Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis, 1561 Holmes Av., Rasine, Wiss.

NAUJI ŽINGSNIAI

Po maždaug poros metų pertraukos “T.T.” vėl grįžta į “Kario” pastogę, kur pradėjo savo pirmuosius žingsnius. Taip pat nuo 1963 m. “Šaulė Tremtyje” vėl bus spausdinama “Karyje”, kurią redaguos buvusioji redaktorė š. Kunigunda Kodaitienė. Nemokamai bus gaunama tiems reikalams 2-3 puslapiai. Už papildomus puslapius ir klišės teks atsilyginti “Kario” leidėjams.

Pirmasis “T.T.” numeris pasirodė “K” 1956 m. sausio mėn., o 1960 m., pasirodęs 5 kartus, sustojo ėjęs, jo redaktoriui š. Vaidevučiui A. Mantautui pasitraukus iš pareigų. Š.V. A.

Mantautas kantriai ir pasišventusiai tempė visą “T.T.” vežimą. Jis pats paruošdavo beveik visą spausdinamą medžiagą, pats rinko aukas reikalingas apmokėti papildomus puslapius ir klišes, pats jieškojo bendrabarbių ir rėmėjų. Darbo, mokslo ir šeimos pareigos privertė jį atsisakyti nedėkingų redaktoriaus pareigų, tačiau, žinant jo nuoširdų atsidavimą šauliškai veiklai, tenka tikėtis, kad jis jungsis į “T.T.” bendradarbių eiles.

Džiugu, kad “T.T.” turi prieglobstį, kurį jis randa lietuvių veteranų sąjungos “Ramovės” leidžiamo žurnalo “Kario” pastogėje. Todėl, mes

LŠST KS išrinkta CV: iš k. įd. sėdi: š. Ant. Gintneris—v. narys ir inform. vedėjas, š. prof. J. Šimoliū-nas—garb. narys, š. R. Skipitis—garb. narys, š. J. Giedrikas—pirm., š. Alf. Valatkaitis—I vice-pirm.; Antroje eilėje stovi: š. K. Žilėnas—kasin., š. P. Petrušaitis—sekr. ir “T.T.” red., š. VI. Išganaitis — v. narys ir jaunimo vad., š. VI. Skirmuntas—II vicepirm. ir archyvo ved., ir š. J. Balčiūnas, buv. v. narys. Fotografijoje trūksta garbės narių: š. Al. Mantauto, š. Sofijos Pūtvytės - Mantautienės ir š. gen. Kazio Musteikio.


šauliai esame įtaigoti ne tik dėkoti ramovėnams ir “Kario” leidėjams, bet taip pat remti visomis išgalėmis mūsų spausdinto žodžio globėją.

«T t.” tiek galės patarnauti šauliškiems reikalams, kiek mes patys juo domėsimės ir remsime. Dėl vietos stokos ir dėl reto pasirodymo vargu ar jame bus imanoma plačiau nagrinėti šaulių ideologiją, istoriją ar platesnės apimties ateities planus. Jis bus skirtas daugiau bėgamosios veiklos atspindžiui. Todėl, kad gautųsi tos veiklos ryškesnis vaizdas jo redaktorius turi žinoti kas vyksta šauliškoje šeimoje. Šauliai sugebą valdyti plunksną turėtų jausti pareigą jai neleisti rūdyti. Taip pat pageidautinos fotografijos iš Šiaulių vienetų veiklos. Tiesa, teks mokėti už klišes, tačiau fotografijos labai pagyvina žurnalo puslapius ir priduoda svorio korespondencijoms.

“T.T.” kviečia visas seses šaules ir visus brolius šaulius į talką, tikėdamasis, kad jis bus ne tik Jūsų laukiamas svečias, bet ir Jūsų remiamas bičiulis.

LŠST KORESPONDENCINIS SUVAŽIAVIMAS

Užsitęsęs virš pusės metų LŠST Korespondencinis Suvažiavimas jau praeityje. Tenka peržvelgti jo eigą., darbas ir pasekmes.

KS pravedė prezidiumas (žiūrėk foto), paskirtas CV pirmininko š. Aleksandro Mantauto. Prie jo veikė mandatų ir rinkimų, rezoliucijų ir nominacijų komisijos. Pats KSP turėjo devynius posėdžius ir keletą pasitarimų. Posėdžių protokolų nuorašai buvo siuntinėjami visiems KS atstovams, kad pastarieji galėtų sekti jo eigą. Taip pat pravedė tris balsavimus, kuriuose dalyvavo virš 70% atstovų.

