Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Kpt. R. Aleksiūnas iš P. Vietnamo nuoširdžiai dėkoja lietuviams skautams, Lituanikos ir Vytauto Didžiojo draugovėms. N. Metų proga skautai jam pasiuntė sveikinimus. Jis labai džiaugėsi, kad lietuviai nepamiršo jo tolimame fronte. Jis taip pat padėkojo amerikiečių visuomenei per S. Herald Čikagoje.

—    Lietuvis karys Augustinas, bekovodamas su komunistais žuvo sausio mėnesį Pietų Vietname; buvo kilęs iš Maspeth, N.Y.

—    PFc. W. A. Zelnis, kuris kovoja Pietų Vietname, US Army 18th Engineer brigadoje, dėkoja Čikagos visuomenei už siuntinius.

—    Maršalas Zolpis,kuris tarnauja marinų korpe, sausio 29 d. išskrido iš Kalifornijos į Okinawą. Jo gimtinė yra Čikaga.

—    Richardas Vitkus, baigęs karinę akademiją, įgijęs Wisconsino universitete laipsnį, ištarnavo du metu JAV laivyne. Pastaruoju metu Michigan un-te įgijo teisių daktaratą.

—    Plk. Vladas Grudzinskas, tik praėjusią vasarą atvykęs iš okup. Lietuvos, pasakė kalbą Illinois lietuvių gydytojų surengtame Vasario 16 minėjime. Jo žodžiai buvo labai įdomūs, paremti gyvais faktais.

—    Kariai B. Banaitis, A. Griauzdė ir V. Kurapka tarnauja JAV kariuomenėje. V. Kurapka šiuo metu kovoja P. Vietname, netrukus žada grįžti į namus.

—    Plk. Karolis Dobulevičius, veiklus Čikagos ramovėnas, išvyko į ligoninę operacijai.

—    Faustinas Švenčionis, baigęs Argentinoj karo akademiją, buvo pakviestas joje profesoriauti. Naujų Metų proga jis buvo pakeltas į kapitono laipsnį.

—Seržantas Matas Zujusbuvo parvykęs pas tėvelius atostogų ir sausio 20 d. vėl grįžo į armiją, kurioje tarnauja jau nuo 1946 metų.

   Kpt. Richardas Karas-Karašauskas iš Pensilvanijos, dabar tarnauja medicinos dalinyje Pietų Korėjoje.

—    Kpt. C. Globis, gyv. Fairfield, Kalifornijoje, tarnauja JAV kariuomenėje, Pietų Vietname.

—    Pietų Vietname, kaip matome, yra nemažas skaičius lietuvių, iš jų jau keletas žuvę. Kai kurie laiškuose rašo, kad dieną ir naktį turi būti su ginklais rankose, nes iš pasalų priešas yra daug pavojingesnis. Susirašinėkime su savo kariais; jiems tas suteiks džiaugsmo; siųskime ir ‘Karį’ jiems į frontą.

—    Čikagos birutininkės, daugiausia p. Babickienės rūpesčiu, susiriša su lietuviais kariais P. Vietname. Jos yra gavę atsakymų ir padėkos laiškų. Miela, kad ir šaulės, paragintos E. Petrauskaitės, susirūpino savo nariais ir kariais JAV armijoje. Ramovės skyriai, šauliai ir birutininkės — kvieskime savo karius į savo tarpą, kai jie atvyksta atostogų. Tegu jie papasakoja savo išgyvenimus, kartu pabendrauja, o vėliau, jie grįžę, stos į mūsų visuomeninę veiklą. Atjauskime savo brolius karius, nežiūrint kur jie bebūtų.

Karys Jonas Garbavojus, šiuo metu kovoja su komunistais Pietų Vietname

VIENI METAI BE GEDIMINO GUDĖNO

Vasario 16 d. suėjo vieneri metai kai L.V.S. Ramovės Clevelando skyrius neteko ramovėno — atsargos ltn. Gedimino Gudėno, nuo jaunų dienų kovojusio už Lietuvos garbę ir laisvę.

Gediminas gimė 1911 m. kovo 1 d. Kudirkos Naumiestyje, Šakių apsk., Bublelių valsčiuje. Pradžios mokslus ėjo K. Naumiestyje; gimnaziją baigė Mariampolėje. Įstojo į Lietuvos Karo mokyklą 1938 m. ir ją baigęs, aspirantu buvo pakeltas į ats. leitenanto laipsnį.

Prieš įstojant į Karo mokyklą studijavo farmaciją. Baigęs Karo mokyklą vėl tęsė farmacijos studijas ir sėkmingai baigė. Dirbo savo tėvo vaistinėje Kudirkos Naumiestyje.

