Karys 1963 m. 5-6 - Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1392)    GEGUŽIS - MAY    1963 

V. Augustinas — Nepr. Lietuvos jūrininkai paraduoja Kaune... Viršelis

Nr. 6 (1393)    BlRŽELIS / LIEPA — JUNE    1963 

Dariaus ir Girėno paminklas Puntuko akmenyje ... viršelis

  TURINYS

P. Dirkis — Gegužės mėnuo — Motinų mėnuo

P. Būtėnas — Lietuvos valstybės įsikūrimas

V. Širvydas — Prosenių tikyba

J. Miškinis — Iš partizano Dienoraščio

P. Dirkis — Kun. B. Sugintas

S. Baltrimas  — Arų žygis

K. Uoginis — Birželis ir kova dėl laisvės

T. Papartis — Kovos ir kančios

O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II

V. Jonikas — Baladė apie Lietuvą

J. Skardis — Pasikalbėjimai su Stalinu

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

V. Mingėla — Gen. Jonas Černius

A. Diržys — Vaclovas Alksninis

Kronika, spauda, komentarai

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis, Chicago, III.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
Vl. Rušas, Toronto, Ont. Canada;
V.Šalkūnas, Australija

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus
Boston, Mass. — “Baltic Florists’’ 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — V. Perminas 
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. -— V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — August. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew, Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas — 9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB -— Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.