Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

—    Lietuvoje buvusiųjų partizanų šaudymas tebevyksta. Jonavoje paskutiniu metu įvyko teismas Gineikiui, kuris iki šiol slapstėsi Lenkijoje. Jis buvo nuteistas mirti; nei kaltinamojo gynybos, nei apeliacijos teisme nebuvo žiūrėta.

—    Lietuvoje naujokų ėmimas į karinę tarnybą tęsiamas ir pavasarį būna, neva, iškilmingos išleistuvės, kur partijos atstovai pasako kalbas, Vilniaus Aidų ansamblis padainuoja. Išvykstantieji jaunuoliai daro liūdną vaizdą, nes kariuomenėje jie turi išbūti 3 metus. Kariuomenėje jie būna blogai auklėjami, nieko neišmoksta, demoralizuojasi, virsta nenuoramomis, grįžus iš tarnybos, net ir partija nenori priimti juos į darbus.

—    Leonas Černišovas, Montrealio “Ramovės” skyriaus pirmininkas, tragiškai žuvo Kanadoje.

—    Kęstutis Kuraitis, iš P. Vietnamo nuvyko atostogų Australijon, į Sidnėjų. Išvykstant atgal į frontą, lietuviai jam suruošė gražias išleistuves. Jis yra marinų dalinyje ir įstojęs į karinę tarnybą savanoriu.

—    Jonas Braškus, įstojęs savanoriu į JAV karinę tarnybą, jau daug kur buvo: San Domingo 11 mėn., Pietų Vietname 16 men., o paskutiniu metu išvyko į Pietų Korėją. Jis yra raketų specialistas, kilęs iš Čikagos.

—    D. Vaiciekauskas, buvęs Paryžiuje uolus tautinių šokių grupės narys, dabar atlieka karinę tarnybą Prancūzijos kariuomenėje.

—    Ltn. Algis Garsys, dabar yra P. Vietname, Khe Sanh bazėje, kurią komunistai nuolatos mėgina užimti. Apie jį labai plačiai aprašė “Waterbury American” ir Chicagos “Daily News”. Ltn. Garsys sukūrė šeimą 1966 m. Jis ir jo žmona Livija kovoja prieš komunistų užmačias, jų norą pavergti, kaip ir Lietuvą, taip ir kitas tautas. Jis rašo iš fronto prašydamas, kad visi vieningai kovotų ir palaikytų karius Vietname, neklausydami jokių koloborantų ar “taikos nešėjų”.

—    Kpt. Edward Venckus, dabar yra Con Tho karinėj bazėje, P. Vietname, ir iš ten rašo Chicagos “SW News”, kad daug žmonių Amerikoj nesupranta, kodėl Amerikos karys ten turi žūti, daug tuo reikalu komentuoja, tačiau jam pačiam yra aišku, kad kova Vietname yra būtina, jei nenorime, kad komunistai užimtų Ameriką.

—    Adj. J. Tomkus tarnauja Paryžiuje, kariuomenės intendantūroje.

Julius Šermukšnys, jau greitai bus metai, kaip kovoja P. Vietname.

Antanas Bilitavičius, iš Čikagos, buvo pasiųstas net dviems metams į P. Vietnamą ir ten laimingai atlikęs karinę tarnybą, sveikas sugrįžo.

—    Vyt. Rugys, iš Paterson, N. J., Vietname kautynėse buvo sužeistas ir dabar gydosi JAV-se. Artimieji jam linki kuo greičiausiai pasveikti.

—    Lee Rudis, anksčiau gyvenęs Čikagoje, o dabar Oranda, Cal., įstojo į karinį laivyną. Jis yra baigęs inžinerijos mokslus Michigano universitete.

—    Steve Dambrauskas, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, baigė karinę tarnybą Pietų Vietname ir dabar grįžęs pradėjo studijuoti teisės mokslus.

—    Rimas Bakaitis, diplomuotas vaistininkas, šiuo metu tarnauja JAV armijoje, kur dirba savo specialybėje. Kovo 21 d. jis išvyko į Pietų Vietnamą, vos praleidęs keletą dienų pas tėvus Čikagoje.

—    Marinas J. Legeckis, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, dabar kovoja P. Vietname, kur už narsumą ir drąsą gavo Gold Star ir Purple Heart medalius. Kovose buvo kartą sužeistas į galvą, bet laimingai išvengė mirties.

—    Matas Masionis, I Pas. karo veteranas, gydosi Hines karo ligoninėje prie Čikagos. Jam buvo nupjauta koja. Jis yra Dariaus ir Girėno posto narys; iki sveikas buvo, daug jame dirbo.

—    V. Vokietijoje yra mūsų tautos karžygių, savanorių - kūrėjų, invalidų, ir jie ten turi net savo skyrių. Laisvieji lietuviai ir šiapus Atlanto atsidūrę kovų draugai juos kartais kiek paremia, nes jų gyvenimas be Tėvynės ir sveikatos yra labai sunkus. Toronto skyrius kasmet, Kalėdų ir Velykų proga, jiems nusiunčia piniginę pašalpą. “Ramovė” ir L. K. Kūrėjų savanorių S-ga, kuri rūpinasi visur esančiais invalidais, lai skelbia jų pavardes ir adresus, kuriems tokia parama reikalinga, todėl atsiras- ir geraširdžių žmonių, kurie savo auką pasiųs atskirai. V. Vokietijoje jų yra 13.

— Ričardas Eigelis, gyv. Cicero, III., 1967 m. spalio mėn. buvo pašauktas į karinę tarnybą. Apmokymą atliko Fort Leonard Woods, Missouri. 1968 m. sausio mėn. išvyko į Vietnamą. Kurį laiką dalyvavo akcijoje netoli Saigono, o šiuo metu randasi prie Khe Sanh. Jam linkime sėkmės ir laimės.

— Lenkų okupuotame Suvalkų krašte, kovo 5 d. mirė Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris Dominykas Kuosa, kuris ūkininkavo Agurkių kaime. Palaidotas Punsko liet. parapijos kapinėse. Liko jo žmona, du sūnūs ir dvi dukros. Stalino laikais Dominykas ganė kolchoze gyvulius, mat dėl senatvės valdžia “palengvino” — nebereikėjo dirbti laukų darbo.    V. Pečiulis

D. G. Redaktoriau,

Mano nuoširdžiausi linkėjimai KARIUI ir jo bendradarbiams, bei leidėjams — šv. Velykų proga.

Jėgų ir ištvermės ištęsėti, su Augščiausiojo Palaima, šiame milžiniškame darbe, iki galui — Tėvynės Laisvės laimėjimui!

Jurgis Juodis

Priede:    $5.00 KARIUI paremti.

Be to, paveikslas Jieva, “be kurios vargu būtų ir Šv. Velykos”.

J. J.

štai ir toji Jieva: