Karys 1965m. 9-10 Turinys,metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919-Nepriklausomybės kovų-metais


PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1416) LAPKRITIS – NOVEMBER 1965  

J. Rūtenis— Savanorius prisiminus ... viršelis

Nr. 10 (1417)  GRUODIS – DECEMBER 1965 

R. Kisielius— Kalėdos .. viršelių 1 psl.

   T U R I N Y S

A. Rėklaitis — Lietuvos kariuomenė

A. Budreckis — Kosciuškos sukilimas Lietuvoje

R. Liormonas — Spalio 9-ji, 1920 m. Vilniuje

Butegeidietis — Iš Lietuvos nepriklausomybės kovų

Pov. Dirkis — Lietuvos kariuomenės atsikūrimo pradžios bejieškant

K. Uoginius — Kalėdos

V. G. — Gyvenimas dabartinėje okupuotoje Lietuvoje

J. Miškinis — Vilniaus Didysis seimas

Butegeidietis Epizodas iš Nepriklausomybės kovų

I. Seliokas — Paskutinis Lietuvos karo aviacijos sportinis laimėjimas

P. Žilys — Suomių Sovietų karas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius-— Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P, Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore ............. M. ŠIMKUS
Los Angeles ....... O. ŽADVYDAS
Chicago ........... A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A, IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ............V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mlch. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Callf. -— V. PrižgintasNewark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” -— 74 Priory Road, New Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.