Karinės Žinios

—    Povandeninis laivas James Madison ginkluotas Poseidon C3 raketomis, kurios yra galingesnės už iki šiol turėtas Polaris ir didesnės tolinašos — iki 2800 mylių. Poseidon raketos galės pasiekt bet kurią žemės vietą iš vandenynų. Poseidon C3 raketomis bus perginkluoti 31 amerikiečių povandenis laivas.

—    Laser (koncentruoti šviesos spinduliai) bus panaudojami pakeisti elektroninius signalus-impulsus į šviesos vaizdus, pav., žvalgybos lėktuvai, toki kaip U-2, nufotografavę kurią nors vietą, Laser pagelba foto vaizdus pavers į elektroninius impulsus -signalus, kuriuos satelitų pagalba per keletą minučių perduos iš bet kurios pasaulio vietos i Vašingtoną.

—    Amerikiečiai mažus pakrančių apsaugos laivus perginkluoja, pritaikydami nedideles 3,5 colio raketas, kurios bus laidomos iš baterijų po keturius vamzdžius. Raketų tolinaša iki 900 metrų. Raketos paleidžiamos elektros pagalba.

— Kautynių ruožui skirtam transportui sunkvežimiai (įvedamas naujas .75 to. M37) bus ginkluoti 81 mm minosvaidžiais, 7,62 mm kulkosvaidžiais, turės keltuvą ir ryšiui radio, tuo būdu, amerikiečių kautynių ruožo transportai nebus reikalingi specialios apsaugos, bet turės savo sunkiuosius ginklus, kuriuos, reikalui esant, galės pavartoti ir pėstininkų paramai.

—    Amerikiečiai gamina ir bando pripučiamus oro tiltus, kėlimo galios iki 20 to., 90 pėdų ilgio. Toks oro pripučiamas tiltas transporto padėtyje svers apie pusantros tonos ir galės būti vežamas vienu sunkvežimiu. Tiltą iškraut iš sunkvežimio, pastatyt vieton ir pripūsti oro truks apie 30 minučių; tiek pat laiko reikės nuimti ir pakrauti transportui.

—    Vakarų Vokietijos pėstininkų kilnojimo šarvuočiai M-113 perginkluojami: Tampella 81 mm minosvaidis pakeičiamas į 120 mm. Minosvaidis gali būti lengvai iš šarvuočio išimamas šaudymui iš žemės pozicijų. Greitošauda 15 minų per minutę, to-lišauda nuo 400 metrų iki 6200 m. Perginkluojami yra ir pėstininkų sunkiųjų priemonių batalionai.

—    Amerikiečių pėstininkų tiesioginės paramos lėktuvas AH-lg Hisey-Cobra yra ginkluotas 30 mm automatiniu XM-140 pabūklu, 425 šūvių per minutę greitošaudos ; turi ir didelio galingumo sviedinius prieš tankus.

—    Pabaigtas kelias jungiantis Rusiją su Afganistanu ir Pakistanu per Hindu-Kušo kalnyną su tuneliu 12900 pėdų augštumoje. Rusų techninėje priežiūroje dirbo Afganistano kareiviai, naudodami rusų medžiagas tiltams ir keliams taip pat ir tam reikalui mašinas. Dabar rusai turi žemynu priėjimą prie Indijos vandenyno. Prisimintina, kad 1970 m. gegužės mėn. amerikiečiai paliko Pakistano oro bazes, kurias, jų įkandin, užėmė rusai.

—    Dr. W. Joshua, veikale Soviet military Aid Diplomacy įrodinėja, kad rusai kietai tęsia savo imperialistinę ekspansiją nuo 1917 metų, palaikydami ir vystydami karinę galią pas save ir kituose kraštuose. Priedangoje jėgos ir taikingo sanbūvio plačiai naudojamų šūkių iki šiol ši ekspansija yra sėkmingai vykdoma. Ginklai, kartu su kariniais ir politiniais patarėjais, yra siunčiami į kiekvieną pasaulyje galimą vietą ekonominio bendradarbiavimo priedangoje, tikslu įsitvirtinti politiniai, užsiangažuoti ekonominiai ir pagaliau, perimti savo kontrolėn krašto santvarką, išstumdami Vakarų valstybes iš jų turėtų sričių ir tas vietas užima saviems tikslams.

