Karys 1962m. 7-8 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7(1384 )RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS –SEPTEMBER 1962 

Lietuviškas kryžius Portlande, Oregone ... Viršelis

Nr. 8 (1335)    SPALIS - OCTOBER    1962 

A. Petravičius — Lietuvos karys geležies amžiuje .. Viršelis

TURINYS

P. Alšėnas — Gerbkime garbingą praeitį ir garbingus vadus

J. Dainauskas — 1812 metai Vilniuje

J.  Vėgėlis — Istorijos verpetuose Rytų Lietuvoje

K.  Ališauskas — Ar buvo Itn. Balnui reikalingi komendantai?

J. Juodis — O, vienok Lietuva... (paveikslas)

V. Jonikas — Generolas Perkūnas (baladė)

A. Žygmantas — Pirmoji Jūrų galybė Kreta

P. Bliumas — Kas sukėlė du pirmuosius Pasaulinius  karus

J. Vaičeliūnas — Lietuvos Karo Mokyklos XIV laida

A. Bernotas — Pro Filatelisto akinius

K.  Uoginius — Garbinga Lietuvos Policija

V.Jonikas — Priesaika Vilniui

P. Genys — Lietuvos Neprikl. karuose pasižymėjusios moterys

Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą

A. Diržys — Akimirka į dr. J. Girniaus knygą

K. Algenis — Napoleonas šv. Elenos saloje

Tremties Trimitas

K. M. J. Šarūnas — Hitlerio - Stalino sutartis

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis

Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas

Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis—Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus— Karinės žinios

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis,Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
VI. Rušas,Toronto, Canada;
V. Šalkūnas,Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— M. Šimkus
Boston, Mass.— “Baltic Florists” 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III.—J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio— V. Ročiūnas 
Detroit, Mich.— V. Perminas 
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis 
Los Angeles, Calif.— V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius 
Newark, N. J.— Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y.—P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont.— August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que.— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora”— 49 Thomton Avenue, London W, 4


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas— 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas,SDB, SeminarioSalesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.