Šaulė Tremtyje

Redaguoja S. KAUNELIENĖ, 531 W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 48216

Naująją redaktorę pasitinkant

Jau antrą kartą teko jieškoti redaktorės “Šaulės Tremtyje” skyreliui, pačios geriausios, tinkamiausios šiam darbui sesės.

Šį kartą malonu pristatyti surastą naująją redaktorę — Detroito St. Butkaus kuopos mielą sesę Stefaniją Kaunelienę.

Ji gimusi Lietuvoje. Baigusi “Aušros” mergaičių gimnaziją ir V. D. U-to Humanitarinių mokslų fakulteto, Lietuvos istorijos šaką, Kaune. Dirbo Lietuvos Mokslų akademijoje Vilniuje, istorijos skyriuje. Pasitraukė į Vakarus kartu su visais tremtiniais. Vokietijoje ištekėjo. Augina tris sūnus ir dukrą Rūtą, kuri gražiai reiškiasi lietuvių gyvenime ir jau daug kartų talkininkavo šaulių kultūriniuose parengimuose.

Sesė S. Kaunelienė Detroito visuomenei pažįstama, kaip istorikė, gera, prityrusi pedagogė — lituanistinės mokyklos mokytoja. Pažįstama iš nuolatinės aktyvios veiklos organizacijose ir eilės kultūrinių darbų.

Kaip skautų vaikų motina, būdama tėvų komitetuose, ji yra daug padėjusi skautų tuntams Kaziuko mugių ir kt. parengimų metu. Daug kartų yra atstovavusi ir gražiai reprezentavusi lietuvius Detroito Tarptautiniam Institute, miesto bibliotekoje ir kt., taip pat ruošiamose įvairiose lietuvių parodose svetimtaučiams.

Įstojusi į St. Butkaus šaulių kuopą, ji visu nuoširdumu čia darbščiai reiškiasi. Rašo, kuria pasirodymus, moko, paruošia jaunimą juos išpildyti per radio bei kultūriniuose parengimuose, minėjimuose. Pati yra puiki programų vedėja.

Naujoji redaktorė yra ir kūrybinga ir tikra pareigos sesė, kuriai galima patikėti pasiimtą darbą. Tikras džiaugsmas tokiai sesei pareigas perduoti, kuri yra pilna entuziazmo ir gerų norų, kad ŠT liktų patraukli, įdomi ir kiekvienai mūsų sava.

Tačiau ir pareigingiausiai, gabiausiai sesei reikalinga mūsų visų pagalba, — tik bendromis pastangomis mes to atsieksime. Iš kiekvieno vieneto sesių bus laukiama medžiaga: žinutės, nuotraukos, straipsneliai, sava kūryba. Viską siųskite naujosios redaktorės adresu: S. Kaunelienė,

531W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 48216.

Perduodama redaktorės pareigas, linkiu gražiausios sėkmės mielajai sesei Stefanijai ir niekam nesakau sudiev, tik iki pasimatymo skyrelio puslapiuose.

Jūsų

K. Kodatienė

Stefa Kaunelienė praveda programą šaulių kp. suruoštame Klaipėdos atvadavimo minėjime, Detroite.

(K. Sragausko naotr.)

Naujai susiorganizavusio Montrealio Jūrų šaulių būrio šaulės: L. Urbanavičiūtė ir A. Urbanavičienė.

ŠAULĖS ŠAUDYMO VARŽYBOSE

Vis labiau plinta susidomėjimas šaudymo sportu ir sesių tarpe.

St. Butkaus kuopos suruoštose rudeninėse šių metų varžybose Šostakų ūkyje geriausiomis šaudytojomis tapo: Silvija Leonavičiūtė, Diana Ššos-takienė ir Teresė Kavaliauskienė.

Jūros šaulių “švyturio” kuopos suruoštose varžybose Nidos vasarvietėje geriausiomis šaudytojomis tapo: Gabriele Rimkūnienė, Emilija Lungienė ir Hilda Kniūrienė.

