Lietuviai kariai laisvajame pasauly

—    Lietuvių legionierių naujos valdybos įvesdinimo iškilmės Baltimorėje įvyko rugsėjo 23 lietuvių svetainės klevų kambaryje. Programą pravedė Jonas Bučnys-Bush. Naują valdybą pasveikino Marylando valstybės vadas. Jis taip pat pagyrė lietuvių postą už jų veiklą. Po iškilmių buvo vaišės.

—    Kav. mjr. Antanas Andriūnas, dirbęs instruktorium Columbijoje, jojimo mokykloje, smarkiai krisdamas nuo arklio susižeidė nugarkaulį.

Lietuvių tremtinių kapai Sibire, Altajaus krašte, prie Kamen miesto, ant Obės upės. Aptverti Juozo ir Vlado Benotų (Raikenų km.) antkapiai, Šiuose kapuose palaidoti bolševikų ištremti 1941 m. birželio 14 d.: Irena Zaborskienė (Bagdalavos dv.), P. ir K. Kalvelių vaikai (Stanikūnų km.) ir Raštikio sūnus; visi nuo Pandėlio.

—    Algis Grigaliūnas, futbolo žvaigždė — mokslui siekti. “Pittsburgh Post Gazette” rugsėjo 11 d. įsidėjo straipsnį apie Pittsburgho Universiteto futbolo žvaigždę, Algį Grigaliūną, pradedant jo pabėgimo iš bolševikinės vergijos istorija. Jo tėvas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, buvo bolševikų nužudytas.

—    Kap. John F. Jesulaitis vadovauja aviacijos kariškam orkestrui iš 24 asmenų, pasivadinusiam “Strolling Strings”. Orkestras yra augšto lygio ir groja prezidentūroje per visus priėmimus.

—    Pulk. A. Senatorskiui — kūrėjui savanoriui sukako 70 m. amž. Sukaktuvininkas aktyviai dedasi prie bendruomenės darbo. Jis atstovavo N. Zelandijos lietuviams Pavergtųjų

Europos Tautų surengtos “Sovietų imperializmas” parodos parengiamajame komitete.

— Kpt. Romas Leimonas, baigęs socialinius mokslus magistro laipsniu, kaip atsargos karininkas atlieka karinę prievolę Amerikos armijoj. Prieš keletą dienų jis buvo pakeltas į kapitono laipsnį. Tai tikrai džiugi žinelė. Tai dar vienas įrodymas, kad lietuvis yra gabus ir ryžtingas.

Kapitonas Leimonas yra vedęs Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo Martinkaus dukrą Mildą. Jie augina sūnų Joną ir dukrytę Rūtą. Jo brolis Sigitas Leimonas irgi atlieka karinę prievolę Amerikos laivyne kaip karininkas — karo laivyno stipendininkas. O jo tėveliai dantų gydytoja ir dr. Leimonai gyvena So. Bostone, Mass.

—    Ltn. Algirdas Alksninis, JAVlaivyno karininkas, šiuo metu plaukioja Viduržemio jūroje. Paskutiniu metu jis aplankė Libiją, Prancūziją, Italiją, Sardiniją ir dabar yra pakeliui į Graikiją. Ltn. Alksninis yra laivo vyriausias inžinierius.

—    šaudymo rungtynėse, kurios buvo pravestos visuose JAV marinų daliniuose, Wayne Raslavičius pateko į grupę šešių, kurie buvo pripažinti geriausi šauliai.

Toji grupė tapo pasiųsta į Hong Kong ir kitus pietinės Azijos kraštus pademonstruoti savo gabumus. W. Raslavičius tarnauja marinuose ketvirtus metus. Jis yra sūnus Vinco ir Bronės Raslavičių, gyv. Čikagoje.