Karys 1965m. 7-8 - Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1414)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS - SEPTEMBER    1965 

Plk. Pranas Saladžius, paskutinysis L. Šaulių Sąjungos vadas ... viršelis

Nr. 8 (1415)    SPALiS - OCTOBER    1965 

V. Augustinas— Gėles Vilniaus žygio dalyviams ... viršelis

  TURINYS

Dr. J. Remeika — Nepamirštamasis dailininkas Petras Rimša

K. Ališauskas — Ukmergės operacija

P. L. — Karo mokykloje

Z. Raulinaitis — Anglai saksai ir aisčių Pabaltijys

J. Miškinis — Vilnius poezijoje ir dainose

E. Petrauskas — Žygis į Vilnių

A. Vadopalas — Lietuviški kariai kalbotyros šviesoje

P. Žilys — Suomių Sovietų 1939-40 m. karas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore ...........M. ŠIMKUS
Los Angeles .......O.ŽADVYDAS
Chicago ............A. RĖKLAITIS
Philadelphia ......A. IMPOLĖNAS
Cleveland ..........L. LEKNICKAS
Rochester ..........P. SALADŽIUS
Australija ...........V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas— S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius -— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gwynne St., Firle, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDBCentro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.