Sesės buvo apdovanotos dovanomis —    trofejomis.

šaulių S-gos suruoštose šaudymo varžybose, Dainavoje, geriausiomis šaudytojomis pasirodė Detroito St. Butkaus kuopos sesės laimėjusios M. Sidoriūtės-Kinčienės padovanotą gražią pereinamą taurę. Antroje vietoje Toronto Vl. Pūtvio kuopos, ir trečioje

—    Detroito jūros šaulių “Švyturio” kuopos sesės.

Taškų daugiausiai surinko ir I vietą laimėjo Diana Šostakienė (Detroito St. Butkaus kuopos). Toliau, po lygiai taškų surinko: Birutė Leonavičienė, Teresė Ivanauskienė (St. Butkaus) ir Regina Daugėlienė (VI. Pūtvio kuopos).

Trofejas laimėjo: Diana Šostakienė, Birutė Leonavičienė ir Regina Daugėlienė.

 

TOLIMOSIOS MONTREALIO SESĖS

Nors jos turi ir labai gražią pavasario ir vasaros gamtos aplinką, bet neištirpsta jos malonumuose, atranda laiko ir savajai veiklai: balandžio 12 sušaukė savo moterų šaulių sekcijos susirinkimą; gegužės 24 suruošė gražią išvyką—ekskursiją į Ottavą. Vasaros metu dalyvavo visų šaulių suruoštame Joninių lauže, o taip pat įsisteigusių jūros šaulių suruoštoje gegužinėje ir tradicinėje LK Mindaugo šaulių kuopos gegužinėje. Visur darbščiai prisidėjo savo darbu: rinko fantus, tvarkė loteriją, platino bilietus, vedė užkandines ir t.t.

Beto, Montrealio sesės gražiai talkina Lietuvių Bendruomenės šalpos skyriui padėdamos siųsti siuntinius į Suvalkų trikampį

L. K. Mindaugo š. kp. sesės dalyvavusios susirinkime balandžio 12 d. Viduryje sėdi vadovė Valerija Dikaitienė.

Sofijos Putvytės-Mantautienės 70 metų, ir jos vyro Aleksandro Mantauto 75 metų amžiaus sukakties minėjime š. Birutė šakenienė (stovi) įteikia dovaną sukaktuvininkams.    Nuotr. Stasio Urbono

PAGERBIMAI

Šaulių S-gos garbės nariai Sofija ir Aleksandras Mantautai labai daug nusipelnę mūsų S-gai Lietuvoje ir čia tremtyje, kaip jos atkūrėjai ir pirmieji vadovai: brolis Aleksandras pirmas S-gos pirmininkas, sesė Sofija pirmoji moterų šaulių vadovė. Jų 75 ir 70 metų amžiaus proga, Jono Vanagaičio šaulių kuopa Bostone, rugsėjo 27 d., suruošė jiems gražų, iškilmingą pagerbimą.

šaulių S-gos garbės nariui, buv. S-gos pirmininkui ir kartu ilgamečiui Vytauto Didžiojo šaulių kuopos pirmininkui Vladui Išganaičiui, labai daug pasidarbavusiam šaulių S-gai, jo 70 m. amžiaus ir 50 m. šauliškos veiklos proga, VD kuopos šauliai, suruošė gražų, iškilmingą pagerbimą Čikagoje.

Jubiliatai buvo gausiai pasveikinti: mūsų S-gos vadovybės, šaulių vienetų, kitų organizacijų atstovų ir bičiulių. Įteikta adresai ir reikšmingos dovanos.

Moterų šaulių vardu pagerbtiesiems įteikta meno kūriniai, K. Kodatienės paveikslai, gėlės.

Džiugu, kad mūsų šauliški vienetai gražiai suorganizuoja ir įspūdingai pagerbia mūsų nusipelnusius, iškiliuosius vyresniuosius šaulių veikėjus. Jei negerbsime vyresniųjų, nesulauksime ir gerų jaunųjų.

Sveikatos ir ilgiausių metų tauriems Jubiliatams!

Sveikiname naujai susiorganizavusį Montrealio jūrų šaulių būrį. Džiaugiamės, kad jame yra ir sesių. Aukite skaičium ir stiprėkite jūrinės šauliškos dvasios darbais!

*

Toronto moterų šaulių vadovė E. Dambrauskienė, Detroito vadovė L. Mingėlienė ir S-gos moterų vadovė, — visos dalyvavome brolio Vlado Iš-ganaičio pagerbime, džiaugėmės ta nepaprasta šauliška švente ir sesės S. Cecevičienės vadovaujamų Čikagos sesių darbštumu ir nuoširdžia pagalba visoje šventės ruošoje.

PADĖKA

Pasitraukdama iš šio skyrelio redaktorės pareigų, ypatingai nuoširdžią padėką reiškiu KARIO redaktoriui Z. Raulinaičiui už labai mielą bendradarbiavimą, o taip pat dėkoju visoms mieloms sesėms ir broliams skyrelyje bendradarbiavusiems ir padėjusiems man šias pareigas geriau atlikti.

 


Mielosios Sesės

Adventas — susimąstymo, susikaupimo, pasiruošimo Atpirkėjo gimimui laikas. Deja, šiais laikais adventas virto karštligiško skubėjimo triukšmingu laiku. Skubam į parduotuves pirkti dovanų, savo meilę artimiesiems stengiamės parodyti brangesnėmis, prašmatnesnėmis dovanomis. Beskubėdami nutilstam nuo tikrosios Kalėdų esmės, Kristaus vietą vis dažniau užima Kalėdų Senelis su dovanų maišu.

Laikas stabtelėti, susimąstyti, grįžti į gražiosios vaikystės ir jaunystės laikus nepriklausomoj Lietuvoj. Laikas pagyventi tikra Kalėdų nuotaika, pakelti savo sielas iš šios žemės dulkių, pamiršti savo kasdieninius rūpesčius, nukreipti savo sielą Dievop, paruošti Kristaus gimimui.

Ar dar prisimeni, sese, adventą Lietuvoj? Ankstyvas žiemos rytas. Šiltai apsirengę vaikai ir suaugę, pėsti ir važiuoti, skuba į bažnytėles, į rarotas. Girgžda sniegas po kojom, šaltis svilina veidą, speigas gnaibo nosį. Bažnytėlėj visi siunčia karštas maldas Viešpačiui, ruošiasi Jo sūnaus gimimui.

Ar prisimeni, sese, kūčias, kai po visos dienos pasiruošimo, ant kvepiančiu šienu apdengto stalo, gražiausia linine staltiese užtiesto, išsirikiuodavo bent dvylika kūčių patiekalų. Kai visi šeimos nariai, iš visur atskubėję į gimtuosius namus, po karštos maldos dalindavosi plotkele, linkėdami vieni kitiems sveikatos ir Dievo palaimos. Kai pavalgę, traukdavo iš po staltiesės šieną, žiūrėdavo, kuris ilgiau gyvens.

Pagaliau, taip lauktas šventas Kalėdų rytas. Ar teko, sese, rogėmis per mišką važiuoti į Bernelių mišias? Lengvai skrieja rogės, prunkščia arkliai, skamba skambalėliai. Abipus kelio augštos eglės, sniego skaromis apsisiautusios, lyg puotai pasipuošusios išdidžios ponios. Lieknos pušys, speigo ir ledo žvakutėmis pasipuošusios. Ankstyvo ryto šviesoj žiba sniegas. Pirmieji saulės spinduliai rausvai nudažo mišką. Siela prisipildo tyru džiaugsmu, dėkingumu Kūrėjui už tą nepaprastą grožį. Jauti, kad nebuvo ir nebus pasauly tokio menininko, kuris galėtų tą grožį atvaizduoti, nei rašytojo, kuris sugebėtų žodžiais apibūdinti.

