PAMINKLAS DR. KAZIUI GRINIUI

Kapų puošimo dienų, gegužės 30, Lietuvių tautinėse kapinėse, Čikagoje, įvyko iškilmingas buvusio Lietuvos Respublikos prezidento Dr. Kazio Griniaus paminklo atidengimas. Iškilmėse dalyvavo apie pora tūkstančių žmonių, eilė organizacijų su gėlėmis ir vėliavomis ir veikėjai - kalbėtojai.

Mintis pastatyti paminklą Dr. Kaziui Griniui kilo prieš kelerius metus Kapinių valdyboje. Pernai, minint Dr. K. Griniaus 100-tąją gimimo sukaktį, šis planas buvo pradėtas vykdyti paskiriant visą sekciją žemės paminklui ir kreipiantis į lietuvių visuomenę lėšoms sutelkti. Paminklo projektui ir biustui paruošti buvo pakviestas skulptorius Ramojus Mozoliauskaskuris ne tik jį paruošė, bet pravedė visus statybos ir paminklo dekoravimo darbus. Pabrėžiant šio darbo talką, paminklo užpakalyje iškalta Vermonto granito kolonoje: “Paminklas pastatytas Lietuvių Visuomenės”.

Šis paminklas žymi pirmą Dr. Kazio Griniaus asmens įamžinimą ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Kiek žinoma, paminklą puošiąs biustas yra taip pat pirmas, nes kol Dr. K. Grinius buvo gyvas, jis niekad nesiekė populiarumo, buvo kuklus ir pavyzdingai darbštus, žmogui, kurio gyvenimas sutapo su lietuvių tautiniu atgimimu, kuris asmeniškai dalyvavo valstybės kūrime ir jos vystymesi, kuris su tauta pergyveno okupacijas, tremtį ir emigraciją, šis pirmas paminklas tegali būti tik simboliškas įvertinimas — toks pat simbolis, kokiu buvo visą lietuvių epochą apimąs jo gyvenimas. Trumpas įrašas paminkle “Tautos žadintojas, Varpininkas” nepajėgia nusakyti daugialypės šio lietuvio asmenybės.

Tokios plačios gyvenimo dirvos apibūdinimui paminklo akmuo tegali būti simbolis, kad žmogus ir jo mintys dar neužmirštos — jos vertinamos ir dar šiandien tebetarnauja tautos labui. Tegul tad, šis paminklas byloja visiems, Dr. Kazio Griniaus žodžiais, parašytais 1920 metais — “Priešininkų, daug, o mūs mažai. Taigi turime stengtis darbą už du atlikti!”

Paminklo atidengimo iškilmės buvo pradėtos Dr. K. Griniaus Paminklui statyti komiteto pirmininko Povilo Daubaro kuris pakvietė Antaną Kučį jas pravesti. Lietuvos Generalinis Konsulas Petras Daužvardis atidengė paminklą. Pagrindinis kalbėtojas buvo “Naujienų” redaktorius Pijus Grigaitis, kuris, bene dvidešimčia metų jaunesnis už Dr. K. Grinių būdamas, pradėjo savo visuomenišką veiklą Dr. K. Griniaus akivaizdoje, 1905 metais. Organizacijų vardu kalbėjo: J. J. Bachunas, J. Jasaitis, V. Šimkus, J. Budrys, A. Rudis, R. Skipitis, J. Bertašius, M. Gudelis. Dr. , Kazio Griniaus šeimą atstovavo iš Kalifornijos atvykęs sūnus Liūtas.