Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Algimantas A. Simanauskas, iš Hartfordo, Conn., atlieka karinę tarnybą JAV marinų daliniuose. Už gerą, drausmingą ir sąžiningą pareigų ėjimą buvo pakeltas į seržanto laipsnį. Nuo 1967 m. kovo 1 dienos buvo MCO mokykloje, Okinavoje, instruktorium. Toje mokykloje paruošiami kariai perkėlimui į P. Vietnamą, šiuo metu ir jis pats paskirtas į Pietų Vietnamą.

-— Ričardas Malakauskas ką tik grįžo į Čikagą iš P. Vietnamo, kur išbuvo 9 su puse mėnesio.

—   Dr. Walter Dorinas, kaulų ir muskulų ligų specialistas, jau antras mėnuo kaip dirba JAV ligoninėje, P. Vietname. Jo tėveliai gyvena Evergreen Parke, III.

—   Romas Zylė, kilęs iš Clevelando, ir dalyvavęs Žaibo sporto klube, dabar atlieka karinę tarnybą Jackson Park, Ilk, kur paskirtas prie karinių šunų apmokymo centro.

—  Lietuvos atstovas J. Kajeckas dalyvavo jungtiniame JAV kongreso posėdyje, kur jam teko kalbėtis su gen. W. Westmorelandu.

— JAV-bių kpt. Aleksiūnas skaitė paskaitą Ramovės Čikagos skyriaus susirinkime. Jis papasakojo labai įdomių išgyvenimų P. Vietname. Būtų gera, kad kpt. Aleksiūnas juos aprašytų mūsų spaudoje.

—   Jurgis Butvila, birželio mėn. 7 d., baigė JAV-bių Laivyno akademiją Anapolyje.

-— Antanas Ustjanauskas, įsteigęs organizaciją P. Vietname sužeistiems kariams remti, buvo priimtas P. Vietnamo premjero Ky ir lankėsi Saigone kaip vyriausybės svečias. Jis aplankė visą eilę sužeistųjų karių ligoninėse, o   taip pat ir kovojančius. Jis prašo visas aukas siųsti šiuo adresu: American Committee for So. Vietnam — 518 Park St., Hartofrd, Conn. 06106.

-— Ats. mjr. Stasys Asevičlus, gyv. Toronte, buvęs Lietuvos kūrėjas savanoris, yra paguldytas į naująją žydų ligoninę. Pažįstami ir draugai gali jį lankyti 526 kambaryje.

—    Juozas Šinderaitls, Wilkes-Barre, 1 Pas. karo veteranas, atsiskyrė su šiuo pasauliu, birželio 4 d., Veteranų ligoninėje.

— Lietuvoje sovietai turi įsteigę karinį komisariatą ir Vilniuje Karininkų Namus. Komisaras gen. mjr. Petronis vieną vakarą jaunuoliams skaitė paskaitą “Jeigu svajoji tapti karininku”. Jaunuoliai raginami stoti į karo mokyklas; matyti savanorių skaičius į sovietines karo mokyklas yra kritęs, kai nepriklausomoje Lietuvoje į Karo Mokyklą A. Panemunėje jaunuoliai laukdavo eilės, kad tik priimtų. Matomai jaunimas nesižavi svetimųjų okupantų kariniais laimėjimais ir nenori tapti jų vergais.

Vladas Blleris birželio 23 d. 1967 m. baigė leitenanto laipsniu JAV Armijos Šarvuočių Mokyklą (Fort Knox, Ky.), ir š.m. liepos mėn. 26 d. išvyko į Vokietiją tęsti tolesnę karo tarnybą.

Vyr. Itn. Arimantas J. Mieželis, tarnauja artilerijoje ir taktinių raketų daliniuose, šiuo metu jis yra P. Vietname, kur dalyvauja kovose su komunistais ir buvo sužeistas.

Dariaus ir Girėno bei Don Varnas Amerikos Veteranų postai labai iškilmingai pagerbė savo žuvusius draugus karius šv. Kazimiero ir Lietuvių Tautinėse kapinėse. Postų moterų klubai dažnai surengia įvairias pramogas ir visą pelną skiria esantiems kariams Čikagos ligoninėje. Dariaus ir Girėno postas kiekvienais metais teikia nemokamai vaikams polio skiepus.

-— Plk. Ališauskas, kuris daug rašo LE ir baigia rašyti Lietuvos kariuomenės istoriją, vėl išvyko operacijai į Elgin.

-— Domininkas Nargelė, kurio šeima gyvena New Yorke, kovoja su komunistais Pietų Vietname ir yra pakeltas į marinų korpo majorus. Linkėdami visiems kariams P. Vietname ištvermės ir sveikatos, nepamirškime jų, rašykime laiškus, siųskime dovanėles, bendraukime, nes jie kovoja, kad mes laisvi gyventume.


