Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Lietuvos kavalerijos karininkas Vladas Rutkauskas, gyv. Waukegan, UI., mirė rugsėjo 23 d. Lapkričio 18 d. Worcesteryje mirė kpt. Simas Urbonas,buvęs “Kario” redaktorius. Beverley Shores, Ind. lapkričio 30 d. mirė plk. Bronius Pulkauninikas.

-— Zenonas Jonušas, gyv. Cartagenos apyl. Kolumbijoj diriguoja Kolumbijos karo laivyno pučiamųjų instrumentų orkestrui ir dviem chorams. Be to, jis dar dėsto kamerinės muzikos dalykus. Nesenai jis buvo atvykęs į Omahą, pas brolį Bronių.

—    Korp. Tomas Pieža,kuris dabar tarnauja JAV karinėje įguloje Kuboje, buvo atvykęs kelioms dienoms į Čikagą aplankyti susirgusią motiną, kuri yra SW News Herald redaktorė. Linkime jai sveikatos.

—    Kazimieras Radke, kurio tėvai gyvena Čikagoje, garbingai atliko vienų metų pareigas Vietnamo fronte. Parvykęs susižiedavo su Heine Marselek. Artimieji ta proga surengė jiems gražią puotą.

—    Jonas Fetingis, kurio tėvai gyvena Čikagoje, išvyko į JAV karo laivyną.

—    Jonas Jurkynas, kilęs iš Čikagos, jau 5 mėn. kaip yra P. Vietname, netoli Saigono.

—    Ltn. Algis Garsys, kurį laiką išbuvęs P. Vietname, dabar perkeltas į Okinavos salą, kur toliau tęsia karinę tarnybą.

—    Plk. ltn. Viktoras Sutkussu žmona buvo atvykęs iš V. Vokietijos j Cicero, III. Jis yra buvęs Karo mokyklos lektorius ir kar. štabo pareigūnas Lietuvoje.

—    Mindaugas Pračkaila ir Kęstutis Paulauskas, kilę iš Cicero, kur mokėsi ir drauge veikė, nesenai susitiko Saigone.

—    Inž. Uogintas Kubilius laimingai grįžo iš karinės prievolės. Jam teko ilgą laiką išbūti Vietname. Inž. Algis Lapšysišvyko į JAV kariuomenę; apmokymą atliks Aberdeen, Md. Jie abu yra kilę iš Bostono.

—    Gen. St. Raštikis, dirbęs kariuomenės kalbų mokykloje Kalifornijoje, išėjo į pensiją ir abu su žmona žada apsigyventi Santa Monicos mieste.

—    Konstantinas Petrauskas, kūrė-jas-savanoris ir spaudos darbininkas, buvo ištiktas širdies smūgio. Dr. Vaš-kevičiūtės padedamas, jis gydėsi šv. Kryžiaus ligoninėje. Ramovėnai, žurnalistai ir savanoriai linki jam sveikatos.

Pfc. Viktoras Vaišvilas,iš Čikagos, kaunasi Vietname ir buvo nesenai sužeistas į kaklą. Vėliau sužeidimas komplikavosi ir buvo daryta operacija. Jis pamažu sveiksta. V. Vaišvilas yra gavęs Purple Heart medalį. Vietname yra jau nuo balandžio mėnesio.

—    Gyd. K. Zubrickas eina gydytojo pareigas JAV kariuomenėje, Vietname. Jo brolis Bruno Zubrickastarnauja Texas valstybėje, JAV aviacijoje. Jie abu buvo atskridę į Čikagą dalyvauti jų tėvo dr. Zubricko laidotuvėse.

—    Kpt. Audris Endrijonassausio 1 d. grįžo iš Vietnamo į Čikagą, kur gyvena jo tėvai. Jis jau buvo du kartu Vietname; dabar, tęsti karinės tarnybos, išvyko į Texaso aviacijos bazę.

—    Sgt. Gerald Povilaičio metines nuo jo žuvimo Vietname, lapkričio 16 d. paminėjo jo tėveliai ir giminės šv. Mišiomis Čikagoje.

—    Algirdas Makaitis tarnauja JAV armijoje, P. Vietname, kur buvo pakeltas į kapitonus. Jis netrukus baigs tarnybą ir tęs mokslus.

Bronius Kontrimas buvo išrinktas Allied War Veterans vadu Bostone. Anksčiau jis buvo Amerikos legiono Dariaus ir Girėno posto 317 vadu, o marinų tarnyboje yra išbuvęs net 34 metus.

—    Lietuvoje Sovietų Rusijos karinė įstaiga šaukia jaunuolius į kariuomenę ir juos išskirsto po visus kraštus, Rusijos gilumoje. Jiems reikia ištarnauti 3 metus, todėl pasitaiko, kad kariai susipažįsta su rusaitėmis ir jas veda. Likusios jų motinos Lietuvoje dėl to labai jaudinasi ir išgyvena, nes kareiviai grįžta su rusėmis į namus. Lietuviai jaunuoliai kartais grįžta visai kitoki, nes Rusijoje išmoksta girtauti, paleistuvauti, vogti. Tokių netikėlių yra pilna Lietuvoje atkeltų rusų civilių bei karių tarpe.

—- Saulius Dirmantas, Elytės ir Marijono Dirmantų sūnus, atitarnavo JAV kariuomenėje nuo 1966 iki 1968 m. liepos mėn. Jis yra vedęs ir šiuo metu tęsia mokslus.

 

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE ŽUVUSĮ JAV LEITENANTĄ S. J. HARRIS

Lietuvių Enciklopedijos VIII t. 137 psl. apie Amerikos ltn. Samuel J. Harris žuvimą trumpai pažymėta: “1920.II.24 Kaune, belipant į Aleksoto kalną, sukilėlių buvo sunkiai sužeistas ir tuoj mirė.” Atrodo, kad jis ten pripuolamai atsirado ir kaip pašalinis asmuo ten žuvo. Nei eitos pareigos, nei vykdomas uždavinys nepažymėta.

Praeitais metais minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 50 m. sukaktį, Tautiniuose namuose, Lietuvos gen. konsulas dr. J. J. Bielskis pasakytoje kalboje nurodė ir patikslino JAV ltn. S. J. Harris žuvimo aplinkybes.

Dr. J. J. Bielskis 1920 m. sausio 1 d., atlydėjo į Kauną Amerikos lietuvių brigados štabo karininkus ir tuo metu vykusius įvykius asmeniškai patyrė, todėl ir paaiškino tikslius faktus apie žuvusį Amerikos leitenantą S. J. Harris.

Ltn. Samuel J. Harris, Lietuvos karinės misijos Prancūzijoj, 1919 m. susitarimu, atvyko Lietuvon ir dalyvavo kautynėse prieš bermontininkus. Atvykus į Kauną Amerikos lietuvių brigados štabui, perėjo jo žinion. Įvykus 1920 m. A. Panemunėj ir Aleksote komunistų suruoštam sukilimui Lietuvos kariuomenės daliniuose, tuo metu Kaune buvę ir mums draugingų valstybių karinės misijos padėjo malšinti sukilėlius. Amerikos lietuvių brigados štabo viršininkas plk. William N. Swarthout susitarė su Anglijos karinės misijos viršininku gen. Frank Percy Crozier, kuris kartu buvo ir Lietuvos vyriausybės karinis patarėjas, padėti:    savo karininkus

skiriant patarėjais prie lietuvių dalinių vadų. Patarėjai buvo paskirti prie artilerijos ir aviacijos dalinių. Ltn. S. J. Harris buvo priskirtas patarėju prie dalinio kuris malšino aviacijos sukilusius karius, Aleksote. Ltn. S. J. Harris, vykdydamas uždavinį, buvo sunkiai sužeistas ir tuoj mirė.

Mūsų Pasiuntinybėje esančiais dokumentais, JAV vyresnysis leitenantas Samuel J. Harris (po mirties) buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu už pasižymėjimą tarnyboje. Apdovanojimo raštas pasirašytas Kaune, 1920 m. vasario 28 d. Pasirašė: gen. ltn. Liatukas — Vyriausias karo vadas ir Apsaugos ministeris, gen. ltn. Nastopka — einąs gen. štabo viršininko pareigas ir mjr. Liormonas — Apsaugos ministerijos kanceliarijos reikalų vedėjas.

Lietuvos vyriausybė velionies motinai gyvenusiai Harrisburg, Pa., paskyrė pensiją, kuri buvo išmokama per JAV Konsulatą, Kaune. Amerikos lietuviai 1922 m. liepos 20 d. Arlington Karių kapinėse jam pastatė marmurinį paminklą su įrašu: “Erected by the Lithuanians and sons and daughters of Lithuanians in America.”

Taigi, ltn. S. J. Harris žuvo eidamas patarėjo pareigas ir vykdydamas kovos uždavinį.

O. Žadvydas

 

 


Nevienam iš mūsų suskauda širdis, kai Pietų Vietname užgęsta nuo priešų kulkų JAV karys. Štai gruodžio 30 d., kovos lauke krito 23 metų Antanas Prižgintas, kurio tėveliai gyvena Bound Brook, N.J. Jis buvo gavęs marinų leitenanto laipsnį ir kovojo jau du mėnesius. Sausio 10 d. Brook-lyne mirė vargonininkas Jonas Brundza, kurį laiką buvęs Kauno įgulos dainavimo mokytojas. Kūčių naktį Clevelande atsiskyrė iš gyvųjų tarpo sav. Mykolas Kalvaitis, o Santa Monikoj, Calif., staiga, mirė aviacijos majoras Juozas Vaičius. Montrealy, Kanadoje užgęso sav. kūrėjas kpt. Adolfas Žilinskas, sulaukęs 73 metus. Sausio 30 d. mirė kun. K. Kuokelis, kuris prieš įstojant į vienuolyną tarnavo JAV marinuose. Vasario 11 d. Čikagoje mirė savanoris mokytojas Jonas Tamulevičius, o gruodžio mėn. 10 mirė kpt. Viktoras Jarošūnas. Vincas Masonis, Luzerne, Pa., II Pasaulinio karo veteranas, mirė sausio 17 d.

   Albinas Gaidys laimingai grįžo sveikas iš P. Vietnamo karo lauko į New Yorką, kur jam Liet. Draugija surengė gražias sutiktuves.

—    Ltn. Povilas Nakrošius dabar randasi P. Vietname, aviacijoje. Iš ten siunčia dėkingumo laišką pfc. Juozas Kotas, kuris gauna iš S. W. Herald skaitytojų įvairių siuntinėlių.

Pfc. Jurgis Grigas, taip pat, dėkoja iš fronto — 4 bataliono, visiems kurie jo nepamiršta.

—    Dr. Algis Kavaliūnas, JAV armijoje, yra pakeltas į plk. leitenantus ir šį rudenį baigs tarnybą.

— Ltn. J. Matonis buvo gražiai sutiktas Philadelphijoj, kai laimingai grįžo iš Vietnamo. Organizacijos ir artimieji linkėjo jam sėkmės.

—    Ltn. Peter Šlapikas, iš PA, dabar randasi Hickmen aviacijos bazėje Havajuose. Jis 2 metus išbuvo Japonijoje.

—    Juozas Betkauskas, Cicero, Ilk, kurį laiką gydėsi Elgin, dr. Bobelio priežiūroje, dabar grįžo į namus. Jis yra savanoris-kūrėjas.

—    Kun. K. Petrauskas šiuo metu eina New Mexico karo veteranų ligoninės kapeliono pareigas. Jį aplankė sesuo iš Lietuvos, A. Bričkienė.

—    Mjr. Jonas Pachankis buvo su šeima atvykęs į Čikagą pas tėvus. Dabar jis baigia aviacijos administracinius kursus Indianos U-te.

—    Ltn. Rimas Navikėnas, kuris dabar yra perkeltas į Kanados parašiutininkų dalinį, Valcateir, Que., lankėsi Montrealyje pas savo šeimą.

—    Jonas Griškėnas, kilęs iš Čikagos, sėkmingai atliko vienų metų tarnybą P. Vietname ir jau grįžo namo.

—    Ltn.Jonas Macijauskas, gavęs atostogas, buvo nuvykęs iš Vietnamo į Australiją, Sydnėjaus miestą, kur susipažino su jaunimu. Jis yra kilęs iš Philadelphijos ir baigęs inžinerijos studijas.

—    Darius Bakūnas dabar tarnauja JAV aviacijoj ir čia buvo atžymėtas ir pagerbtas už tarnybinius nuopelnus ir aprašytas Global Ranger laikraštyje.

—    Ltn. M. Wenckus aplankė savo tėvelius Hinsdale, 111. Jis buvo paskirtas į specialų “Green Berets” dalinį, kuris stovi Ft. Benning, Georgia. Jis yra baigęs JAV armijos pėstininkų mokyklą.

—    Plk. Juozas Rapšys šiemet švenčia 70 metų sukaktį ir 50 metų, kai įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Jo sūnus Gintautas dabar tarnauja JAV aviacijoje. Plk. daug kovojo prieš bolševikus ir lenkus 1919 m. ir fronte buvo sužeistas; vėliau buvo aviacijos štabo viršininku.

—    Cicero lietuvių veteranų postas 9115,šiemet atžymėjo 20 metų veiklos sukaktį. Posto nariai jau čia gimę, bet visi gražiai kalba lietuviškai.

—    Čikagoje buvo atvežtas ir vasario 1 d. palaidotas, San Francisce miręs, JAV kariuomenės majoras Petras Zubavičius. Atsisveikino 5 armijos specialiai atsiųsti kariai, jo giminaitė, sol. V. Jonuškaitė iš New Yorko ir Petrulienė iš Čikagos ir daug jo artimųjų.

—    Ed. Venglanskas, Ramovės CV narys ir veiklus Jūrų skautijos darbuotojas, kiek tik laiko turėdamas, dirba prie “Chieagos Ramovėno”, kuris išeina neperiodiniai. Leidžia skyrius.

— Amerikoje lietuviai jaunuoliai šaukiami į karinę tarnybą nebegali atsisakyti, kur juos paskiria vykdyti pareigas, ar tai į Vietnamą, ar į Europą, ar Korėją. JAV kariuomenėje tik savanoriais įstoję gali pasirinkti kur nori tarnauti.