Tremties Trimitas

LŠST TREČIASIS SUVAŽIAVIMAS

LŠST III-sis Visuotinas Atstovų Suvažiavimas, įvykęs 1964 m. rugsėjo mėn. 6 d., Jaunimo Centro patalpose, Čikagoje, prasidėjo 10 val. 30 min. pamaldomis T.T. Jėzuitų koplyčioje ir lietuvių evangelikų liuteronų parapijos “Tėviškė” bažnyčioje.

Tėvų Jėzuitų koplyčioje kun. J. Borevičius, S. J., pasakė suvažiavimo atstovams ir svečiams įspūdingą ir prasmingą pamokslą.

Po pamaldų prie paminklo Žuvusiems dėl Lietuvos Laisvės buvo padėtas LŠST vainikas ir pagerbti žuvusieji šauliai.

Iškilmes pravedė nuolatinis apeigų vykdytojas mjr. P. Šestakauskas.

LŠST CV vardu kalbėjo garbės narys gen. K. Musteikis. Vėliavas pusiau stiebo nuleido šauliai: P. Balsevičius ir Alf. Liškevičius. Vainiką padėjo šaulės: G. Balsevičienė ir S. Petrauskienė, o šaulės Budrytė ir Jacytė uždegė aukurą.

Pagerbiant žuvusiuosius, buvo sugiedotas Lietuvos Himnas ir giesmė “Marija, Marija”.

Po to, suvažiavimo svečiai ir atstovai susirinko į Jaunimo Centro salę, kur įvyko iškilmingas posėdis. Jį trumpa kalba atidarė CV pirmininkas š. J. Giedrikas ir pakvietė garbės prezidiumą. Į garbės prezidiumą pakviesti: dr. Petras Daužvardis, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje, gen. prof. Stasys Dirmantas, LKVS-gos “Ramovė” CV pirmininkas, sav. - kūrėjas M. Klikna, Lietuvos Kariuomenės Sav. - Kūrėjų atstovas, M. Babickienė, LKŠMD-jos “Birutė” CV pirmininkė, kun. Br. Markaitis, S.J., Tėvų Jėzuitų provincijolas, vyr. sktn. O. Zailskienė, skautijos atstovė, LŠST garbės narė Sofija Pūtvytė - Mantautienė, PLB atstovas (vietos niekas neužėmė) ir ALB atstovas (vietos niekas neužėmė).

Garbės prezidiumui užėmus vietas prie stalo, buvo įneštos Vytauto Didžiojo š. kuopos, LK Mindaugo š. kuopos, ramovėnų ir sav. - kūrėjų vėliavos. Vėliavų tarnybai komandavo š. Stasys Bagdonas.

Įnešus vėliavas, solistė Genovaitė Peškienė sugiedojo JAV Himną ir kun. J. Borevičius, S. J., perskaitė dienai pritaikintą maldą.

SVEIKINIMAI

Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis savo sveikinime ragino šaulius rūpintis lietuvišku jaunimu, kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, jieškoti priemonių kitus supažindinti su mūsų reikalais, o ypač reaguoti į Sovietų Rusijos propagandines užmačias, siekiančias išgauti laisvojo pasaulio pripažinimą, kad Lietuva esanti integralinė Rusijos dalis.

Prof. gen. St. Dirmantas, sveikindamas suvažiavimą, priminė, kad jam teko kalbėti LŠS-gos Jubilėjiniame suvažiavime Kaune prieš 25 m tus. Pabrėžė, kad gyvenime veikia draugijinė bei visuomeninė aritmetika, todėl organizacijos, siekiančios tų pačių tikslų, turėtų susiglausti. Ramovėnų, birutiečių, savanorių - kūrėjų ir šaulių beveik tie patys tikslai. Reikėtų sudaryti tam tikrą centrą, kuris derintų ir bendrintų tų organizacijų veikimą.

