Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Vincas Valatka, gyv. Worcester, Mass , karo veteranas, netekęs vienos rankos, už savo išradimus iš amerikiečių bendroves (Abrasive Products Co.) Naujoje Anglijoje gavo premijos virš 4,000 dol. Išradėjas yra vedęs ir augina šeimą.

Marijona Dzimidas, 7151 So. Troy St., išvyko į American Legion Gold Star motinų konvenciją, kuri šiemet bus Honolulu, Hawaii. Prie šios organizacijos priklauso tik tos motinos, kurių sūnūs žuvo kare ir priklausė JAV armijai. Jos vyras Pranas Dzimidas mirė prieš metus.

Majoras Albertas S. Rakas, išbuvęs metus laiko pietinėje Korėjoje, grįžta namo į Chicagą.

Buvęs “Gintaro” korporacijos pirmininkas Eugenijus Šimaitis įstojo į kariuomenę ir gavo leitenanto laipsnį. Jis yra baigęs Illinois Institute of Technology.

Kazys Oksas, gyvenąs Markham, Ill. su savo šeima, gavo majoro laipsnį rezervų daliniuose. Jis taipgi yra instruktorius YMCA mokykloje.

Užbaigęs kolegiją ir laivyno kursą, leitenantas Richard Vitkus dabar rengiasi stoti į Wisconsino universitetą tęsti studijas.

Kapitonas Justinas Kisielius jaueilę metų kaip tarnauja Kanados armijoje. Mokslo metu jis Loyola ir George Wiliams kolegijose yra karinio paruošimo viršininkas — Resident Staff Officer. Fiziškai tinkamus studentus jis paruošia specialiam vasaros kursui reguliarioje kariuomenėje, kur jiems suteikiamas jaunesnio leitenanto laipsnis. Kpt. J. Kisielius yra buvęs aktyvus lengvosios atletikos sportininkas.

Dr. J. Motejūnas, savanoris-kūrėjas, gegužės 21 d. Chicagoje, Šardų restorane buvo draugų ir pažįstamų pagerbtas 65 metų amžiaus jubilėjaus proga. Dr. Motejūnas yra žinomas ne tik kaip Lietuvos Kariuomenės savanoris, bet ir kaip buv. Kauno Veterinarijos Akademijos profesorius bei rektorius.

Gen. V. Grigaliūnas - Glovackis, gyvenąs dabar Kolumbijoje, parašė savo atsiminimus, duodamas įdomios medžiagos iš Lietuvos kariuomenės organizavimosi laikų, iš kovų dėl Lietuvos laisvės.

Vytautas Kazlauskas, omahietis, yra priimtas ir šį mėnesį išvyksta į Anapolio Laivyno Akademiją.

Ltn. Algis Alksninis, newyorkie-čių visuomenininkų kpt. Vaclovo ir Gabrielės Alksninių sūnus, ketverius metus išbuvęs laivyno tarnyboje, sugrįžo į namus iš Havajų. Cornell universitete rengiasi studijuoti veterinariją. Connecticut universitete Algis yra studijavęs bakteriologiją ir tenai įgijęs BS laipsnį.

Darius Bakūnas, žurnalisto Vlado ir Olgos Bakūnų sūnus, Los Angeles sėkmingai baigė Amerikos karo aviacijos mokyklą ir pakeltas į leitenanto laipsnį.

V. Ramonaitis, gražiai reiškęsis komerciniame mene ir užplanavęs įsteigti iliustracijų tarnybą pabaltiečių spaudai, pašauktas į kariuomenę, kurioje turės išbūti porą metų. V. Ramonaitis pažadėjo parašyti savo įspūdžius iš kariuomenės “Kariui”.

Zigmas Šilingas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, gautomis žiniomis mirė 1946 metais Vorkutoje. Kapitonas Šilingas per I Pasaulinį karą tarnavo rusų kariuomenėje, buvo sunkiai sužeistas ir pateko į austrų nelaisvę. Iš nelaisvės grįžo Lietuvon karui pasibaigus, labai suvargęs. Ilgą laiką tarnavo 2 pėst. pulke. Buvo silpnos sveikatos, tad išėjo atsargom Ramiai gyveno prie Šėtos, Kėdainių apsk. Vokiečių okupacijos laikais gestapininkų buvo suimtas, bet jo draugai sukruto veikti ir pavyko išlaisvinti. Iš Lietuvos niekur nevažiavo. 1945 m. bolševikai suėmė ir išvežė anglių kasti į Vorkutą, kur jis kitais metais mirė.

Ats. mjr. inž. Jonas Melys sausio 9 mirė Chicagos universiteto klinikoje. Tenai jis buvo nuvykęs pasitikrinti sveikatos ir gydytojo kabinete staiga mirė. Velionis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjęs, gimęs 1903 m., kilimu panevėžietis. Palaidotas sausio 12 d. Chicagoje šv. Kazimiero kapinėse.

JAV gyveno nuo 1951 m. ir jautėsi labai vienišas, žmona buvo likusi Lietuvoje ir išvežta į Sibirą. Po 10 metų gyvenimo ir darbo prie žuvies gaudymo Sibire — iškankinta ir išbadėjusi — buvo grąžinta Lietuvon, tačiau nežiūrint didelių pastangų, pas vyrą Amerikon negalėjo atvykti. Dėl tos priežasties a. a. J. Melys labai sielojosi ir paskutiniu laiku sirguliavo.