Karys 1968m. 5-6 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1442)    GEGUŽĖS - MAY    1968 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas ... viršelis

Nr. 6 (1443)    BlRŽELIS - LlEPA - JUNE    1968 

Taut. Šokių šventes dalyviai pagerbia žuvusius dėl Lietuvos laisvės: viršelis

   T U R I N Y S

J. V. Sūduvas— Partizano priesaika

Dr. A. Budreckis— Lietuviškoji ekspansija

J. Vasys— Lietuvos valstybinės sienos

A. Grigaitis— Įsakymas 1863 m. sukilėliams

V. Senulis— Neišnaudotos galimybės nepriklausomybei išlaikyti

V. M. Klausutis— Mūsų ryžtas ir kova

E. Bazėnas— Nelaisvė ir vėl—laisvė

A. Beržinis— Šūviai, kurie nieko nepranašavo

St. Dirmantas— Pasvarstykime apie tikrąją kovą

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius -— Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios

Leidžia —-L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:

Baltimore ........ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago .......... J. STANKŪNAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ......... F. EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — “Gifts International”, “Marginiai”’, “Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. -— B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
VVoodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.