MES, IR KARE ŽUVUSIEJI

 (laisvas vertimas iš: Marian Hemar)

Ak, kad taip nors po vieną, vieną gėlę:
Po rausvą rožę, po baltą orchidėją
Uždėti ant kiekvieno grubaus kapo!
Bet, gal jau tikrai neištektų tiek gėlių? . . .
Perdaug, perdaug jau išaugę kapų tylių . . .
Ant visos plačios žemės, kantraus lapo.

Statyk, paminklą Sibiro stepėse,
Statyk, kryželį Libijos žemėse . . .
Statykie kryžių Lietuvos laukuose;
Kaimuose, giriose, ir miestuose . . .
Visų kalnų ir upelių krantuose,
Ir visos, visos žemės, griuvėsiuose.

Statykie kryžių ir šiaurės leduose,
Taipgi paminklą vokiečių ghetuose . . .
Visų šalių pakeliais po Smūtkelį,
Ir ant septynių mariųpo kryželį.
Juodą kryžių augštoj dangaus mėlynėj,
Ir, anoj, požemylindynėj . . .

Ant Kauno, Londono, Varšuvos, Rygos
Ir ant Paryžiaus, krūtinės pailgos.
Jau neskaičiuoki vietų, nejieškoki. . .
Neišskaičiuosi, nei neprisiminsi.
Bet tik kur atsigrįši į kraštą kokį
Visur ašarų akis pamatysi.

Šlama girios Lietuvos, Lenkijos . . .
Tviska saulė Afrikos ir Tartu!
Neša vėtros sniegą Sovietijos . . .
Ir kiekvienas grabasatviresni vartai. . .
Nes pro vartus vis bėga kariauninkai;
Per kraują, mirtį, ir per sopulį tykų . . .
Ir jau pro vartus pas Viešpatį nuėję
Prašo mums laisvės, jie daug iškentėję
O mes gi, Viešpatie Dieve, tik štai ką— 
Išmėtinėjam, užnegreitą taiką.!!!

Ak, davei mums, Viešpatie, tėvynę!
Dangišką, vaisingą, našią, brandžią . . .
Apvedei mūrais drąsių krūtinių!. . .
Davei mums savą ir darbščią valdžią . . .
Bet angelą pastatei prie vartų,
Kurs ugnies kardu vis mosuoja:
“Čia gyviems jau uždrausta šį kartą,
Čia vien grabai, ir kapaialsuoja! . . .

Čia gyviems negalima, negalima!
Tegu laimingiejipasišalina!. ..
Šis kraštas dabar virtęs nusivylimu,
Šermenų verksmu ir susigraužimu . . .
Niekas, o niekasčia įeit, negali!
Nes kraujas apsėmęs jūrom, visą šalį! !!

Bet kariai, kurie per grabus išėjo,
Per tamsumas, ir per lietų, lapkritinį. . .
Augštame dangui maldauti pradėjo,
Puolę prieš sostą Dievo, deimantinį.
“Viešpatie, puolame prie Tavo pėdų . ..
Iškelk, mūs žemę, Dievegrabų !!!
Argi veltui kentėt ir mirt turėjom?!
Išklausyk, Viešpatie, mes Tavimpasitikėjom!
Padaryk, Dieve, kad per mirtį, kančią,
Mūsų atvykimas nebūtų veltui. . .
Tegu nukrinta skriaudžiančiųjų pančiai.
Nes jie šaukia gyvi už sienų užkaltų . . .
Kyla jų šauksmas, ašarotos maldos
“Pagalbos! Broliai! Pagalbos!!!

vertė:

Marija Aukštaitė