsibirinis geležinkelis, kuris nūdieninėmis priemonėms gali būti labai lengvai pažeidžiamas.

—    Švedai pagamino taikinių suradėjus panaudojant “Laser” kondensuotus šviesos spindulius, kurių pagelba, iki 30 km. atstumo galima nustatyti taikinio azimutą ir reliatyvų augštį. Instrumentas nešiojamas vieno kovotojo ir yra panašus į periskopą. Elektroniniu būdu gali koreguoti artilerijos, ar tankų ugnį, atatinkamai sujungus pabūklų valdymo aparatus.

—    Septintoji amerikiečių armija Europoje yra apginkluota sunkiomis prieštankinėmis raketomis, kurių laidytojai įrengti M-113 pėstininkų šarvuočiuose. Specialių taikymo įtaisų pagelba, 2800 m atstume, atsiekta 30% tiesioginių pataikymų į kintamu greičiu judančius taikinius. Taikymo įrengimai nustato taikinio judėjimo greitį, atlieka oro pataisas ir atstumą iki taikinio. Paleidus raketą taikytojas privalo laikyti taikymo ekrane taikinį tam tikrame taške ir raketa pati “suranda” taikinį. Keturių vyrų tarnyba iš žygio pereina kautynių parengtin per 45 sekundes.

—    Vakarų Vokietija pasigamino sunkvežimius, kurių išorinę dalį sudaro vientisiniai plastikos gabalai, išlieti formose ir sumontuojami ant metalinių vežėčių rėmų. Pigi gamyba ir greitai pataisomi, lengvai pakeičiant sugadintą šoną.

—    Vakarų Vokietijos lakūnai vykdo kautynių šaudymo pratimus Portugalijoje prie Beja, Alcocheta poligone, kur yra įrengta tam tikslui moderniškos šaudyklos, su specialiai pritaikytais taikiniais. Numatoma ten pastoviai perkelti iš Vokietijos keletą F-104 A eskadrilių ir C-160 transporto lėktuvų.

— Amerikiečiai pagamino bepilotinį lėktuvą, valdomą nuo žemės, arba iš kito lėktuvo, skrendančio didesniame atstume. Bepilotinis lėktuvas neša 500 svarų bombas, arba raketas. Tokie bepilotiniai lėktuvai numatomi panaudoti pulti stipriai saugomus taikinius, arba klaidinti priešo priešlėktuvinę gynybą.

—    Didžiausią TNT užtaiso bombą turi amerikiečiai, kuri sveria 7.5 tonos ir gali būti nešama specialiai pritaikyto C-130 transporto lėktuvo. Ši bomba buvo trumpai naudojama Laose puolimo metu. Bombos sprogdavo vos palietę žemės paviršių. Sprogimo veikiamas plotas yra didesnis už futbolo aikštę.

—    Amerikiečiai pradėjo gaminti, kovai prieš priešo laivus, “Harpoon” raketas laidomas iš laivų, arba lėktuvų. Tolinaša apie 50 mylių. Panašaus tipo raketomis rusai turi apginklavę 65 povandeninius laivus, 160 patruliavimo ir 20 kovos laivų.