Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Lietuvos Vytis ant amerikiečių helikopterio Vietnamo kare

—    Australijoje eismo nelaimėje žuvo aviacijos ltn. Kazys Lisauskas, buvęs Utenos rajone pasienio policijos viršininku, bėgdamas iš Lietuvos buvo patekęs kacetan; iš ten, vos išvengęs mirties, per Angliją buvo nukeliavęs į Australiją.

—    Vincas Barionis, gyv. Clevelan-de, sužeistas II Pas. kare, Rytų fronte. Dalyvavęs Čiurlionio ansamblyje, žuvo tragiškomis aplinkybėmis bal. 4 d.

—    Lietuvos kar. kapelionas Pov. Kryžanauskas, sulaukęs 82 m. amžiaus, mirė Ukmergėje kovo 6 d.

Pvt. J. Petronis tanke, Vietnamo fronte

— Pfc. James J. Petronis iš Čikagos, buvo sužeistas į ranką, kovojant prie Kombodijos su komunistais. Jis yra rekomenduojamas pakelti į ketvirtąją klasę atžymėjimui, nes fronte jis ne tik pats išvengė mirties, bet išgelbėjo ir kitus, važiavusius tanku, nuo minos. Jis dirba kaip sanitaras, gelbsti savo draugus fronte, kartu vykdamas su jais į frontą.

SP/5 Algimantas Reivytis Vietnamo fronte. Jo dalinio, 161 Avn. Co., vienas helikopteris, kuriame jis ėjo kulkosvaidininko pareigas, buvo jo paties paženklintas Vyčio ženklu (žiūr. viršelį). A. Reivytis savo karinę tarnybą Vietname, kovoje prieš komunistus, atliko pareigingai ir narsiai. Jis yra apdovanotas šiais garbės ženklais: Distinguished Flying Cross — vienu iš augščiausių ženklų, net aštuoniais Air Medal ženklais, vienas kurių išskirtas bronzine raide “V” ir teikiamas vien tik už narsumą (valor), Combat Infantry Badge (už dalyvavimą kovose nemažiau kaip 6 mėnesius) ir Crew Member (Flight) Wings, šiuo metu A. Reivytis, perkeltas iš Vietnamo, tęsia karinę tarnybą Vokietijoje, Frankfurte, 66 Aun. Co. Corps dalyje.

—    Ltn. Jonas Balčiūnas, daug metų dirbęs Electro Mitive Div. La-Grange, buvo labai gražiai paminėtas bendrovės laikraštyje. Jam buvo įteikta už išradingumą darbe diplomas.

—    PVT Jonas Jurkynas, kuris tarnauja JAV kariuomenėje Ft. Belvoir, Va., baigia šaldymo sistemos mokyklą.

—    Mikas Wehlus, kurio tėvai gyvena Čikagoje, dabar tarnauja JAV armijoj, I divizijoje, Portoriko saloje.

   Kaz. Oksas pakeltas į ats. plk. ltn. Jis dalyvavo II Pas. ir Korėjos karuose, dabar yra 378 inž. dalinio vadas ir dirba p. Kazanausko banke.

   Tėv. Sabataitis, buvęs JAV armijos kapelionas V. Vokietijoje, dabar yra paskirtas eiti Tėvų Jėzuitų informacijos ryšininko pareigas Jaunimo Centre.

   N. Masiulis, gyv. Prancūzijoj, jam prašant buvo paskirtas karinei tarnybai jaunesnio leitenanto laipsniu, Morhange. Jis jau pakviestas skaityti paskaitas apie Lietuvą.

   Karys Žilinskas, dalyvavęs Lietuvos Nepriklausomybės kovose, mirė Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.

—    Lietuviai, gyvenantieji Anglijoje, gali įstoti savanoriais į karo mokyklą. Jei kas nori, prašomas rašyti Lietuvių Sąjungai, I. Ladbroke Gardens, London. W. II.

   Ltn. Petras K. Bojevas yra P. Vietname nuo pat rudens, kur jau pakeltas į kapitono laipsnį ir paskirtas į naujas pareigas — dalinio adjutantu.

—    Pranas Mainelis, Clevelando ra-movėnų valdybos narys ir kitų organizacijų talkininkas, laukdamas autobuso Clevelando vakarinėje dalyje, buvo užpultas ir sunkiai sužeistas.

