Karys 1967m. 5-6 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Nr. 5 (1432)    GEGUŽĖ - MAY    1967 

L. Tamošaitis — Lietuvos vėliavos gegužes 13 d. parade, New Yorke (vėliavnešys kairėje — kpt. V. Alksninis) ... viršelis

Nr. 6 (1433)    Bl RŽELIS - LlEPA - JUN E    1967 

L. Tamošaitis— VLIKo pirm. K. Valiūnas ir prel. J. Balkūnas lietuviškojo kryžiaus iškilmėse, birželio 18 d., New Yorke ................. viršelis

  T U R I N Y S

B. Baltys — Vainikų diena

J. Audėnas — Lietuvos respublikos prezidentas dr. Kazys Grinius

A. Budreckis — Pavyzdingas sukilėlis

B. B. — Kinijos grėsmė

Atominių ginklų taktikos ir strategijos tezės tebėra neišaiškintos

J. Vizbaras — Jų vardai niekados nebus pamiršti

K. Plukas — Mums vis miela, brangi Lietuva

J. Vaičeliūnas — Lietuvos kariuomenėje

B.B. — Mes atlikome savo pareigą

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė-— Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios

Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles ....... O. ŽADVYDAS
Chicago ...........  J. STANKŪNAS
Philadelphia .... A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas ir S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont.
— Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas —- 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.