— Kpt. Vytautas F. Mikolaitis tarnauja U.S. Army Missile and Munition Center and School, Redstone Arsenal, Alabama. Rugp. 20 d., su savo žmona ir dukra, vykdamas Kanadon į Expo 67, jis buvo sustojęs keturiom dienom pas savo tėvus J. M. Mikolaičius, Westwood, New Jersey. Iš čia, rugp. 29 d. vykdamas atgal Alabamon, jis apalnkė dar ir istorinį Gettysburgą, Pennsylvanijoje.

—    TSGT Leonardas Mikolaitis, Vy tauto jaunesnysis brolis, tarnauja US Air Force, Georgia valstijoje. Jau trys mėnesiai, kai jis yra išsiųstas į Tolimuosius Rytus. Jo dalinys tarnybinius uždavinius vykdo Pietų Vietname ir Tailande. Tėvam prisiunčiamuose laiškuose, tarp kitų dalykų, jis mini, kad laikraščiuose aprašomos žinios apie ten vykstančius įvykius, toli gražu neatitinka tikrenybei. .. Tailandas neatrodo skurdus:    daug savo derliaus produktų exportuoja į kitas Pietrytines Azijos šalis.

Paskutiniu metu atsiskyrė su šiuo pasauliu Juozas Krutulis, gyv. Dorchestery, Mass., mokytojas ir Lietuvos kariuomenės kapitonas;

— Savo gyvybę atidavė už pasaulio laisvę bekovodamas P. Vietname Algimantas Vilkas, kuris buvo parvežtas į Hamiltoną ir garbingai palaidotas Lietuvių kapinėse.

—    I/Cpl. Richardas Brenza, bekovodamas P. Vietname, gavo Purple Heart medalį, nes buvo sunkiai sužeistas į pečius. Pasveikęs vėl sugrįžo į I marinų diviziją.

— Sgt. Ed. Pečikonis, išbuvęs P. Vietname visus metus, kur tarnavo kariuomenės ryšių dalinyje, gavo atostogų ir iš Čikagos išvyko į Vak. Vokietiją, kur tęs toliau tarnybą. Jis tarnauja JAV kariuomenėje nuo 1956 m.

—    Arvydas Endzelis, visus metus išbuvęs Philipinuose, sugrįžo į JAV Bunker Hill bazę, Indianoje. Būdamas I klasės lakūnas, jis dažnai skrisdavo į P. Vietnamą.

-— Jonas Sliteris atlieka karinę tarnybą Port Gordon, Ga.

-— SP4 L. S. Waichunas, iš Čikagos, tarnauja 60 artilerijos grupėje, transporte.

—    Jonas Račkauskas išvyko į JAV armijos dalinį. Po 6 mėnesių jis vėl grįš prie savo darbo Čikagoje.

—    Vilius Mikaitis baigė karinę tarnybą. Ilgiausiai jis išbuvo P. Vietname. Dabar jis įstojo tęsti mokslą universitete.

—    Pfc. A. J. Yurkynas, tarnaudamas armijoje, įstojo į augštesnę oro šaudymo įrengimų mokyklą. Jis dabar randasi Fort Belvair, Virginijoje.

—    Kpt. Robertas Aleksiūnas buvo pakeltas į majorus. Jis vienus metus ištarnavo P. Vietname. Ltn. Audris Endrijonas pakeltas į kapitono laipsnį, toliau tęsia karinę tarnybą Fort Bragg, N.C.

—    Pcf. R. Klimas, tarnaudamas JAV kariuomenėje susirgo ir mirė po sunkios operacijos.

-— Ltn. Pranas R. Bastis, nesenai pakeltas į aviacijos kapitono laipsnį, yra raketų bazės viršininkas So. Dakotoje.

—    Glen Nasakaitis išvyko įkarinę tarnybą Fort Huston. Kęstutis Kuraitis, kilęs iš Cicero, yra P. Vietname, Pku Bai srityje.

—    Juozas Diamentis baigė karinę tarnybą. Jis septynius mėnesius dalyvavo kovose su komunistais P. Vietname. Dabar jis įstojo į technikos institutą Čikagoje.

—    Alvydas Jonikas ir Vytautas Kasniūnas, čikagiečiai, atlieka karinę prievolę. Abu buvę skautai, todėl atsilankė į Rako stovyklą pas skautus.

PLK. R. LIORMANAS ATŠVENTĖ 75 M. AMŽIAUS SUKAKTĮ

Ročesteryje, N. Y. gyvenantis ir veiklus ten visuomeninėje veikloje, plk. R. Liormanas sulaukė 75 m.

Šio, Lietuvai daug nusipęlnusio, kario garbingą sukaktį gražiai paminėjo DIRVA, įdėdama 92 nr. J. Miškinio straipsnį išryškinantį pulkininko gyvenimo kelią.

Sukaktuvininką laiškais sveikino eilė lietuviškų organizacijų, įstaigų ir asmenų, jų tarpe Lietuvos atstovas Vašingtone, J. Rajeckas, L.V.S. Ramovės centro valdyba, Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų draugija, Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija, Mažosios Lietuvos Rezistencijos sąjūdis ir kt. Prie jų savo nuoširdžius linkėjimus jungia ir KARYS.