1940 m. lapkričio 1 d. už lietuvišką veiklą komunistų buvo areštuotas ir padėtas į kalėjimą. Kilus Vokietijos -Sovietų karui, iš kalėjimo buvo paleistas ir grįžo pas tėvus į K. Naumiestį. Komunistai tėvo vaistinę buvo nacionalizavę. Prie vokiečių Gediminas buvo paskirtas tos vaistinės vedėju, iki 1944 m. vidurio. Sovietų kariuomenei grįžtant į Lietuvą, Gediminas pasitraukė į Vokietiją. Pradžioje apsigyveno Drezdene, vėliau persikėlė į Wysbadeną,

Lietuviams emigruojant į Ameriką, Gediminas 1950 metais atvyko į New Yorką, bet neužilgo persikėlė į Clevelandą. Gavo darbą General Electric Co. Be savo tiesioginio darbo, įsitraukė į lietuvišką visuomeninę veiklą. Įstojo į L.V.S. Ramovės Clevelando skyrių. Keletą metinių kadencijų buvo išrenkamas į skyriaus valdybą,

Paliko liūdinčią žmoną, sūnų Kęstutį, motiną Justiną Gudėnienę - Petkevičienę su vyru, brolius Kazimierą ir Joną.    L. Žvirkalnis


—    Frank Alis - Ališauskas, jaunas Amerikos lietuvis, II pasaulinio karo veteranas, buvęs Lietuvoj, dabar tapo ristynių teisėjas. Kurį metą jis tarnavo armijos rezerve seržanto laipsnyje.

—    Ltn. Petras Bojevas,prieš išvykdamas į Pacifiką ilgesnei karo tarnybai, buvo atvykęs į Čikagą ir šia proga pakrikštyjo savo sūnelį.

—    PFc. Petras Luneckas dėkoja “S. Herald” leidėjui p. Vondrak už gerą siuntinį, kurį jis gavo Pietų Vietname.

—    Karo inv. Mykolas Masiulionis, gyvenęs Liubecke, V. Vokietijoj, mirė sausio 5 d.; buvo kilimo iš Širvintų.

—    Plk. ltn. Jonas Gudonis mirė Čikagoje kovo 22 d., sulaukęs 69 metų amžiaus. Jis ilgai buvo Lietuvos kariuomenės teismo prokuroro padėjėjas.

—    Vincas Sruoginis, Lietuvos kariuomenės savanoris ir Tryškių artilerijos sandėlių viršininkas, mirė gyvendamas Springfielde, Mass. Liko žmona, sūnus inž. Algimantas ir duktė Lucija.

—    Kapitonas Ant. Jucevičius,Cook apskrities policijos administracijos skyriaus, pakeltas į majoro laipsnį.

—    Pvt. Vincentas Venckusįstojo į armijos karininkų - kandidatų mokyklą Fort Siil, Okl. Jis yra baigęs De La Salle institutą.

—    P. Vietname žuvo čikagietis 23 metų karys Teodoras Mišeikis, gyv. 4528 So. Mozart. Jis buvo I pėstininkų divizijoj, žuvo kovo 26 d. Didelė žmonių minia kartu su Don Varno posto nariais atidavė jam paskutinę pagarbą.

—    Lietuvių karių adresailabai yra reikalingi PL Jaunimo kongreso valdybai. Nežiūrint kur jie bebūtų, Jaunimo kongrese planuojami jie pagerbti ir pristatyti kongrese. Prašomi tėveliai, giminės ir artimieji suteikti adresus: A. Vilkas, 5620 So. Clermont Ave. Chicago, III. 60636.

Kariai, kurie esate JAV armijoj Korėjoj, P. Vietname, Vokietijoj ar kitur, rašykit į KARĮ savo pergyvenimus, suteikit redakcijai savo adresus, stengsimės pasiųsti KARĮ.

Edvardas Gronskis, išbuvęs ilgą laiką Pietų Vietname, laimingai grįžo į Čikagą, pas savo tėvus.

—    Arvydas Trumpjonas, bekovodamas Pietų Vietname buvo sunkiai sužeistas į krūtinę. Jo tėvelis buvo žinomas Lietuvos sportininkas. Linkime Arvydui laimingai pasveikti.

—    Karys Steve Dambrauskas, išbuvęs metus Korėjoje, buvo atskridęs į Čikagą pas savo tėvus. Po atostogų nuvyko į Arkansaso bazę, kur gavo naują paskyrimą.

—    Aviacijos kapitonas Juozas Žilys staiga atsiskyrė su šiuo pasauliu tesulaukęs vos tik 56 metų amžiaus. Gyvendamas Toronte, Kanadoje, buvo veiklus organizacijose ir spaudos mylėtojas. Lietuvoj liko žmona su sūnumi.

—    Gen. Vladas Mieželis sunkiai serga Elgin, III. ligoninėj. Nesenai ten gydėsi ir plk. Ališauskas, o Central Community ligoninėj serga ir gydosi mjr. Valaitis, plk. A. Rėklaitis. Plk. Karolis Dabulevičius, po 4 operacijų, jau sugrįžo į namus. Linkime visiems Čikagos ramovėnams laimingai pasveikti !

Jonas Garbavojus rašo iš Vietnamo: ‘‘čia esu savo būstinėje prie Saigono. Miegoti tenka su šautuvu, nes kartą jau gavome ugnies iš raudonųjų minosvaidžių.”   

Ročesterio liet. katalikų parapijos vikaras kun. Liudas Januška, tapęs ramovėnų skyriaus nariu, lankosi visuose ramovėnų susirinkimuose ir parengimuose. Jis tuoj pat užsiprenumeravo mūsų laikarštį KARĮ. Tai puikus pavyzdys kaip tikras ramovėnas privalo atlikti savo pareigas. Garbė Jam! Garbė ir mums ramovėnams, kad turime jį savo tarpe.

R. L.