Niekas negrąžins vaikystės, prabėgusios jaunystės, nei tų palaimintų Kalėdų laisvoj tėvynėj. Bet advento metu stabtelėti, susikaupti, pasiruošti galime ir privalome. Tik nuo mūsų pareina kokia nuotaika viešpataus namuose švenčių metu. Tik mes galime atidaryti savo širdis ir namus vienišiems, seniems ir benamiams. Tik mes galime jiems leisti pajusti šeimos šilimą, galime leisti pagyventi tyra kalėdine nuotaika.

Būtų gražu, jei atskiros šaulių kuopos galėtų suruošti bendras kūčias, susėsti prie bendro kūčių stalo. Jei tai neįmanoma, atverkime savo širdis, atidarykime savo namų duris, nes kitam suteiktas džiaugsmas, atneš didžiausio džiaugsmo mums pačioms.

Sveikų ir palaimintų Kalėdų, mielosios sesės.

ŠAULĖ TREMTYJE sveikina gyvuosius savanorius kūrėjus, karius ir brolius šaulius, dalyvavusius Nepriklausomybės ar Klaipėdos atvadavimo kovose.

Su pagarba prisimename žuvusiuosius tų kovų dalyvius, Sibiro kankinę Močiutę Emiliją Pūtvienę, brolius partizanus ir Sibiro kankinius.

Garbė Jums, Didvyriai, per amžius tebūnie!

Sese, šaule, ar skaitai ir ar rašai į Šaulę Tremtyje?

Mielosios sesės,

ŠAULĖS TREMTYJE skaitytojos,

Sesės Kunigundos Kodatienės prašoma sutikau imtis atsakingo ir dar neįprasto darbo — redaguoti Šaulę Tremtyje.

Imuosi to darbo su baime ir dvejone: ar sugebėsiu padaryti skyrelį aktualų ir įdomų? Ar patiks jis visoms sesėms? Kuo aš jį užpildysiu?

Bet pradedu darbą ir su viltimi, nes tikiu, kad nedirbsiu viena, kad ateis talkon visos sesės. Tik bendru darbu, tik jei kiekviena įsijungsime, pasieksime užsibrėžto tikslo — idėjiniai savos, įdomios ir aktualios Šaulės Tremtyje.

Pirmoji į talką atėjo labai miela sesė, į šaulių eiles senai, dar tik sąjungai kuriantis, įsijungusi, rašytoja Janina Narūnė-Pakštienė. Ją pažinau seniau iš jos knygų vaikams ir jaunimui. Ypač miela ji man buvo kaip “Gintarėlės” autorė. Šią vasarą pažinau ją asmeniškai. Pajutau jos nuoširdumą, jos gražią lietuvišką sielą. Jos drąsinantieji žodžiai sustiprino mano ryžtą kviesti talkon visas seses: vyresniąsias, jaunesniąsias ir pačias jauniausias. Tai mūsų visų skyrelis, tad iš visų laukiu patarimų, pageidavimų ir medžiagos: atsiminimų, aktualijų, žinių apie atskirų kuopų veiklą, bei grožinės kūrybos.

Neraštingų šaulių eilėse nėra. Kiekviena valdome plunksną: vienos gal laisviau savo mintis reiškia, kitoms pradžioje gal ir sunkiau bus išlieti savo mintis popieriuje. Mano pareiga išlyginti nesklandumus. Stengsiuos tai atlikti neiškreipdadama minčių, negadindama rašančiųjų stiliaus. Dirbdamos, tikiu, atrasime naujų talentų, sukursime retų deimančiukų. Jei visos įsijungsime, skyrelis bus visoms artimas, įdomus ir aktualus.