Kun. Br. Markaitis, S. J., Tėvų Jėzuitų provincijolas, pareiškė, kad LŠS-ga buvo organiškai įaugusi į lietuvių tautos kamieną. Svetur tautines apraiškas geriausiai galima išreikšti puoselėjant savo kultūrą ir kūrybą. Kiekvienas naujas kultūrinis laimėjimas, ar tai knygos ar muzikos bei meno kūrinių forma, praturtins kultūrinį lobyną ir kels lietuvių tautos vardą. Reikia stengtis sudaryti sąlygas, kad tai būtų galima kuo dažniausiai įgyvendinti.

Sav. - kūrėjas M. Klikna palinkėjo suvažiavimui našaus darbo ir sėkmingos ateities LŠST.

Vyr. sktn. O. Zailskienė, sveikindama lietuvių skautijos vardu, prašė šaulius dirbti, budėti ir auklėti mūsų jaunimą tautinėje dvasioje.

LšST III-jo Visuotino Atstovų Suvažiavimo garbės prezidiumo dalis: iš k. j d.: gen. prof. St. Dirmantas, LKV S-gos “Ramovė” CV pirm., kun. Br. Markaitis, SJ, TT Jėzuitų provincijolas, M. Babickienė, LKŠM D-jos “Birutė” CV pirm., dr. P. Daužvardis, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje, J. Giedrikas, LšST CV pirm., skautininke O. Zailskienė.


M. Babickienė sveikino birutiečių vardu.

LŠST garbės narė S. Pūtvytė - Mantautienė, sveikindama, pabrėžė, kad ji dalyvauja jau 24-me šaulių suvažiavime. Papasakojo įspūdžių iš praėjusių suvažiavimų.

Inž. Br. Nainys sveikino LB Čikagos Apygardos vardu, siūlydamas, kad šauliai, norėdami patraukti jaunimą, daugiau rūpintųsi sportine veikla. Pagyrė Vytauto Didžiojo šaulių kuopos tautinių šokių grupę, vadovaujamą š. K. Ulevičiaus, už jos aktyvų dalyvavimą tautinių šokių pasirodymuose.

J. Damauskas, “Lietuvos Praeities” redaktorius, sveikindamas pareiškė, kad L-S-ga buvo didelis lietuvių tautos nepriklausomo gyvenimo ramstis.

T. Blinstrubas, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas, sveikindamas kvietė šaulius dar sparčiau jungtis į LF narius ir pasidžiaugė, kad suvažiavime mato daug asmenų, kurie jau yra LF nariai. Taip pat priminė, kad Brocktono Martyno Jankaus ir DLK Kęstučio šaulių kuopos yra LF narės.

Toliau C V sekretorius š. P. Petrušaitis perskaitė iš ko gauti sveikinimai raštu.

Raštu suvažiavimą sveikino: Lietuvos atstovas Vašingtone J. Rajeckas, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, buv. LŠS-gos vadas, plk. Pr. Saladžius, vyr. sktn. Br. Juodelis, “Kario” atstovas Čikagoje plk. A. Rėklaitis, “Kario” redaktorius Z. Raulinaitis, Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos diplomatijos šefas St. Lozoraitis, “Dirvos” redaktorius J. Čiuberkis, Lietuvos konsulas Los Angeles dr. Julius J. Bielskis, Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Bronius K. Balutis, Amerikos lietuvių susivienijimo prezidentas Povilas P. Dargis, Pabaltiečių rezoliucijai pravesti kongrese komiteto pirmininkas L. Valiukas, “Laisvosios Lietuvos” redaktorius A. Kaulėnas, Amerikos Lietuvių tarybos vicepirmininkas dr. inž. Antanas J. Rudis, Jo ekselencija vysk. Vincentas Brizgys, Lietuvių evangelikų reformatų kolegijos prezidentas M. Taulėnas, buv. Sintautų šaulių būrio vadas J. Švarplaitis, prel. Mykolas Krupavičius, Lietuvos laisvės komiteto pirm. min. Vaclovas Sidzikauskas, LŠST garbės narys Aleksandras Mantautas, LŠST garbės narys adv. Rapolas Skipitis, “Draugo” moderatorius kun. Pr. Garšva, MIC, Dehli šaulių būrio pirmininkas Stp. Jakubickas, jūr. sktn. Ed. Vengianskas, Vilniaus krašto lietuvių s-gos pirmininkas K. Veikutis ir per Vincą Tamošiūną Detroito lietuvių organizacijų pirmininkai: Vladas Pauža — LB vardu, Jonas Atkočaitis — Dariaus - Girėno klubo vardu, Pranas Stanionis — Liet. rezistencinės santarvės vardu ir inž. Jonas Gaižutis — Amerikos lietuvių tautinės s-gos skyriaus vardu.

