Karys 1969m. 7-8 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1454)   RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS SEPTEMBER 1969 

V. Sparnaitis— Gotikos romantika Klaipėdoje .... (viršelis)

Nr. 8 (1455)    SPALIS - OCTOBER    1969 

K. Sragauskas — Stasio Butkaus šaulių kuopos vėliava (iš k.: V. Pranėnaitė, R. Buhagiar, vėliavnešys F. Blauzdys, L. Alkevičiūtė ir R. Kannelytė) (viršelis)

 T S

V. Mingėla — Lietuvos vėliavą išnešus į jūras

Gen. St. Dirmantas — Karybos skyrius Lietuvos Statute

B. K. T. — Jaunas žemaitis Vakarų ir Rytų fronte

B. B. — Įtvirtinimų reikšmė kare

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

J. Miškinis — Tautinis sąmoningumas

TREMTIES TRIMITAS — Reikšmingos sukaktys

]. Švoba — Už Nepriklausomą Lietuvą

A. Smetona — Putvinskį prisiminus

V. G. - Šmaizienė — Prie Didžiojo Mokytojo kojų

V. Mingėla — Auksinio Jubilėjaus sulaukus

V. Mingėla — 12 Inžinerijos Šaulių Būrį prisiminus

V. Mantautas — Šaulių S-gos atkūrimą prisiminus

V. Saurimas — Pirmoji šaulių Kultūrinė savaitė

Kronika

Veteranų Veikla

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriavis pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS “Tremties Trimitas”
E. PETRAUSKAITĖ "Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
BRONIUS BALČIŪNA S“Karinės žinios”

Leidžia :L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore ........ M. ŠIMKUS
Los Angeles ...O. ŽADVYDAS
Chicago ..........J. STANKŪNAS
Philadelphia .... A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ F. EIDIMTAS
Australija ......... V. ŠALKŪNAS

  -  PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, Ill. — “Gifts International”, “Marginiai”’, "Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Callf. — V. Prižgintas
Newark, N.J.— Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr.— J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y.— J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que.— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas— 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall StreetNorwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDBCentro Lituano, Plaza Principal da La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.