Karys 1961m. 9-10 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1376)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1961 

Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas Čikagoje... viršelis

Nr. 10 (1377)GRUODIS DECEMBER 1961 

J. Kuzminskis    — šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje ... viršelis

 T U R I N Y S

P. Alšėnas — Vėlinių mintys

Dr. K. R. Jurgėla — Kpt. A. Bielaski - Beleckis

Trimitas — Pirmas už Nepriklausomybę žuvo partizanas

V. — Rooseveltas su Stalinu sunaikino Baltijos valst. nepriklausomybę

J. A. Skirka — Dievogalos miškų gėlė

B. Auginas — Baltuos Kalėdų Rimuos

P. Alšėnas — Garbė Dievui Augštybėse

O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės Karo frontas Lietuvoje

J. Mikštas — Nusišypsoki man, Mergaite

V. Noreika — Lietuvos Pavilijonas Čikagoje 1961 m. (nuotrauka)

S. Dirmantas — Ir taip kovojame!

Z. Raulinaitis — Aisčiai  karinės istorijos šviesoje

N. Cininas — Atkaklus kariūnas ir užsispyręs žirgas

Šaulė Tremtyje

P. Jurgėla — Amerikos Lietuvių Legiono žygiai

Raovėnų suvažiavimas

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus —- Karinės Žinios 
Kunig. Kodatienė — Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
VI. Rušas, Toronto, Canada;
V. Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. —“Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. —P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. —V. Aušrotas, August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 49 Thomton Avenue, London W, 4

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas — 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys — 27 Nicholson Street, Burwood, N. S. W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.