Suvažiavime dalyvavo 73 atstovai iš visų 9 padalinių JAV ir Kanadoje. Turėta 142 dol pajamų ir 85.32 dol. išlaidų. 56.68 dol. likutis perduotas i CV kasą.

Išrinkti trys nauji LŠST garbės nariai: Sofija Pūtvytė — Mantau-tienė, ats. gen. Kazys Musteikis ir prof. Jonas Šimoliūnas. Nubalsuota, kad visi S-gos garbės nariai bus pastovūs CV nariai nuo naujos CV kadencijos pradžios. Taip pat KS pasisakė už CV iš Čikagos vietovės ir jos apylinkių, kad ji turėtų aky-vaizdinj ryšį. Nubalsuota rinkti į C V septynius asmenis ir pasisakyta, kad atatinkami pareigūnai gali būti kooptuojami. Į naują LŠST vadovybę trims metams išrinkta:    Į C V(žiūrėk foto), į Revizijos Komisiją-š. Bronius Ambraziejus, š. Stasys Malinauskas ir š. Ignas Sarapinas ir į Garbės Teismą — š. inž. Jurgis Preikšaitis, š. kun. J. Borevičius, SJ ir š. kun. Benediktas Sugintas.

KSP atliko gana varginantį technikinį darbą, tačiau nesiėmė spręsti painesnių problemų, kaip LŠST statuto kai kurių paragrafų pakeitimus, šauliams laipsnių įvedimą (š Stasio Barausko pasiūlymas) ir t.t., pavesdama tai naujos CV nuožiūrai. KS galėjo praeiti žymiai gre;-čiau, jei atstovai ir, kartais, padalinių valdybos nebūtų uždelsę registracijos ir susirašinėjimų. Pats KSP daugiau jautėsi kaip rinkiminė komisija ir tuo vadovavosi. Todėl vienbalsiai pritarė rezoliucijų komisijos pasisakymo 4-tam punktui — “Be sibaigiąs KS praktikoje parodė, kad jame negalima apsvarstyt eilės svarbių klausimų, kurie liečia S-gos veiklą, todėl ateityje tokie suvažiavimai nepraktikuotini”.

Kiek reikšmės ir naudos duos buvęs suvažiavimas mūsų veiklai parodys ateitis, žinoma, tai daug priklausys nuo naujos S-gos centro valdybos, jos pastangų ir darbų. Tačiau, norint netūpčioti vietoje, reikia, kad kiekviena šaulė ir kiekvienas šaulys jungtųsi į bendrą darbą ir glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje.

LŠST Garbės Teismas pasiskirstė pareigomis. Š. kun. J. Borevičius, SJ — pirmk., š. inž. J. Preikšaitis — sekr. ir š. kun. B. Sugintas — narys. Sekrt. adr.; Mr. J.G. Preikšaitis, 572 Dufferio St., Toronto 3, Ont., Canada.

Kor. Suvažiavimo prezidiumas ir komisijų nariai. Sėdi iš k. į d. šauliai: P. Petrušaitis—sekr., VI. Vilcinas, M. Tamulėnas, J. Giedrikas—pirm., prof.J. Šimoliūnas, V. Kažemėkaitis — vicepirm. ir VI. Skirmuntas. Fotografijoje trūksta šaulių: Br. Keturakio—sekr., Ant. Mikaus, Br. Juškos, J. Petravičiaus, Ed. šilingo, St. Petrušaitienės ir V. Samulionio.

ŠAULIAI ŠVENČIA JONINES

Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet, būriai apylinkės lietuvių rinko-s į Minkovvskio parką Kenosha, Wis. švęsti prie laužo Joninių, kurias ruošė DLK Kęstučio šaulių kuopa.

Nepaprastai gražus oras ir, be abejo, mieli atsiminimai gražių tradicijų, kurios buvo paplitę tėvynėje, sutraukė daugiau žmonių kaip patys rengėjai tikėjosi. Saulutei nusileidus kuopos pirmininkas š. Br. Juška pakvietė LŠST garbės narį š. prof. Joną Šimoliūną uždegti laužą. Čikagos šaulių kuopos jaunimas, pasipuošęs tautiniais rūbais ir su fakelais rankose, sustojo ratu aplink į viršų šaujančias liepsnas, žodį tarė ALB Kenoshos apylinkės pirmininkas Jonas Milišauskas, nukeldamas mintimis iškilmių dalyvius į brangiąją tėvynę, kur Joninių išvakarėse skambėdavo dainos visame krašte. Lietuviai, išsiblaškę laisvajame pasaulyje, turi tęsti tas gražias tradicijas ir puoselėti mintį, kad tos pačios gražios tradicijos vėl bus švenčiamos tėvynėje kada pats lietuvibus savo krašto šeimininkas. Toliau, prie kaitrių liepsnų dalyviai traukė lietuviškas dainas, kurios tokios gražios, jautrios ir paguodžiančios.

