VIETNAME ŽUVUSIAM BROLIUI

MIELAS GEDIMINAI,

Tu išėjai į Amžinąjį Tolį
Nespėjęs tart sudiev 
Tu išėjai.. .
Su klastingu priešu, taip ilgai kovojęs
Palikai mus vienus amžinai.

Po svetimu dangum, svetimoj šaly
Nutilo Tavo žingsniai nebaigti. . .

Kas buvo prie Tavęs, kas užmerkė Tau akis?
Mums nieks nepasakys.
Tik skausmo kupina širdis
Tave minės, beviltiškai dar lauks,
Dienomis ir naktimis.

Metai jau praslinko, skausmui nėr ribų,
Laikas neišgydo širdyje žaizdų . . .

Grįžta pavasaris ...
Žemė puošiasi žiedais,
Ir paukščiai grįžta į nuosavus lizdus.
Tik Tu, tik Tu, mielas Gediminai,
Nebesugrįžti jau pas mus.

Tavo sesuo Marytė

1968 balandis
Cleveland, Ohio

(Ltn. Gediminas Eidukaitis, helikopterio pilotas, žuvo Vietname, 1967 m. gegužės 19 d., kovodamas su komunistais pavergėjais už mūsų visų laisvę. Red.)