Už bet kokią paramą tariu iš anksto šaulišką

ačiū.

Medžiagą prašau man siųsti prieš kiekvieno mėnesio 20 dieną, kad galėčiau laiku išsiųsti Kario redaktoriui.

Jūsų

ŠT redaktorė

šaulė Stasė Mameniškytė-Hotrienė ir Stefa Kaunelienė Lietuvių skyriuje Tautybių Mugėje, Tarptautiniame Institute, Detroite.    K. Sragausko nuotr.

 

JANINOS NARŪNĖS-PAKŠTIENĖS

75 m. amžiaus ir spaudos darbo sukaktis paminint

Š.m. gegužės mėn. sukako 75 metai sesei Janinai Narūnei-Pakštienei.

1969 m. man rašytame laiške ji iškėlė šias mintis: “Labai malonus buvo Jūsų laiškas, nes davė progos geriau Jus pažinti ir vis daugiau idealizmu susižavėti. Tikrai nudžiugau, kai sužinojau, kad esate šaulys čia ir Lietuvoje buvote. Turiu šia proga pasakyti, jog Kaune, kai a.a. Vladas Pūtvys - Putvinskis organizavo šaulius, mudvi su Kaze Kudirkaite-Norkaitiene, kuri gyvena V. Vokietijoje, buvime vienos pirmųjų šaulių. Dargi turėjome naktimis Kaune, šaulių buveinėje-štabe, budėti ir priiminėti iš fronto, kur mūsų broliai šauliai kovėsi su lenkais ir kitais priešais, gaunamas žinias. Taigi, broli Mingėla, turime dvasinės giminystės ryšius ir tai mane džiugina. Norėjau Detroito Stasio Butkaus kp. paaukoti didelę, savo darytą lėlę-lietuvaitę. Ji gana graži, blondinukė, bus geras fantas loterijai.”

Sukaktuvininkė minimą lėlę Stasio Butkaus kuopai dovanojo ir aš ją iš Miami, Floridos, parvežiau.

Tokiu būdu užsimezgė pažintis su šaule, rašytoja ir žurnaliste Janina Pakštiene.

Janina Narūne g. 1895 m. gegužės 17 d. Panevėžyje. 1911 metais baigė

Panevėžio gimnaziją. 1911-13 m. buvo pirmoji lietuvių k. mokytoja Panevėžio Saulės mokykloj. 1913-17 m. studijavo Petrapilyje Stebuto augšt. mokykloje agronomijos mokslus. 1917 m. Tvėrėje, Rusijoje, veikė Lietuvių Tremtinių k-teto švietimo sekcijoje — ruošė lietuviškus vaidinimus. Nuo

1918    m. dirbo žemės Ūkio ministerijoje Vilniuje, o vėliau Kaune — ėjo spaudos ir švietimo skyr. referentės pareigas. Buvo “Mūsų žemė” redaktorė. Redagavo Moterų skyrių “Lietuvos žiniose”, “Ūkininko Patarėjuje”, “Ryte”; buvo moterų radijo pusvalandžio organizatorė ir redaktorė. Nuolatos rašė į “Motina ir Vaikas”, “Moterų Pasaulis” ir į kitus laikraščius.

Ji savo laiške toliau rašo: “Dar nepriklausomoje Lietuvoje bendradarbiavau dienraštyje “Lietuva”, kur organizavau ir redagavau “Moterų Skyrių”. Šis laikraštis ėjo Kaune nuo 1919 m. sausio iki 1928 m. sausio 11.

Ir išeivijoje plunksna darbininkė tebelydi mane. Šiuo metu, be Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroite ir Lietuvių žurnalistų S-gos Detroite esančio centrinio skyriaus, priklausau Pietų Amerikos moterų rašytojų d-jai “Tertulia”. Miami, Fla., lankau Amerikos moterų rašytojų s-gos susirinkimus.”

