Karys 1967m. 1-2-3 Turinys, metrika

  

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1438)    SAUSIS - JANUARY    1967 

Vilnius 1917 metais ... viršelis

Nr. 2 (1429)    VASARIS - FEBRUARY    1967 

R. Kisielius— Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone ... viršelis

Nr. 3 (1430)    KOVAS - MARCH    1967 

Panemunės šile ... viršelis

TURINYS

J. Strumskis — Mūsų pirmoji rikiuotė

Poezija: Dainuojanti jaunystė

P. Būtėnas — Tvirmedės pilis

A. Beržinis — Apie “Žemaičių raudonarmiečių pulką”

Gen. St. Dirmantas — Vasario 16 Dienos Aktas ir kariai

Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. — Veiksniai išugdžiusieji Lietuvos Kūrėjus - Savanorius

Dr. A. Budreckis — Daujotas—Gedimino karvedys

P. Būtėnas — Velikorosų-rusų okupacijos įvardo reikalu

B. Balčiūnas — Partizaninis karas

Etnografinės ir saugios sienos

Sovietų raudonosios armijos dalinys Varniuose

J. Miškinis — Kumščio jėga yra laikina

J. Puzinas — Lietuvių laisvės kovos amžių bėgyje      

P. Gudelis — Širvintų miesto ir apskr. Karo komendantūra 

A. Grigaitis — Apie Varėnos poligono stovyklą 1941 m        

R. Liormonas — Vietinės kariuomenės brigada

Poezija: Komunistams

B. Balčiūnas — Sovietų pažiūros į politikos ir karo santykį

Kas kaltas dėl Pirčiupio žudynių?

Dėl ko nesiekiama pašalinti sovietinį infekcijos šaltinį?

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Plačiajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Administratorius — Leonas Bileris
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:
P. Petrušaitis -— Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Bronius Balčiūnas — Karinės žinios

Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

ATSTOVAI:
Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ............ A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas ir S. Malinauskas
Grand Rapids, Mlch. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” —- 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius —131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal deLa Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.