Iškilmingąjį posėdį uždarant, buvo išneštos vėliavos, o jo dalyviai pakviesti į kitą salę užkandžiams, kuriuos paruošė jūrų šaulės ir šauliai.

DARBO POSĖDIS

Darbo posėdį atidarė CV pirmininkas š. J. Giedrikas ir pasiūlė posėdžio darbotvarkę, kuri buvo priimta su pataisa, kad Korespondencinio suvažiavimo paskutinio posėdžio protokolo skaitymas būtų nukeltas prie einamųjų reikalų. Į suvažiavimo pirmininko vietą pasiūlė š. Br. Keturakį, o į vicepirmininką — šaulį Osv. Žadvydą. Suvažiavimo atstovai š. J. Petrauskui pasiūlius į suvažiavimo pirmininkus š. VI. Išganaitį, buvo pravesti pusiau slapti rinkimai. Suvažiavimo pirmininku buvo išrinktas š. VI. Išganaitis, o vicepirmininke — LŠST garbės narė S. Pūtvytė - Mantautienė.

Sekretorijatan pakviesti šauliai: Br. Pupalaigis ir G. Valentinas.

Į mandatų komisiją išrinkti šauliai: kun. J. Borevičius, S. J., Anatolijus Kairys, inž. J. Preikšaitis ir Vincas Tamošiūnas. Į rezoliucijų komisiją šauliai: Alf. Nevardauskas, Ig. Petrauskas ir Ig. Serapinas.

CV pirm. š. J. Giedrikas padarė išsamų pranešimą apie CV atliktus darbus ir padėkojo visiems, kurie rūpestingai atlikinėjo šauliškas pareigas. Atskirus pranešimus patiekė: šaulių moterų vadovė š. K. Kodatienė, jaunimo vadovas š. VI. Išganaitis, “Nepriklausomai Lietuvai” leidinio redaktorius š. P. Petrušaitis, sporto vadovas š. Br. Keturakis, archyvo vedėjas š. VI. Skirmuntas, spaudos ir informacijos vedėjas š. Ant. Gintneris, ir iždininkas š. K. Žilėnas.

LŠST III-jo Visuotino Atstovų Suvažiavimo darbo prezidiumas. Dešinėje Suvažiavimo pirm. š. VI. Išganaitis ir vicepirm. š. Pūtvytė-Mantautienė. Kairėje sekretorijatas. Pirmas iš k. š. G. Valentinas, antras š. B. Pupalaigis. Prenešimą daro “Nepriklausomai Lietuvai” leidinio redaktorius š. P. Petrušaitis.

Revizijos komisijos aktą perskaitė jos pirmininkas š. Br. Ambraziejus, o garbės teismo pirmininkas kun. J. BoreviČius, S. J., pranešė, kad bylų nebuvo.

Visi pranešimai po bendrų diskusijų buvo suvažiavimo priimti.