Sukaktuvininkė gyvai reiškėsi ir nepriklausomos Lietuvos visuomeniniam gyvenime — įvairiose organizacijose ėjo sekretorės arba pirmininkės pareigas.

Miami, Floridoje, Lietuvių klube per parengimus ji nuolatos platina lietuviškas knygas.

Deimantinio amžiaus jubilėjaus sulaukusią mieląją Kolegę Centro Valdyba sveikina ne tik 75-rių metų amžiaus proga, bet ir didelį literatūrinį kraitį lietuvių tautai sukrovusią. Tas kraitis — gausybė straipsnių ir grožinės kūrybos periodinėje spaudoje ir 16 knygų, eiliuotų pasakų vaikams ir jaunimui. Jų žinomesnės yra: Gintarėlė — legenda apie gintarą; Ambarita — ispanų k.; Amberella — anglų k.; Bernsteinchen — vokiečių kalba; Jaunieji Daigeliai — eilėraščiai vaikams; Gntaro Takais — Lietuvos poezijos vaizduose; Sutemos — dienoraštiniai posmai rašyti atsisveikinant savo vyrą a.a. prof. K. Pakštą; Snaigių Karalatiė; Birutės Rytas — eilėraščiai; Miško Viešnia — eiliuota kalėdinė pasaka; Stebuklingoji Dūdelė (spausdinama); Pelkyno Uogautoja; Vaikystė. Daugumą šių knygų iliustravo Klevelande gyvenanti dailininkė Vlada Stančikaitė.

Gyvuok, Sese, ir tegu Tavo aukso plunksna vis dar kuria periodinei ir neperiodinei spaudai publicistikos ir grožinės kūrybos perlus. Linkime neprarasti energijos, sveikatos ir kūrybinės dvasios!

Ilgiausių Metų!

Vladas Mingėla

APIE PIRMĄSIAS ŠAULES

Birutė Grigaitytė- Navickienė. Tai buvo tais pasakiškais laikais mūsų laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, kai pradėjo organizuotis lietuvės šaulės a.a. Emilijos Pūtvienės motiniškai globojamos ir vedamos.

Viena tų pirmųjų šaulių buvo jaunutė Birutė Grigaitytė. Pilna energijos, ryžto ir šviesaus idealizmo, ji užsirašė į sesių-šaulių eiles ir ragino kitas mergaites stoti į steigiamąjį moterų skyrių Kaune.

Laikas greitai bėgo. Praūžusios karo audros nubloškė Birutę Grigaitytę - Novickienę, drauge su josios šeima, į JAV. Šiandieną, nors ir sulaukusi 70 metų amžiaus, kad ir gyvendama išeivijoje ir prirakinta prie kėdės, ji tačiau, nenuleidžia beviltiškai rankų, bet eina su gyvenimu, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

Gyvendama New Yorke, talkininkaujant J. Banaitienei ir M. Noreikienei, ji neperseniai parašė ir suredagavo anglų kalba knygą “The Lithuanian Women”. Knygą išleido Lietuvių Moterų Klubų Federacija. Klubo pirmininkė Vincė Jonuškaitė-

Zaunienė-Leskaitienė parašė tai knygai įžangą.

Toji knyga yra svarbus įnašas ne tik į mūsų kultūros darbų skrynią išeivijoje, bet taip pat seniai pageidaujamas informacijos šaltinis svetimtaučių visuomenei apie lietuvių moterų veiklą, pradedant proistoriniais laikais, baigiant šių dienų veikla išeivijoje.

Knyga dailiai išleista ir yra puiki dovana angliškai skaitantiems. Kaina 6 dol. Gaunama pas knygų platintojus.    J. Narūnė

APIE NAUJĄSIAS ŠAULES

Stasė Mameniškytė-Hotrienė. 1970 m. rugsėjo mėnesį į Detroito Stasio Butkaus šaulių kuopą įstojo senųjų ateivių — a.a. Stanislavos Smilgevičiūtės ir Antano Mameniškio — energingoji dukra Stasė Hotrienė.

