Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

—    Elektros inž. Petras Jaudegis, tarnaująs JAV armijoj inžinierių korpe, buvo apdovanotas pagyrimo lapu ir 200 dol. dovana už tai, kad suprojektavo kariško aerodromo požeminių kabelių sistemą prie Colora-ao Springs, Col. Lietuvoje inž. Jaudegis buvo karininkas ir 1949 m. atvykęs į JAV įstojo į armiją.

—    Mjr. K. Liaudanskas, gyv. Los Angeles, atšventė savo 80 metų gyvenimo sukaktį. Jis dar labai veiklus lietuvių organizacijose, — visi linki jam dar ilgai gyvuoti ir darbuotis Tėvynės labui.

—    Ed. Žukauskas, kurio tėvai gyvena 6534 So. Campbell, Čikagoje, jau arti metai kaip yra P. Vietname.

—    Valteris Kanauka yra dabar P. Vietname, kur vairuoja helikopterius - malūnsparnius; jis netrukus grįžta į JAV.

—    Sp/4 Juozas Petkus, kurio tėvai gyvena 6924 So. Bell, Čikagoje, jau nuo gruodžio mėn. tarnauja Pietų Vietname, buvo išrinktas vienu iš pagerbiamų karių, kaip pasižymėjęs karinėje tarnyboje.

—    Jonas Strumskis, Lietuvos kariuomenės kovotojas, savanoris gražiai aprašė “Europos Lietuvyje” savo atsiminimus. Jam teko dalyvauti kautynėse su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

—    Ltn. Bronius Tatarūnasjau 12 mėnesių yra P. Vietname, jo tėveliai gyvena Detroite.

—    Kęstutis Paulauskas, kovo mėn. 1 d. sukūrė šeimos židinį su Virginija Sodaityte. K. Paulauskas atlieka karinę tarnybą ir eina pareigas Čikagoje naujokų ėmimo komisijoje.

—    Bruce Marin, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, sugrįžo sveikas iš P. Vietnamo karo lauko.

—    Kpt. R. V. Paukštaitisyra išvykęs iš Montrealio į ryšių vadovavimo kursus, Kingston, Ontario.

—    Raimundas Graudis, poetės Kotrynos Grigaitytės-Graudušienės sūnus, pamėgęs aviaciją, išvyko į Ne-vados valstybę ruoštis lakūno profesijai. Baigęs mokslus, jis yra gabus ir mene, ypač iliustracijų srityje.

—    J. Kepalas, kurio tėvai gyvena Stone Park, Ill., išbuvęs 13 mėnesių P. Vietnamo karo fronte, sveikas grįžo į namus. Likusią dalį tarnybos baigs JAV. Jis pasakoja labai siaubingų išgyvenimų, — reikia tikėtis, kad ir “Kario” skaitytojai kada nors apie juos paskaitys.

Lenkijoj š.m. vasario 25 mirė vet. gyd. ats. kpt. Kazimieras Trumpis, ilgai gyvenęs Mažeikiuose. II Pas. karo veteranas Juozas Gabalas mirė, staiga, kovo 13 d. Čikagoje, prie savo motinos karsto. Kanadoje staiga atsiskyrė iš artimųjų Nikodemas Prišmantas,kuris Lietuvos kariuomenėje ilgai tarnavo būtinoje tarnyboje. Sav. kūrėjo Petro Dragūnavičiausgyvenimo bendrakeleivė — žmona Elena mirė Londone, Ont. Ročesteryje mirė Vytautas Saladžius,sulaukęs 50 metų amžiaus, — ramovėnas, su juo atsisveikino artimieji ir ramovėnai, pirm. Vitkus, plk. Liormonas ir kt.

— Aviacijos štabo seržantas William Noreika,išbuvęs 7 metus Pietų Vietname, lankėsi Čikagoje pas p. Sabastijonus ir kovo mėn. 4 d. vėl grįžo atgal į Vietnamą, kur turės išbūti dar 6 mėnesius.

Ričardas Eigelis, išbuvęs metus laiko P. Vietname ir dalyvavęs daugelyje kovų prie demilitarizuotos zonos, sveikas sugrįžo į Cicero. Likusią karinės tarnybos dalį atliks J. A. V.