Meninę programą išpildė Čikagos šaulių kuopos jaunimas, vadovaujamas š. J. Petrausko ir š. K. Ulevičiaus, pašokdamas eilę tautinių šokių. Per pertraukas jauna lietuvaitė R. Stilitytė gražiai sugrojo akordeonu keletą lietuviškų ir ispaniškų kūrinių.

Po programos, jos išpildytojai ir Jonai, buvo mielų šeimininkių, kurioms vadovavo š. Mary Wedeikis, skaniai pavaišinti. Tenka pastebėti kad sesė Wedeikis yra čia gimusi lietuvaitė, tačiau su visa siela ir širdimi prisideda prie kiekvienos progos, kur žadina, stiprina ir palaiko lietuvybę.

svečių tarpe matėsi LŠST CV pirmininkas š. Jonas Giedrikas, šv. Kazimiero parapijos Racine dvasios vadai kunigai J. Kupris ir Mačiulionis ir visa eilė svečių.

Šauniai skambėjo dainos iki paties vidurnakčio. Laužo dalyviai nenoromis skirstėsi namo, pasižadėdami sekančiais metais vėl dalyvauti Joninėse.

S.P.

DLK Kęstučio šaulių kuopos Wis-consine valdybą 1962 metais sudaro sekantieji šauliai: Br. Juška—pirmk. Ant. Novickas — vicepirmk., St. Petrušaitienė — sekr., VI. Vilcinas — kas., Regina Palaitytė — jaun. Vad. ir V. Samulionis — sport, šaudymo vadovas.

Energingas sporto darbuotojas š. Bronius Keturakis sutiko užimti L-ŠST Sporto Vadovo pareigas. Jo žinioje bus taip pat ir sportinis šaudymas, praktikuojamas eilės padalinių.

Š. Vaidevutis A. Mantautas, buvęs CV narys ir ryšių skyriaus viršininkas, rugpiūčio mėn. pirmoje pusėje lankysis Čikagoje kur dalyvaus CV posėdyje, kuriame bus aptariamas šaulių ideologinio žurnalo leidimas Brolis V.A. profesoriauja Holy Cross kolegijoje Worcester, Mass, ir ruošia filosofijos daktaratą Fordhamo universitete.

LŠST garbės narė Sofija Pūtvytė-Mantautienė jau kuris laikas sirguliuoja ir yra gydytojų priežiūroje. Dėl tos priežasties laikinai apsigyveno pas sūnų Vaidevutį, Worcester, Mass.

Dr. Ed. ir Marija Jansonai iš Bostono ir vilos Audronės Cape Code savininkai, liepos 1 d. atšventė savo 25 metų Sidabrinių Vedybų sukaktį, savo viloje, Audronėje. Svečių tarpe (o jų buvo virš 150) matėsi iš tolimiausių Amerikos ir Canados vietų, iš Chicagos, Clevelando, New Yorko, Pennsylvanios, New Jersey ir Massachusetts, o jei įskaityti ir laiškus bei telegramas, tai “dalyvių” būta tur būt, iš viso pasaulio: Australijos, Naujosios Zelandijos, Anglijos, Italijos, Vokietijos ir kt.

Svečiai buvo pavaišinti tikrai labai gražiai, kruopščiai ir su dideliu mokėjimu paruoštais valgiais, skanėstais, tortais ir specialiai paruoštais gėrimais: pradedant šampanu ir šampaniniu punču.

Jansonai gavo labai daug vertingų sidabrinių ir kt. dovanų ir laiškų.

Linkiu Jansonams daug sveikatos ir laimingos ateities.

Buvęs

Iš Koresp. Suvažiavimo darbą. Balsus skaičiuoja gar. narys š. prof. J. Šimoliūnas ir š. M. Tamulėnas, buv. Kauno Tvirtovės š. būrio vadas.


SU NAUJA ENERGIJA Į SENĄ DARBĄ

Nuskambėjo vasara žalia, kartu su ja iškylos, atostogų ir poilsio metas. Tenka vėl grįžti prie kasdieninių darbų ir juos tęsti su šviežia energija, sutaupyta saulėtose ir, kartais, nerūpestingose dienose.