Stasė gimė Filadelfijoje. Ten baigė su pagyrimu (cum laude) William Penn gimnaziją. Lankė Temple universitetą. šv. Juozapo ligoninėj įsigijo medicinos technikės diplomą ir dirbo įvairiose ligoninėse. 1945 metais ji ištekėjo. 1954 m. atsikėlė į Detroitą. Čia tuoj įsijungė į įvairias profesines organizacijas. Svarbiausia, įsijungė į visą eilę lietuviškų organizacijų: Vyčių 79 kuopą, Moterų s-gos 54 kuopą, Detroito Lietuvių Kultūros Klubą, Lietuvių Bendruomenę. Ne tik pati įsijungė, bet visur vedėsi ir savo mažą vienintelę dukrelę Valentiną. Įrašė dukrą į Detroito “Gabijos” skaučių tuntą. Kad Valentina labai gražiai kalba lietuviškai, didžiuojasi esanti lietuvaitė, yra aktyvi skautė -vadovė, priklauso Vyčiams ir kitoms lietuviškoms organizacijoms, tai naujosios sesės Stasės nuopelnas.

Stasė, laisvai vartodama anglų ir lietuvių kalbas, dažnai amerikiečiams pasakija apie Lietuvis tragediją, organizuoja tautodailės parodas, bei platina anglų kalba knygas apie Lietuvą. Užklausta, kodėl nori būti šaulė, atsakė: “jei būčiau gyvenusi Lietuvoje būčiau buvusi šaulė nuo pat jaunystės. Mėgstu šaudymo sportą. Man patinka šaulių veikla ir jų siekiai. Seniai žavėjausi Stasio Butkaus kuopos gražia veikla, todėl ir stojau i ją-”

Sveikiname naująją sesę!

STASIO BUTKAUS KUOPOS ŠAUDYTOJOS LAIMĖJO TAURĘ

Norėdama išreikšti savo dėkingumą Stasio Butkaus ir Vytauto Didžiojo kuopų šaulėms už siuntimą siuntinių į Suvalkų trikampį, pati vos prieš porą mėnesių į JAV iš Suvalkų trikampio atvykusi, Detroito Švyturio kp. jūros šaulė Marija Sidaraitė-Kinčienė paskyrė moterims šaulėms, šaudybos sporto mėgėjoms, pereinamąją taurę.

Tą taurę, 1970 m. rugsėjo 5-6 dienomis, Dainavoje laimėjo Stasio Butkaus kp. moterų ekipa, kurią sudarė: Diana Šostakienė, Birutė Leonavičienė, Teresė Ivanauskienė ir Teresė Kavaliauskienė. II vietoje liko Vlado Pūtvio kp. moterų ekipa: Regina Daugėlienė, Jūratė Baranauskaitė ir Marija Jokubaitienė. III vietoje — Švyturio jūros šaulių kp. moterų ekipa: G. Rimkūnienė, E. Lungienė ir M. Kinčienė.

Detroito Tarptautiniame Institute, rugsėjo 24-27 dienomis, įvykusioje Tautybių mugėje Lietuvių skyrių suorganizavo ir jam vadovavo šaulė Stasė Hotrienė.

Trijų kartų lietuvių rašytojų popietėje, suruoštoj Detroito Lietuvių Kultūros klubo, spalio 4 d., Tarptautiniam institute, keletą savo senesnių ir naujesnių eilėraščių jausmingai paskaitė poetė šaulė Marija Čarneckytė-Simsienė.

VYTAUTO DIDŽIOJO KUOPOS MOTERŲ DARBAI IR PLANAI

Sesė Cecevičienė rašo:

“Tur būt žinot, kad mūsų suruoštam brolio Išganaičio pagerbime dalyvavo keletas svečių iš Detroito. Pagerbimas praėjo gražiai ir įspūdingai. Buvo įdėta daug darbo ir širdies. Su savo moterimis daug ką galime padaryti, žinoma, reikia tik pavargti.

