Karys 1967m. 7-8 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1434)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS - SEPTEMBER    1967 

Dr. K. Griniaus paminklas, Čikagoje .. viršelis

Nr. 8 (1435)    SPALIS - OCTOBER    1967 

Ruduo Trakų parke ... viršelis

  T U R I N Y S

A. Budreckis — Etnografinės Lietuvos rytinės ir pietinės sienos

K. Ališauskas — Bendra fronto padėtis Lietuvoje 1919 m. vasario-kovo mėn.

Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Pirmieji bandymai krikštyti Žemaičius

J. Miškinis — Vilnius ir lenkai

V. Vytenietis — Sprogdintojų kursai

J. Vaičeliūnas — Lietuvos kariuomenėje

V. Č. Išdavimas

K. Uoginius — Lietuvos policija

A. Budreckis — Karys ne vien kardu gina tautos interesus

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ...........J. STANKŪNAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, "Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukoms (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury,
Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. -— Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. -— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.