Karys 1968m. 3-4 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1440)  KOVAS – MARCH  1968 

Lietuvis karys Laisvės sargyboje: ltn. Vladas Bileris J. A. V. tankų dalinių

manevruose, Vak. Vokietijoje ... (viršelis)

Nr. 4 (1441) BALANDIS – APRIL 1968 

Pavasario skelbėjai    Lietuvoje ... (viršelis)

   T U R I N Y S

Dr. J. Puzinas — Vasario Šešioliktosios genezė

V. Kiaunė — Traukiamės iš Lietuvos

Z. Raulinaitis — Pabaltijys Vikingų žygiams prasidėjus

J. Jaškauskas — Kraujo auka

V. Bražėnas — “Pradžioje buvo žodis”

Kolizėjus ir maudyklės neapsaugojo Romos

J. Vašys — Lietuvos valstybinės sienos

E. Petrauskas — Karo lauko paštas

V. L. — Gyvenimo kaprizai

Varnių Pilietis — Žemaičių krikštas

B. B. — Sovietų pažiūros į tautų išlaisvinimo karus

Pėstininkas ir šių dienų technologija

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje 

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:
Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ............ J. STANKŪNAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ......... F. EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, “Parama”, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Kenosha, Wis. — B. Juška 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukoms (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

P. Mažylis 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.