Spalio 17 dieną turėjome rudens balių. Pavyko puikiai. Praėjo gražiai. Dalyvavo ir svečias iš Detroito — brolis Augaitis. Balius užsitęsė iki 3 val.  ryto.

Dabar ruošiamės Vėlinių dienai. Turime net 14 mirusių. Kapų puošimo dieną jų kapus puošiame tautinėmis vėliavėlėmis. Vėlinių dieną norime, pagal lietuvių papročius, ant jų kapų uždegti žvakutes. Nors žvakučių sunku gauti, bet tikimės kur nors rasti.

Lapkričio 29 turėsime kuopos susirinkimą, o po susirinkimo bus šaulių moterų paruošta kavutė. Ruošiamės gruodžio 12 dalyvauti Detroite Šaulių s-gos pirmininko pagerbime. Pradėjom ruoštis ir Naujųjų Metų sutikimo baliui. Kuopoje veikimas gyvas ir sklandus.”

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI NAUJAJAI REDAKTOREI

šia proga sveikinu brangią sesę Stefą Kaunelienę, priėmusią naujas šaulė Tremtyje redaktorės sunkias pareigas! Sunkias dėl to, kad turite, lyg dideliame darže tik mažą eželę, kur meistriškai tenka “susodinti” ir tai, kas jau, atrodo, nebetilps ... Tad, pieškite, kiek galėdami, savo darželį, kad jis sužydėtų margiausiais žiedais!

Prašau priimti mano nuoširdžius linkėjimus kūrybinės nuotaikos, geros sveikatos išlaikyti Karį ilgus, ilgus metus!

Jūsų Janina Narūnė

Jau laukiu Kario. Manau sekanti Šaulė Tremtyje bus jau Jūsų suredaguota. Linkiu Jums daug, daug sveikatos, nes Jūsų darbas nėra lengvas, ypatingai negaunant žinių iš moterų šaulių veiklos.

Viso geriausio Jums, miela sese, sesė S. Cecevičienė

Š. T. skyrius lapkričio KARYJE buvo redaguotas K. Kodatienės, bet ne S. Kaunelienės, kurios vardas ir adresas po skyriaus antgalve pateko per ankstyvai.    Red.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių S-gos Centro Valdybos švenčių sveikinimas

MIELI LAISVĖS KOVŲ BROLIAI

Laiko tėkmėje artėjame į Naujuosius 1971-sius Metus, praeičiai palikdami senuosius 1970-sius. Su širdgėla tenka konstatuoti, kad ir pastarieji metai mums nebuvo palankūs ir mūsų retos gretos tapo dar labiau praretintos. Apgailestaudami prisimename tuos Lietuvos laisvės kovų draugus, kuriuos praėjusiais metais Praamžius išrovė iš gyvųjų tarpo. Tai amžinos atminties kūrėjai-savanoriai, mūsų sąjungos nariai: Vaclovas Alksninis, Petras Asauskas, Simas Narušis, Juozas Sabaliauskas, Juozas Šarūnas ir Sergėjus Reutas. Jų atliktieji garbingi žygiai gyvųjų draugų tarpe ilgą laiką bus su pagarba minimi, o jų šeimoms ir artimiesiems šiuo reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga Centro Valdyba siunčia visiems sąjungos nariams ir jų šeimoms nuoširdų ir šventišką pasveikinimą ir geriausius linkėjimus asmeniškos laimės, stiprios sveikatos ir ilgą amžių, sveikiems sulaukti tekančios aušros prisikėlimui iš sunkios rusų okupacinės priespaudos, laisvam ir nepriklausomam gyvenimui mūsų Tėvynei Lietuvai.

Centro Valdyba