Karys 1964m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Nr. 3 (1400)    KOVAS - MARCH    1964 

V. Augustinas— Rytinis jojimas ...Viršelis

Nr. 4 (1401)    BALANDIS - APRIL    1964 

E. Meilus— Bostono ramovėnų vėliava, su krikšto motina, Sofija Pūtvyte-Mantautiene viduryje ir valdybos nariais ... Viršelis

  TURINYS

Vydūnas — Švento žiburio šviesa -

S. B. — Iš ginklavimo karininko atsiminimų

A. Česonis — Priešo kulka nedrįso jo liesti

J. Miškinis — Baltijos jūra padavimuose

P. Būtėnas — Gal praverstų?!

Teroras ir III pasaulinis karas

Vytenis — Trečiojo Reicho žlugimas

P. Žilys — Apie V. Putną

M. M. Partijos kariai

K. M. J. Šarūnas — Vadinamieji Rytai

Masonai

K. Č. — Asmenvertė, visuomeninė santvarka ir tautos interesai

P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje

Dr. M. Anysas — Mūšis prie Vorsklos

P. Būtėnas — Lietuva ir jos kaimynai

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Gen. K. Tallat-Kelpšos jubilėjus

Mjr. K. Liaudansko sukaktuvės

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalįredaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:
P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietiniai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje