Karys 1963m. 7-8

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1394)    RUGPJŪTIS / RUGSĖJAS - SEPTEMBER    1963 

A. Grottgeris— Mūšis, iš ciklo Lietuva 1863 m. ...viršelis

N r. 8 (1395)    SPALIS - OCTOBER    1963 

Kauno rotušės bokštas .... viršelis

 T U R I N Y S

Dr. V. Sruogienė — 1863 metų sukilimas

Sukilimo vadai

1863 m. svarbesnių kovų su rusais vietovės

Nežinomieji ir užmirštieji sukilėliai

1863 m. sukilimas ir J.A.Valstybės

Augustas  Kenkelis

Tremties  Trimitas

Šaulė Tremtyje

P. Dirkis — Lietuvos Milicijos ir Policijos etapai

O. Urbonas — D. Šiaurės Karo Frontas Lietuvoje

A. Bernotas — Varviškių zonos pašto ženklai

P. Žilys — Kiek Suomija turėjo kariuomenės?

P. Alšėnas — Taigi, bus karas, ar nebus?

]. Juodis — Deganti sodyba (paveikslas)

P. Dirkis — Mjr. A. Ružancovui 70 metų

J. Papartis — 40 m. žurnalistikos darbo baruose, V. Mingėlos sukaktis

J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis, Chicago, III.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
Vl. Rušas, Toronto, Ont. Canada;
V. Šalkūnas, Australija

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus Boston, Mass. — “Baltic Florists” Brockton, Mass. — A. Mantautas Chicago, III. — H. Naujoks, J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, K. Rožanskas, J. Virpša.

Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas Detroit, Mich. — V. Perminas Grand Rapids, Mich. — J. Belinis Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius Newark, N. J. — Kazys Trečiokas Rochester, N. Y. — P. Saladžius Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — August. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew, Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB -— Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y„ U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.