Karys 1962m. 9-10 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1386)LAPKRITIS NOVEMBER1962 

Gen. inž. Stasys Dirmantas, V. Maželio nuotr. ..Viršelis

N r. 10 (1337)GRUODIS - DECEMBER  1962 

V. Raulinaitis — Stasys Butkus, tušas ... viršelis

   TURINYS

P. Dirkis — Kovotojo Diena

V. ŠI. — Lietuvos kariuomenės aprūpinimas Neprikl. kovų metu

P. Genys — Radviliškio kautynės ir paimto turto evakuavimas

O. Žadvydas — Kretingos komendantūra 1944 m.

A. Rėklaitis — Prof. St. Dirmantui 75 metai

V. Jonikas — Prarastieji namai

A. Budreckis — Gruodžio 17 d. perversmas

P. Genys — Atsiminimai apie gruodžio 17 d.

S. Dirmantas — Plk. Antanas Krikščiūnas

P. Žilys — Prošvaistės Širvintų kautynių prošvaistėse

Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą

Tremties Trimitas

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
VI. Rušas, Toronto, Canada;
V. Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus
Boston, Mass. — “Baltic Florists” 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas Detroit, Mich. — V. Perminas 
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. —P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 49 Thomton Avenue, London W, 4

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas— 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 22 Aberdeen St., W.Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, SeminarioSalesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U.S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.