Karys 1968m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1438)    SAUSIS - JANUARY    1968 

J. Juodis— Malda už Tėvynę ... viršelis

Nr. 2 (1439)    VASARIS - FEBRUARY    1968 

P. Jurkus— Vytis ... viršelis

  T U R I N Y S

J. Miškinis — Tėvynės meilės keliu

S. Dirmantas — Žodis

R. Liormonas — Klaipėdos krašto atvadavimo diena

V. Č. — Nors ir pasidalinę

Politika, civilizacija ir taika

Norėčiau žinoti...

Karinis parengimas karų įtakoje

Dr. J. Puzinas — Vasario 16 Akto genezė

P. Būtėnas — Lietuvos karalystė

O. Žadvydas — Lietuvos Karo mokyklos IX laidos 40 metų sukaktis

B. B. — Sovietų savanoriai  vokiečių kariuomenėje

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Administratorius —Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės Žinios

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

 ATSTOVAI:
Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago .......... J. STANKŪNAS
Philadelphia A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS
- PLATINTOJAI –

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, “Parama”, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Kenosha, Wis. — B. Juška 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. -— Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis(“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDBCentro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.