Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Seržantas Kazys Benderis

Iškyla vieno JAV kariuomenės seržanto Stasio Benderio vardas, kuris II Pas. karo metu savo drąsa, narsumu taip pasižymėjo, kad buvo apdovanotas Kongreso medaliu. Bet to negana, jo vardu buvo pavadintas augščiausias Vak. Virginijos tiltas. Serž. Stasys Benderis yra lietuvių kilmės. Jo tėvas buvo angliakasis. Po to Stasys gyveno kurį laiką Čikagoje, nors yra gimęs Carlisle, Vak. Virginijoje. II Pas. karo metu prie La Londe dalyvaudamas kautynėse jis turėjo 35 m. amžiaus. Tose kautynėse buvo pašautas lėktuvas, kurį vairavo jo pusbrolis Vladas Budziškis. Stasys taip įtūžo, kad, kulkoms zvimbiant, nušoko nuo tanko ir kiek pabėgėjęs, sunaikino vokiečių kulkosvaidžio lizdą, kiek pabėgėjęs — kitą ir, pagaliau, trečią ir ketvirtą. Jam grįžtant prie savo dalinio vokiečiai pastojo kelią, tai jis prasiskynė sau išėjimą, paguldydamas aštuonis jų lavonus. Tas seržanto Stasio Benderio narsumas taip moraliai paveikė Septintos armijos karius, kurios sąstate ir jis buvo, kad toje vietoje vokiečių visi įrengimai ir ginklai buvo sunaikinti ir kautynės laimėtos.

P. Erdvys

—    Algimantas Meižys, baigęs universitetą (Northeastern), atlieka karinę tarnybą; šiuo metu yra išsiųstas Vokietijon į tankų dalinį, kuriame tarnauja karininku; jo tėvas nepriklausomoje Lietuvoje taip pat buvo tankų dalinio karininkas.

—    Kalpas Uoginius, Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas ir spaudos bendradarbis, prieš kurį laiką darbovietėje staiga susirgęs, šiuo metu rūpestingoje dr. Br. Gaižiūno globoje gydosi šv. Kryžiaus ligoninėje, kamb. 420, 4 augštas, Čikagoje.

—    Algimantas Antanas Krištolaitis, savanoriu ištarnavęs keturis metus kariuomenėje, grįžo iš Okinavos, išbuvęs ten dvejus metus ir pradėjo studijuoti St. Bede kolegijoj, Peru, III.

—    Algimantas Margevičius, 5 metus atitarnavęs Kanados laivyne, grįžo į Torontą pas tėvus. Dabar jis studijuoja Provincial Institute of Trade. Laivyne jis baigė radaro kursus ir dirbo toje srityje keliuose laivuose.

—    Kapitonas V. Paukštaitis praėjusią savaitę buvo atskridęs iš Europos į Kanadą ir čia labai gerai išlaikė su laipsniu surijusius egzaminus.

—    Kęstutis Paukštys, 6513 S. Campbell, tarnauja JAV laivyno naikintuvo USS James Owens įguloje. Šiomis dienomis plaukioja Viduržemio jūroje.

—    Gediminas Kaulėnas, kuris šiuo metu atlieka karinę prievolę US Oro Pajėgose, New Jersey valstijoje, vadovybei sutikus, pradėjo studijuoti teisių mokslus LaSalle Extention universitete.

—    Tarnaująs J. A. V. marinuose, Faridas Maslauskastapo pakeltas į lance corporal.

—    Mūsų tautiečių John ir Anna Pachankissūnus John Jr.gavo karinės aviacijos majoro laipsnį. Jis šiuo metu randasi Trans-Air Base, Travis, Cal.

Tony Yuknisyra gabus lietuvis piešėjas. Tony gimė Čikagoje. Šiame didmiestyje jis augo ir mokyklą lankė. Jis buvo pašauktas karo tarnybon Antrojo Pasaulinio karo metu. Jam teko tarnauti įvairiose Pacifiko salose. Kariuomenėje jam teko dirbti įvairiose kareiviams leidžiamų laikraščių redakcijose. Jis piešė karių gyvenimo vaizdus, nelaisvėn paimtus japonus, kvailai karą planavusius japonų generolus. Geriausiai jam vykdavo karikatūros. Įvairiuose karių laikraščiuose buvo išspausdinta daugiau negu 150 įvairių jo “kartūnų”. Karui pasibaigus Yuknis grįžo namo ir įsitraukė į visuomenini Amerikos gyvenimą.

—    Ištarnavęs marinuose vienus metus, Lino Darachunas, first class private, atvyko iš Fort Gordon, Georgia, aplankyti savo motiną.

—    Tomas Druzdis,kurio tėvas gyvena So. Boston, Mass., atlieka karišką prievolę su pirma marinų divizija Camp Pendleton, Calif.

—    Genės Antanaitytėsturėjusios gražuolės titulą, ir kpt. Romo Ugianskio sutuoktuvės įvyko spalio 19 d., šeštadienį, 11 vai. St. Edmund bažnyčioje, 188 So. Oak Park Ave. Oak Park, Ill.

—    Inž. Kęstutis Girdvainis atliko dviejų metų kariuomenės tarnybą JAV kariškos inžinerijos daliniuose ir dabar grįžta į savo darbą — Western Electric kompaniją.

—    Rugp. mėn. 16 d. Ulmo ligoninėje po operacijos, sirgęs vėžiu, mirė Stasys Radavičius. Gimęs 1914 m. velionis tremtyje pokariniais metais tarnavo Svetimšalių —Legione, nuo 1952 m. pastoviai įsikūrė Reutlingen mieste. Čia jis dirbo vietos metalo fabrikuose, vokiečių tarpe savo darbštumu buvo įgijęs gerą vardą. Domėjosi lietuvių veikla. Mirdamas paliko žmoną Linsneraitę ir gimines Lietuvoje. Dalyvaujant vietos lietuviams ir įmonės atstovams, velionis rugpjūčio 19 d. palaidotas Reutlingeno Roemerschanze kapinėse.

—    Juozas Šakelis,savanoris kūrėjas, mirė Vokietijoje rugpjūčio 29, palaidotas Kaisersiauterno kapinėse rugsėjo 2. Velionis buvo kilęs iš Liepojos, Latvijos; gimęs 1902 m. Lietuvos kariuomenėje tarnavo iki pirmos bolševikų invazijos; buvo viršila.