Karys 1968m. 7-8 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1444) RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS – SEPTEMBER  1968 

Šilas prie Žaliųjų ežerų, Vilniaus apyl. .... viršelis

Nr. 8 (1445)    SPALIS - OCTOBER    1968 

Kanados Šaulių suvažiavime, iš k.: J. Šiaučiulis — L. K. Mindaugo š. kp. p-kas, V. Išganaitis — S-gos p-kas, inž. J. G. Preikšaitis, LŠST CV Įgaliotinis Kanadai.... viršelis

    T U R I N Y S

J. Miškinis — Tautos idealas—laisvė

P. B. — Ar Lietuva, Latvija ir Estija laisva valia įsijungė į Sovietų vergų imperiją

V. Lagenpusas — Artileristo dienos

J.  Krimantėnas — Jotvingiai ir Lietuvos sienos

K.  Uoginis — ALVUDAS 

V. Prižgintas — Jaunuoliai Laisvės kovų sūkuryje

A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija

Tigriukas — Okupanto valdžioje

B. B. — Šveicarijos krašto gynyba

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

 

Redaktorius-— Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:
Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago .......... J. STANKŪNAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland
.......... F. EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — “Gifts International”, “Marginiai”’, “Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

 KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.