—    Memoirs by Albert Speer, anglų kalboje, išleido MacMillan Co. N.Y. 1970, 596 psl. $12.50. šalia atsiminimų 1930-1945 metų laikotarpio, pažymėtina A. Speero pastabos dėl pramonės pajėgumo ir organizavimo karo metu, taip pat padarytų klaidų. A. Speeras karo pramonės ir ginklavimo ministeris, buvo artimiausias Hitlerio patarėjas. Pagal A. Speerą, karas buvo numatytas trumpas. Tai įvykdyti nepavyko, nes iki 1943 m. vokiečiai pilnai nesusimobilizavo ekonominiai ir susidarė du aktyvūs frontai. Be to, nepavyko laiku sutelkti tinkamos povandeninių laivų gamybos, buvo atsisakyta masiniai gaminti lėktuvus naikintojus, kurie būtų apsaugoję pramonę nuo bombardavimų ir būtų sudarę didelę paramą frontui. Politikai nesugebėjo išnaudoti pirmųjų karinių pergalių. A. Speero pirmutiniai priešininkai buvo sąjungininkų bombonešiai. Tačiau, nežiūrint sunkumų, kuriuos sudarė nuolatiniai bombardavimai, dieną ir naktį, A. Speeras sugebėjo organizuoti, palaikyti ir tęsti gamybą. Knygoje daviniai dokumentuoti ir tuo vertingi besidomintiems krašto reikmenų gamybos organizacija karo metu.

—    Amerikiečiai planuoja pastatyti povandeninių laivų gelbėjimo dviliemenius laivus, 15 mazgų greičiu. Laivo ilgis apie 230 pėdų, turės elektroninius sekimo ir gelmių matavimo bei tyrimo aparatus, povandeninių laivų gelbėjimo įrengimus, priedui — palydovu, vieną specialiai pritaikytą helikopterį skirtą sekimui. 1971 m. manoma turėti tarnyboje pirmą tokį laivą.

—    Prancūzai sutrumpino pėstininkų karo tarnybą nuo 16 mėnesių iki vienų metų. Karo tarnybon imami 19 metų jaunuoliai. Nuo karo tarnybos atleidžiami medicinos studentai iki jiems sukanka 27 metai amžiaus.

—    Jugoslavai pagamino minas, derindami cementą ir azbesto kiautą; minaneturės metalinių dalių. Minų vežiojimui ir dėstymui, naudojami rusų sunkvežimiuose pritaikyti minų dėstytojai PMR3.

—    Pietinėje Prancūzijoje, d’Albion apylinkėje, požemiuose baigiama įrengti devynių raketų laidymo punktas, kuris bus baigtas 1971 m. liepos mėn. Raketų veikimo spindulys — 1800 mylių. Raketų tikslumas — pusė mylios nuo taikinio.

—    1970 metais įvyko “Dvina” manevrai, kurie buvo laikomi didžiausi rusų karinėje istorijoje. Apie 12 divizijų, surinktų iš Gudijos, Maskvos, Leningrado, Kijevo ir Šiaurinio Kaukazo apygardų, buvo sutelktos sniegu padengtuose Andijos laukuose. Penkias dienas užtrukusiuose manevruose dalyvavo inžinerijos daliniai su kelių taisymo įrengimais, statymu įvairios rūšies tiltų; helikopterių junginiai naudoti transportui, dalinių -rezervų perkėlimams, sparniniams ir užnugario veiksmams, puolamose ir ginamose kautynėse; masiniuose pagrindinio puolimo veiksmuose dalyvavo PT76 tankai su raketų daliniais. Oro desantai siekė iki vienos divizijos sąstato, pilnoje sudėtyje, įskaitant visą organišką ginklavimą ir vežimus.

—    Britai pagamino kompiuterį-radarą, kurio pagalba galės nustatyti priešo minosvaidžių pozicijas. Šis įrengimas galės būti naudojamas žemėje ir helikopteriuose. Parengtas kovotojas, naudodamas šį aparatą, minosvaidžio poziciją galės nustatyti po pirmo šūvio, minutės laikotarpyje.

—    Turkai nupirko iš amerikiečių du laivus-naikintojus už 15 milijonų dolerių.

