Karys 1969 3-4 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1450)  KOVAS – MARCH 1969 

Kpt. Simas Urbonas ... (viršelis)

Nr. 4 (1451)    BALANDIS - APRIL    1969

Perkūno Namai Kaune ... (viršelis) 

   T U R I N Y S

J. Petrėnas — Iškilaus redaktoriaus netekus

V. Mingėla — Technikos kariuomenė ir jos biblioteka

A. Nevardauskas — Šautuvo vamzdžio ašis

B. B. — Čekoslovakija ir kas toliau

J. Gediminėnas — Pasitraukti ar pasilikti?

Bal. Brazdžionis — Šarvuočių rinktinėje

A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija

J. Strumskis — Kazokai Kandrėnų kaime

A. Budreckis — Paskutinis patikrinimas

J. Vasys — Tautos Šventę prisimenant

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius  ZIGMAS RAULINAITIS

Administratorius LEONAS BILERIS

Redaktoriaus pavaduotojasJ ONAS RŪTENIS

Leidžia:L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS "Tremties Trimitas”

E. PETRAUSKAITĖ “Šaulė Tremtyje”

BALYS BRAZDŽIONIS Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios”

ATSTOVAI:

Baltimore ...........M. ŠIMKUS
Los Angeles .......O. ŽADVYDA8
Chicago  .......... J. STANKŪNASPhiladelphia ....A. IMPOLĖNASCleveland ........F. EIDIMTASAustralija ........V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — “Gifts International”, "Marginiai”’, "Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenoaha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Callf. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha,Nebr. -— J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukoms(“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. —V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. —“Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDBCentro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7DO per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.