PATIKSLINIMAI APIE ŠARVUOČIŲ RINKTINĘ

Tankų batalionas, 1924 m.

O. ŽADVYDAS

Rašydamas apie Šarvuočių Rinktinę pažymėjau, kad naudojausi pagrindiniu šaltiniu Karo Technikos dalių XX-čio leidiniu (1939 m.). Vieną faktą praleidau, nepažymėjau, kurį patikslinu. Minėtame leidinyje 197 ir 198 psl. atspausdinta: “1923 m. rugpjūčio mėn. KAM iš Prancūzijos nupirko 12 kare vartotų “Renault” tipo lengvųjų tankų, kuriuos ginklų dirbtuvėse atremontavus ir apginklavus, buvo sudarytas tankų b-nas. Jo vadu buvo paskirtas plk. Kubiliūnas”.

Faktą, kad plk. P. Kubiliūnas buvo paskirtas tankų bataliono vadu, savo straipsnyje nežymėjau, nes kiti šaltiniai minėtą faktą paneigė. Plk. A. Liutermozos teigimu, plk. P. Kubiliūnas klaidingai pažymėtas Karo Technikos dalių XX-čio leidinyje, tai korektūros klaida. Plk. P. Kubiliūnas buvo 1 pasienio pulko vadu iki pulko išformavimo (1924 m. kovo 1 d.), o to pulko vado padėjėju buvo mjr. A. Liutermoza. Išformavus pulką, plk. P. Kubiliūnas buvo perkeltas į Kariuomenės štabą ir paskirtas ypatingiems reikalams karininku. Rudenį, jis išvyko į Augštuosius Karininkų kursus, kuriuos baigė 1925 m. Nėra duomenų, kad plk. P. Kubiliūnas būtų buvęs pažemintas iš pulko vado į žemesnę bataliono vado vietą. Tos pačios nuomonės yra vienas iš pirmųjų šarvuotininkų gen. K. Musteikis, karo istorikas plk. ltn. K. Ališauskas ir plk. ltn. inž. J. Matonis.

Dėjau pastangas gauti žinių iš buv. šarvuočių Rinktinės pirmojo adjutanto kpt. J. Čiuvinsko, gyvenančio Brazilijoje. Iš vieno asmens gavau adresą, bet klaidingą ir po ilgo klajojimo laiškas grįžo nepasiekęs adresato. Vėliau, per laikraščio redakciją pasisekė sudaryti ryšį. Tačiau, kai sulaukiau žinių ir nuotraukų, buvo per vėlu, straipsnis buvo baigtas spausdinti “Karyje”. Tai papildau dabar.

Šarvuotų traukinių vadais buvo vyr. ltn. A. Sidabras, vyr. lten. H. Bliumentalis ir vyr. ltn. Tatarencevas. Kas buvo tankų bataliono vadu ir tankų kuopų vadais, jis tikrai nebepamena, nes visi tų metų užrašai liko Lietuvoje, o atsiminti po 50 metų yra jau sunkoka.

Mano straipsnyje pažymėta, kad vyr. Itn. Čiuvinskas 1926 m. buvo iš šarvuočių Rinktinės perkeltas į Mažeikių aps. komendantūrą yra klaidinga. Vyr. ltn. J. Čiuvinskas, 1922 m. išformavus Savanorių pulką, buvo perkeltas į Šarvuotų traukinių pulką, kurį 1924 m. įjungus į Šarvuočių Rinktinę, vyr. Itn. J. Čiuvinskas buvo paskirtas Šarvuočių Rinktinės adjutantu. 1925 m. jis buvo perkeltas į Kariuomenės štabą ir tik vėliau perkeltas į Mažeikių aps. komendantūrą.

Vyt. ltn. Tatarencevą ištiko tragiškas likimas. 1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą, jis buvo enkavedistų suimtas ir žiauriai tardytas. 1941 m. karui prasidėjus, jis kartu su IV skyriaus politiniais kaliniais iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo buvo išvežtas ir be teismo sprendimo, masiniame kalinių šaudyme, 1941 m. birželio 26-27 naktį, enkavedistų sušaudytas, netoli Červenės, miške.

Turiu patikslinančias žinias apie buv. šarvuotininką vyr. ltn. J. Toliušį. LE XXXI t. 285 psl. pažymėta, kad J. Toliušis 1941 m. birželio 23 d. Tauragės gyventojų mitinge buvo išrinktas burmistru, bet tą pačią dieną geštpao karininko buvo nušautas. J. Č. gi teigia, kad J. Toliušis, minėtą dieną, drauge su vokiečių karininku ir keliais mūsų pareigūnais ėjo šaligatviu ir ties karininkų ramove, iš rūsio, raudonarmietis šovė į einančius ir kulka pataikė J. Toliušiui, nuo kurios jis ir žuvo. J. Č. tuo metu gyveno Tauragėje, tame pačiame pastate, kuriame buvo pasislėpęs raudonarmietis.

“Audra” nugali kliūtį. Stebi plk. Itn. Kraucevičius (deš.) ir vyr. Itn. S. Sidabras.

Šarvuotų traukinių pulkas, pulko šventės metu, 19.23 m.

šarvuotų traukinių pulko karininkai pulko šventės metu, 1923 m. iš k. į d.: vyr. Itn. Gercevičius, vyr. Itn. Tatarencevas, vyr. Itn. Bliumentalis, vyr. Itn. Barota, plk. Itn. J. Kraucevičius, vyr. Itn. J. Čiuvinskas, vyr. Itn. Simas Sidabras, k.v. Cicėnas, Itn. Kundrotas; II eilėje: Itn. Augis, vyr. Itn. Antanas Sidabras ir vyr. Itn. A. Vileniškis.