Gyvename ne vien duona ir ne vien dėl duonos. Šalia asmeninės buities prievolių yra dar pareigų, kurios saisto mus mūsų bendravime su kitais, su bendruomene ar tauta. Jos mums ypač svarbios, nes jas turime vykdytisvetur ir derintis prie aplinkumos sąlygų. Kalbu apie lietuvio pareigas ir nebandysiu jų vardinti. Visi jas žinome, kas jas norime žinoti, tik gal ne visi vienodai jas suprantame ir ne vienokiu mastu vykdome.

Darbo yra daug ir jis neatdėliotinas, todėl laikas ir vėl su kupinu ryžtu kibti į visuomeninį ir kultūrinį veikimą, kuris per vasaros karščius buvo atvėsęs. Į mus žvelgia pavergta Tėvynė, tikėdamasi, kad liksime ištikimais jos vaikais ir sąžiningai dirbsime jos laisvės atstatymui.

Kiekvienas išeivijos lietuvis yra Lietuvos ambasadorius, todėl dera pasirinkti gerojo vardą. Ypač šauliams tai turėtų būti aišku ir reikšminga.

Šaulys adv. Rapolas Skipitis, LŠST garbės narys ir ŠŽO Tarybos pirmininkas, vienas iš LŠS steigėjų ir Vlado Putvinskio - Pūtvio bendradarbių. Buv. vid. reikalų mi-nisteris, LŠS CV pirmininkas, U LR dr-jojs pirmininkas, eilės kitų organizacijų bendradarbis, visuomenininkas ir scenos mėgėjas. Dabar rašo savo atsiminimus, kurių l-sis tomas “Nepriklausomą Lietuvą statant” išėjo iš spaudos.

Kun. Jonas Borevičius, SJ, Mont-realio Aušros Vartų parapijos klebonas, rugsėjo 29 d. mini savo 25 metų kunigystės jubilėjų. Tąja proga Montrealio lietuviškoji visuomenė ruošiasi jubilijatą pagerbti specialiame minėjime.

Kun. J. Borevičius, S.J. yra LŠST garbės teismo pirmininkas.

DLK Kęstučio š. kuopa Wisconsi-ne spalio mėn. 20 d. minės savo septynių metų veiklos sukaktį. Minėjimas įvyks šv. Kazimiero parapijos svetainėje, 815 Park Avė., Racine, Wis. Programoje vakarienė, meninė dalis ir šaulių pasižymėjimo ženklų įteikimas apdovanotiems asmenims.

LŠST CV nutarė įsteigti centrinį šaulių padalinį prie kurio galės priklausyti šauliai, gyveną įvairiose vietovėse ar laisvojo pasaulio šalyse. Kol bus išrinkta to padalinio tiesioginė vadovybė, pati CV laikinai eis jo valdybos pareigas.

I CV vicepirm. š. Alf. Valatkaitis, 5727 So. St. Louis Avė., Chicago 29, III. paskirtas organizuoti padalinio įsteigimą.

š. V.A. Mantautas pakviestas LŠST C V nariu. Jam pavesta rūpintis ryšio palaikymu tarp S-gos ir JAV įstaigų, pareigūnų bei Kongreso narių. Taip pat jis paruoš artimiausioje ateityje planą dėl knygos, apie LŠS kūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio-Pūtvio gyvenimą bei darbus, išleidimo. Dabartinė CV nori išleisti tą knygą LŠST dešimtmečio veiklos proga.

I-jo Lietuvos Kareivio Stasio Butkaus šaulių kuopos Detroite valdyba: š. St. Malinauskas — pirm., š. Juoz. Kiaulėnas — I vicepirm., š. Juoz. Pranaitis — II vicepirm., š.Juoz. Augaitis — kas., š. Br. Burba—    sekr., š. Juoz. Mačiulaitis ir š. Ant. Mikelkėnas — vald. nariai, š.J. Balnionis ir š. Pov. Valentinas — vald. kandidatai. Rev. komisija: š. Juoz. Gudavičius, š. Juoz. Kinčinas ir š. J. Petrulionis. Garbės teismas: š. Kunig. Kodatienė, š. Pranė Bruzdienė ir š. Fel. Motuzas.

LK Mindaugo šaulių kuopos Montrealyje valdyba: š. St. Barauskas— pirm., š. Ig. Petrauskas ir š. K. Kiaušas — vicepirm., š. J. Šiaučiulis — sekr., š. B. Bagdžiūnas — kas., š. A. Kalvaitis ir š. R. Simaniukštis—    vald. nariai.

Vyriausybė, kuri yra pakankamai pajėgi jums duoti viską, ko jūs pageidaujate, taip pat yra užtenkamai galinga paimti iš jūsų viską ką tik turite.

Kongrm. Walter S. Baring.