Mandatų komisija, patikrinusi atstovų registraciją, pranešė, kad suvažiavime dalyvauja 46 pilnateisiai atstovai. Gauta 138 dcl. registracijos mokesčio. DLK Kęstučio ir Brocktono Martyno Jankaus šaulių kuopos paaukojo po 25 dol. suvažiavimo išlaidoms padengti.

Padalinių veikla

Padalinių veiklos pranešimus pradėjo Toronto Pūtvio šaulių kuopos atstovas, buvęs tos kuopos pirmininkas ir garbės šaulys, inž. J. Preikšaitis. Kuopai pastoviai priklauso 60-65 šauliai. Turi stiprią sportinio šaudymo sekciją, kuri dalyvauja rungtynėse su kitų organizacijų komandomis. Gerai sugyvena ir gražiai bendradarbiauja su kitomis lietuvių organizacijomis.

Vytauto Didžiojo Čikagos šaulių kuopos veiklą apibūdino jos vicepirmininkas š. Vl. Išganaitis. Kuopa turi apie 225 narius, tačiau tik apie 50 proc. aktyviai dalyvauja šauliškame veikime. Vengiama neaktyvius narius išbraukti iš šaulių tarpo, nes jie bent retkarčiais paremia šaulišką darbą. Gražiai veikia meno kuopelė, kuri turi vaidintojų ir tautinių šokių grupes. Jaunimas noriai jungiasi į meno kuopelę. To pasėkoje sukurta 18 grynai lietuviškų šeimų. Turima uniformuota vėliavų tarnyba, kuriai dažnai tenka dalyvauti įvairiuose minėjimuose bei paraduose.

DLK Kęstučio šaulių kuopos veiklos pranešimą padarė jos vicepirmininkas š. Z. Lukauskas. Kuopa turi 55 narius, kurie beveik visi aktyvūs. Kasmet švenčia Jonines ir ruošia Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimus. Gerai sugyvena su kitomis organizacijomis. Eilė šaulių užima vadovaujančias vietas vietos lietuvių organizacijose.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo šaulių kuopos pirmininkas š. St. Barauskas pranešė, kad kuopa turi savišalpos fondą, sportinio šaudymo sekciją ir uniformuotą vėliavų tarnybą. Glaudžiai bendradarbiauja su lietuvių organizacijomis. Turi šėrų bendrovėje, kuri leidžia savaitraštį “Nepriklausomą Lietuvą”. Kasmet ruošia šeimyninę iškilą į gamtą. Išsirūpino iš Kanados vyriausybės veikimo leidimą (čarterį).

LŠST garbės narė š. S. Pūtvytė-Mantautienė kalbėjo apie Brocktono Martyno Jankaus šaulių kuopos veiklą, kuri yra gražiai vystoma, tačiau apgailestavo, kad Jono Vanagaičio šaulių būrys jokios veiklos neberodo.

Su I-jo Lietuvos Kareivio Stasio Butkaus Detroito šaulių kuopos veikla suvažiavimą supažindino š. V. Tamošiūnas. Atšvęsta 5-rių metų veiklos sukaktis ir įsigyta kuopos vėliava. Ruošta eilė viešų pasirodymų ir minėjimų. Veikla ypač gyva ir numatoma ją tokią palaikyti. Ruošiamas š. kun. V. Kriščiūnevičiaus pagerbimas, kviečiamas Alice Stephens ansamblis ir t.t. Kuopoje yra užtenkamai inteligentinių jėgų, tačiau jaunimo klausimas, kaip ir visur, yra opus.

Apie gen. Teodoro Daukanto Jūrų šaulių kuopą platesnį pranešimą padarė jos steigėjas ir dabartinis sekretorius š. M. Maksvytis, supažindindamas suvažiavimą su sąlygomis, kurios turėjo įtakos jūrų šaulių padalinio steigimui. Kuopa turi 46 narius, kurie visi aktyvūs. Veikia jūrų šaulių rėmėjai. Įsigytas kuopos laivas, kainavęs virš 3,000 dol. Kuopos šauliai turi 9 privačius laivus. Padaryta keletas kelionių Mičigano ežero pakraščiais. Numatoma įsteigti jūrų šaulių būrį Cicero, III.

Buv. Kretingos šaulių rinktinės vadas kpt. Osv. Žadvydas, padaręs ilgą kelionę iš Ramiojo vandenyno pakrančių, supažindino su naujausiojo šaulių padalinio — Los Angeles šaulių būrio — veikla. Būrys veikia tik du mėnesius. Turi 14 narių. Surinkta 15 prenumeratų “Nepriklausomai Lietuvai”. Bandoma veikti iš palengva, nenorint apsunkinti ar trukdyti jau veikiančių organizacijų tikslų.

Centrinės vadovybės rinkimai

Suvažiavimas nutarė rinkti CV iš 9 asmenų, vietoj buvusių 7 asmenų. Pusiau slaptų balsavimu, balsų dauguma, buvo išrinkti sekantieji šauliai: P. Petrušaitiš, Ant. Gintneris, K. Kodatienė, K. Žilėnas, Alf. Valatkaitis, Vl. Išganaitis, Alf. Nevardauskas, G. Valentinas ir kun. J. Borevičius, S. J.

Į revizijos komisiją — šauliai: Ant. Kairys, A. Juodka ir Br. Ambraziejus, o į garbės teismą — šauliai: kun. B. Sugintas, kun. Ant. Šeštokas ir J. Giedrikas.

Buvo pasiųstas sveikinimas Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimui, vykstančiam Fordhamo universitete, New Yorke. Taip pat priimtos dvi rezoliucijos, kurios bus paskelbtos vėliau.

LŠST vėliavą perdavus vyriausiam amžiumi CV nariui gen. K. Musteikiui, suvažiavimas buvo užbaigtas Lietuvos Himnu.

IŠVADOS

Tenka pasidžiaugti, kad suvažiavimas buvo gausus. Sveikinimai žodžiu ir gautas jų glėbis raštu rodo, kad LŠST yra mėgiama, gerbiama

LšST CV išrinkta 1964 m. rugsėjo 6 d. trijų metų kadencijai. Iš k. j d. sėdi šauliai: gen. K. Musteikis — garbės narys, K. Kodatienė — narė ir šaulių moterų vadovė, S.Mantautienė — garbės narė, kun. J. Borevičius, S.J. — narys ir tautinės kultūros skyriaus vedėjas. Stovi: Alf. Nevardauskas— narys, G. Valentinas— protokolų sekretorius, mjr. Br. Ambraziejus — rev. komisijos narys, K. Žilėnas — iždininkas, P. Petrušaitis — II-sis vicepirmininkas, Ant. Gintneris — narys ir spaudos bei informacijos vedėjas, Alf. Valatkaitis — pirmininkas ir VI. Išganaitis — l-sis vicepirmininkas.

ir pripažinta, kaip centrinė lietuviškojo laisvės kovos fronto ir lietuvybės išlaikymo svetur organizacija. LŠS-ga buvo valstybinio masto organizacija, kurios veikimas rėmėsi ir teritorija ir tauta. Svetur šauliai teritorijos ar valstybės pagalba negali remtis ir turi pasikliauti tautinės pareigos vykdymu. Suvažiavime tas motyvas aiškiai vyravo.

Grįžtant prie suvažiavimo, tenka paminėti ir nesklandumus, kurių nebeturėtumėm ateityje kartoti. Suvažiavimo pirmininko priešrinkiminis epizodas paliko nekokį įspūdį atstovams, o ypač svečiams, kurie tuojau pradėjo apleisti salę. Pradžiai darbo nuotaika buvo apgadinta ir vos tik nesukūrė dviejų blokų vienos ideologinės organizacijos suvažiavime dėl poros asmenų netakto.