SLĖPTUVĖS

1961 m. plačiu mastu buvo pradėta statyti slėptuvės prieš radio aktyvius kritulius. Paruošta eilė inžinierių -instruktorių, skirta federalinių sumų paremti slėptuvių statybą ir papildyti pirmosios pagalbas tiekmenis. 1970 m. buvo numatyta federalinė finansinė pagalba privatiems asmenims, norintiems statyti bei įrengti slėptuves, tačiau kongresas nutarimą nudelsė ir manoma, kad $1.5 mil. bus paskirta 1971 m. Iš tų pinigų dalis bus skirta ryšio, sekimo ir įspėjimo sistemos patobulinimui. Ta proga, keletas bendrų informacijų.

1.    Radio aktyvūs (r.a.) krituliai yra mažos dulkių dalelės atsiradusios po branduolinės energijos užtaiso sprogimo virš žemės paviršiaus, šias r.a. dulkes neša vėjas ir jos nusėda plačiame žemės paviršiuje. Didesni r.a. kritulių telkiniai yra mirtinai pavojingi gyviems organizmams. Veikiant laikui ir atmosferinėm sąlygom, r.a. kritulių veikimo intensyvumas mažėja.

2.    Radio aktyvumas sunkiai pajuntamas ir nematomas. Nepastebima, kada pradeda ardyti kūno ląsteles. Išgirdus pavojaus signalus, kurie įrengti visame krašte, reikia neatidėliojant eiti į slėptuves. Geriausios yra požeminės, su vieno metro sluoksniu žemės; toliau seka specialiai pagamintos, arba esančiuose pastatuose parinktos saugios vietos ir taip atžymėtos. Kelyje saugios vietos yra žemos patiltės, gelžbetoniniai vandens nutekėjimo vamzdžiai.

3. Geriausiai saugančios medžiagos: švinas, kiti metalai, gelžbetonis, plytos, žemė, knygų ir laikraščių slougsniai. Stiklas nesaugo. Įtariant krituliams paveikus kūną, stengtis vandeniu nusiplauti.

4. Namuose patartina susirasti tinkama apsaugai vieta, kur galėtų sutilpti visa šeima. Joje turėti dviem savaitėm konservuoto maisto, pirmoje eilėje — vandens ir vaisių. Baterinį radio aparatą, bat. elektr. lemputę, pirmosios pagalbos rinkinį, antklodes, šiukšlių dėžes, šildymo ir vėdinimo įrengimus.

Slėptuvę apleisti tik gavus radio pranešimą, pavojui praėjus. Išsamesnių informacijų gaunama iš CD, arba pas tos rūšies specialistus.


—    Amerikiečiai pagamino tankams, šarvuotiems pėstininkų vežimams ir helikopteriams gaisro gesintuvus, kurie pradeda veikti automatiškai, per milioninę sekundės dalį, gaisrui viduje prasidėjus. Bandymai sėkmingi ir manoma, kad kliudyti vežimai ar helikopteriai bus apsaugoti nuo sunaikinimo, nes dažniausiai kliudžius sviediniui, kyla viduje gaisras ir sprogimai užsidegus degalams; be to, nuo gaisro viduje, įgula, dažniausiai, nesuskuba išsigelbėti.

—    Čekoslovakai pasirašė su rusais savitarpės karinės pagalbos sutartį. Amerikiečių spaudoje manoma, kad tuo pabrėžiamas galimumas kariniam konfliktui su kiniečiais. Ten pat spėjama, kad panaši sutartis seks tarp lenkų ir rusų.

—    Amerikiečiai gamina italams C-130 Herkules transporto lėktuvų už 60 milijonų dolerių. Specialiais varikliais lėktuvai, kels 20 tonų krūvį, be kuro pasipildymo skridimo tolis 4000 mylių.

—    Šveicarai turi tris dviratininkų pulkus, po tris batalionus kiekvienam. Bataliono sudėtin įeina ir ketvirtoji minosvaidžių kuopa. Pulką sudaro 7000 vyrų. Dviratininkų daliniai pritaikyti veikti prieš tankus, pasaloms, netikėtiems užpuolimams ir apėjimams. Dviratininkai ant dviračių nešasi didelę dalį aprūpinimo ir šaudmenų, kas leidžia jiems ilgesnį laiką veikti savistoviai.