—    Kazys Dokus, I pas. karo veteranas, atvykęs iš Lietuvos prieš 54 m., atsiskyrė su šiuo pasauliu, sulaukęs 75 m. amžiaus Čikagoje.

—    Alvydas Jonikas, Čikagos Lituanikos Tunto skautas vytis, išvyko tarnybon į JAV kariuomenę, kur pirmuosius žingsnius žengia Missouri valst.

—    Karys Ričardas Petrulis, kilęs Iš Čikagos, sėkmingai mokosi JAV kariuomenėje Keesler AFB bazėje. Jis ruošiasi tapti elektronikos žinovu karinių įtaisų sistemoje.

—    J. Tūbelienė, buv. Lietuvos min. pirmininko našlė, 20 metų profesoriavo J. A. V. Krašto Apsaugos Kalbų Institute ir palikdama darbą gavo iš Laivyno Akademijos atminimui ženklą. Ji ten dėstė rusų kalbą.

8 Pvt. L. Lickus yra įstojęs į JAV kariuomenę. MFSS Fort Samm Houston, Tex. jis mokosi būti geru kariu.

—    Allen Petrulis tarnauja JAV karinėse jėgose V. Vokietijoje. Jis rašo, kad Europoje yra labai gera būti kariuomenėje ir jam viskas gerai sekasi.

—    Jonas Ramonis, gyv. Oldhame, Anglijoje, mirė. Jis ilgai tarnavo 3 artilerijos pulke ir K.A.M. ginklavimosi valdybose. Mylėjo sportą, drožinėjimą ir visuomeninį darbą.

—    Pvt. Kęstutis Urbutis vasario mėn. 27 d. išvyko į JAV kariuomenę. Sėkmės jam!

—    Kęstutis Kuraitis yra įstojęs į JAV kariuomenę savanoriu ir jau baigė specialią ryšių mokyklą, kur už gerą mokslą gavo atžymėjimus ir tapo pakeltas į puskarininkius. Šiuo metu jis yra Vietname karo lauke, iš kur siunčia geriausius linkėjimus.

—    Vilniuje mirė kpt. Mykolas Gaidelis. Jis buvo palaidotas Antakalnio kapinėse, o čia Čikagoje jo brolis Jonas surengė jo atminimą šv. Kryžiaus bažnyčioje su gedulo pamaldomis.

—    Ltn. Zigmas Vitkauskas mirė Lietuvoje, tesulaukęs vos 52 metų amžiaus. Jis buvo baigęs Lietuvos Karo mokyklos XX laidą ir ilgai buvo ištremtas Sibire.

—    Vincas Lukoševičius - Lukas iš Aliaskos buvo staiga iškeltas į P. Vietnamą. Juozas Lukas, jo brolis, antri metai tarnauja JAV kariuomenėje El Paso, Tex ligoninėje ir yra specialistas registrarų skyriuje. Nesenai jis buvo karinės vadovybės išrinktas pavyzdingiausiu kariu. Jų tėvai gyvena Grand Rapids, Mich.

—    Veteranas Ant. Radžiukynas, šiuo metu guli Hines Veteranų ligoninėje. Jis priklauso Dariaus ir Girėno postui bei kitoms organizacijoms. Visi linki jam kuo greičiausiai pasveikti.

—    Plk. Itn. M. Palatas, kovojantis P. Vietname, atsiuntė S. W. Herald labai nuoširdų padėkos laišką už siuntinėlius kariams fronte. Red. Vondrak vardu jis siunčia linkėjimus visiems Pietinės Čikagos gyventojams. Jis džiaugiasi, kad žmonės juos nepamiršta ir aplanko laiškais, siuntinėliais ir kt. Lietuviai, nepamirškit savų karių, aplankykime juos bent žodžiu ir spauda.

 

— Pfc. James J. Petronis iš Čikagos, buvo sužeistas į ranką, kovojant prie Kombodijos su komunistais. Jis yra rekomenduojamas pakelti į ketvirtąją klasę atžymėjimui, nes fronte jis ne tik pats išvengė mirties, bet išgelbėjo ir kitus, važiavusius tanku, nuo minos. Jis dirba kaip sanitaras, gelbsti savo draugus fronte, kartu vykdamas su jais į frontą.