Karys 1965m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 3 (1410)    KOVAS - MARCH    1965 

Zarasų pušynai ... viršelis

Nr. 4 (1411) BALANDIS – APRIL 1965 

Karo Mokyklos kampelis Karo Muzėjuje Kaune ... viršelis

  T U R I N Y S

Dr. V. Gidžiūnas, O. F. M. — Vokiečių ordino politika ir jos priešai Pabaltijy

B. Pupalaigis — Bėgu iš Vilniaus

APIE "PARTIZANUS" IR "BANDITUS"

A. Budreckis — Lietuvių karinės formacijos Prancūzmetyje

Plk. R. Liormonas — Atsiminimai

V. Braziulis — Nepriklausomos Lietuvos karių teatras

V. — Karo Mokyklos XVI laida

P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas

Kareiviai be milinių

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Saulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore ............. M. ŠIMKUS
Chicago ........... A. RĖKLAITIS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Los Angeles .. O. ŽADVYDAS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Rochester .... P. SALAD2IUS

Australija .. V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, Ill. -— J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša
Detroit, Mich. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. —- Kazys Trečiokas
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora" — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1Taroonga Court, Norlane, Vic.
A. Klimaitis — 71 Tate St. W. Leederville, Perth, W. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

 SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.