—    žydai, M48A3 tankams, 90 mm pabūklus pakeitė į 105 mm. Iš tankų išimtus 90 mm pabūklus pritaikė ant žemo silueto motorizuotų platformų, kovai prieš tankus. Laivams jie pritaikė “Gabriel” 900 svarų, 10 pėdų ilgio raketas, 30 mylių tolinašos. Visi Saar klasės 250 tonų laivai, su keturiais Diesel varikliais, 45 mazgų greičio, turi šias raketas ir 40 mm priešlėktuvinius pabūklus su radaro ir sonaro įrengimais. Tokių laivų papildymą žydai užsakė pas japonus.

—    Šveicarai pagamino 40 tonų šarvuotą vežimą, varomą 430 HP variklio, ginkluotą 20 mm automatiniu pabūklu, dviem kulkosvaidžiais ir keturiomis prieštankinėm raketom. Šarvuotis vežasi ir 12 pėstininkų - kovotojų. Su šiuo vežimu bus įvesta ir taktinių naujenybių.

—    Prancūzai pritaikė prieštankines “Harpon” raketas kauti žemai skrendančius lėktuvus. “Harpon” laidytojas pastatytas ant AMX-13 ir AML Panhard, pusiau šarvuotų motorinių vežimų. Iššauta raketa valdoma infra raudonų spindulių pagalba. Soldat und Technik žiniomis, pataikyti į lėktuvą MiG-23 yra 90 proc. galimybė.

—    Amerikiečiai nugabeno Europon tris batalionus Chapparal-Vulkan priešlėktuvinei gynybai. Chapparal raketa laidoma nuo motorizuotos platformos, pati save vairuoja link infra raudonų spindulių šaltinio (šiluminės energijos išmetamos iš lėktuvo sprausminių variklių) Vulkan — 20 mm sviediniai šaudomi Gatlingo tipo pabūklu.

—    Argentiniečiai nupirko iš britų du Sheffield klasės laivus — naikintojus 7,5 mil. dolerių vertės.

—    1971 m. birželio mėn. amerikiečių kariuomenė bus sumažinta iki 13 divizijų, marinai — iki 3 divizijų. Iš jų, viena divizija bus atitraukta iš Korėjos, o dvi — iš Vietnamo.

—    Cienfuegos įlanka Kuboje, kur rusai turi savo karinę bazę, yra gamtos sąlygų apsaugota, be to, įlankon įėjimo sąsiauriuose išdėstyti povandeniniai tinklai, krantuose — 40 mm priešlėktuvinių pabūklų baterijos. Įlankoje įrengta bazė gali talpinti 76 povandeninius laivus su Polaris tipo raketomis. Tokių laivų rusai dabar turi 13.

—    Prancūzai su ispanais pasirašė sutartį bendram karinės gynybos planavimui, bendrų karinių manevrų vykdymui, bendram naudojimui karo reikalams tinkamų aerodromų ir bendrai vystyti ir pritaikyti pramonę kariniams reikalams.

—    Rusai pagamino naują vikšrų ir ratų kombinacijos šarvuotą vežimą, panašų į vartojamą Antarktikoje. Manoma, kad šis vežimas bus pritaikytas artilerijos vadovavimo tarnybai.

—    Nuo 1971 m. pradžios, amerikiečiai pagerino maisto davinį kariuomenėje. Be to, numato penkių metų laikotarpyje pagerinti lengvuosius ginklus, pistoletus, automatinius ir pusiau automatinius šautuvus, kulkosvaidžius, granatsvaidžius ir minosvaidžius. Turintieji naujų idėjų kviečiami dalyvauti konkursuose.

— Naujosios Meksikos bazėje, amerikiečių aviacija išbandė “Laser” (koncentruotos šviesos spindulio) Dviejų šimtų metrų atstume, buvo sužaloti sunkiausi šiuo metu vartojamo tanko šarvai.

—    Vokiečiai pradėjo 20 milijonų dolerių vertės, 600 lovų klinikų statybąUlme, kurios bus tiesioginėje vietos universiteto žinioje. Šiose klinikose bus vykdomi tyrimai kariniams tikslams, ir kas metai išleidžiama po 100 gydytojų su specialiu priediniu parengimu kariniams reikalams.

—    Dabartinė žmonijos generacija atsidūrė prieš naują cheminį ginklą, kuris nėra paskandintas Atlanto vandenyse prie Amerikos krantų, bet intensyviai vystomas laboratorijose. Busimieji cheminiai ginklai gaminami paraližuoti žmogaus valią, arba sustabdyti žmogaus organizmo veikimą viena, iš anksto apspręsta kryptimi, nukreipiant veiksmus priešingon kryptim

Žmogaus organizme atskiros molekulių grupės vykdo atskiras funkcijas. Veiksmui energija perduodama per molekules į tam tikras veikimui reikalingas vietas, kuriose iššaukia tam tikrą veikimą. Naujosios dujos patekę į kraujo apytaką per molekules, sistemą kuriam laikui sutrikdo. Tai sudėtingas kompleksas, kurio pilnam išryškinimui būtų reikalinga daug aiškinimo.

Eilėje bandymų, Europos ir Azijos kraštuose, būdas sutrukdyti žmogaus organizme normalų energijos perdavimo būdą, nukreipiant kita kryptimi, pasirodė skirtingas pagal rases — tomis pačiomis dujomis, skirtingos rasės skirtingai reaguoja, todėl ir minėtų dujų pritaikymas turi būti paruoštas skirtingas — pagal rases ir geografinę vietą. Dujos turi savybę lengvai infiltruotis į kraujo apytaką per odą ir per plaučius, nepastebint ir nejuntant jų kvapo, kad sutrikdytų žmogaus normalią galvoseną, nervų sistemą ir raumenų veikimą.

—    Amerikiečiai pritaikė lėktuvų sėdynėse motorus, kurie išmetus sėdynę su pilotu, 6 sekundžių bėgyje pradeda veikti ir prilaikant parašiutu, gali nuskraidinti išmestą lakūną iki 50 mylių nuo išmetimo vietos.

—- Amerikiečiai pritaikė helikopteriams UH-1c infra raudonų spindulių aparatus sekti taikinius naktį.

—    Amerikiečiai pagamino sukilimų malšinimui specialius suspaustu oru šaudomus plastikos minkštus sviedinius, kurie yra įvairių formų ir kliudžius taikinį nesužeidžia tik prislopina (priglušina).

—    1970 m. pabaigoje, amerikiečiai išdalino virš 6 milijonų dolerių vertės karinės aprangos ir atliekamų reikmenų, kurie buvo pargabenti iš Vietnamo į Oakland, Kaliforniją. Reikmenys buvo išdalintos kalėjimams, miškų tarnyboms, pašalpos organizacijoms, ligoninėms (medicinos reikmanys) ir kit.).

— Indijos Vandenynas, pasitraukus britų karinėms jėgoms iš šios srities, vakariečiams liko užmirštas, kai tuo tarpu per 1968-69 metus, į paliktą tuštumą, rusai dideliu intensyvumu, įsitvirtino savo karo laivynu. Šiuo metu Indijos Vandenyno srityje plaukioja virš 30 rusų karo laivų, šalia ekonominės pagalbos sutarties su Indija, rusai finansavo įrengti indų uostą Visakhapatnam povandeniniams laivams. Į rytus nuo Yemen, Socotros saloje, jie įrengė laivyno radijo stotį ir šaudmenų sandėlius. Mauritius saloje (į rytus nuo Madagaskaro) pritaikė uostus karo laivams ir karo reikmenų sandėliams. Su visomis Indijos pakraščių valstybėmis pasirašė žuvavimo sutartis, ir eilėje valstybių uostų, karo laivų pasipildymo. Jei rusai pasiliks Indijos Vandenyne vienintelė laivynų jėga, be abejo, Indijos Vandenyną supančios valstybės atsidurs rusų įtakoje, siekiant net Australiją. Tuo jau susirūpino amerikiečiai ir britai. Jėgų balansui išlaikyti, amerikiečiai susitarę su britais, 1971 m. mažoje Diego Garcia saloje, įrengs karinę bazę su radijo ir satelitų sekimo stotimis, palaikymui ryšio su vakariečių jūrų ir oro jėgomis, dar esančiomis Indijos Vandenyno srityje. Tai bus tarpinis postas tarp Indijos Vandenyno vakarinių bazių ir Singapūro.