LIETUVOS KARO MOKYKLOS XVIII LAIDOS SUVAŽIAVIMAS

P.L.P. Karo Mokyklos XVIII Laidos suvažiavimo dalyviai; iš k. į d. — I. Eilė: Arūnas, Ciemienis, Reikalas, gen. Musteikis, kpt. Šopaga, Batūra, Abromas; II. eilė: Sergautis, Ščepanavičius, Skardis, Tarasevičius, Repečka, Gužaitis, Stančikas, Simanauskas, Bakšys; III. eilė: Karbūnas, Vaitkus, Bileris, Skardis, Bankauskas, Rimkevičius, Balsas, Šlekys, Barzdukas. Trūksta — Tamošiūno.

Rugsėjo mėn. 2-3 dienomis Toronte, Kanadoje, įvyko Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo Mokyklos XVIII laidos karininkų suvažiavimas 25 metų mokyklos baigimo sukakties proga. Į suvažiavimą iš Chicagos atvyko buvęs Karo Mokyklos viršininkas su ponia. Suvažiavimas pradėtas iškilmingu posėdžiu Lietuvių Namuose. Į Garbės prezidijumą ltn. Batūra pakviečia gen. Musteikį, buvusį kadro karininką kpt. Šopagą, Savanorių Sąjungos, Šaulių Sąjungos, Lietuvių Bendruomenės, abiejų parapijų ir XIX laidos atstovus. Iškilmingam posėdžiui pirmininkauja ltn. Karbūnas, sekretoriauja ltn. Barzdukas. Pirmuoju dienotvarkės punktu eina vakarinis patikrinimas. Toks pat patikrinimas, koks pirmą kartą įvyko prieš 27 metus. Vakarinį patikrinimą pravesti posėdžio pirmininkas pakviečia ltn. Reikalą, buvusį XVIII laidos kuopos viršilą. Salėje išsirikiuoja sidabru nužertomis galvomis 25 vyrai. .. Viršila šaukia pavardes, už nesančius atsiliepia ltn. Cieminis, buvęs IlI-čio būrio būrininkas. Sąraše — 130 pavardžių. Viršilai šaukiant, tiktai retkarčiais pasigirsta “aš”, šiaip jau būrininkas Cieminis tvirtu balsu atsako už nesančius jų likimą: “Žuvęs”, “ištremtas į Sibirą”, “nėra žinių” . . . Daugelio dalyvių, o taip pat išrikiuotos kuopos vyrų, akyse suspindi ašaros. Visi nejučiomis grįžta į A. Panemunės šlaitus, kur prieš daugel metų tiems vyrams žaliavo Jesios krantai, jų jaunystė ir džiugiai skambėjo daina laisvame krašte . . .

Po patikrinimo viršila raportuoja gen. Musteikiui. Seka Tautos Himnas ir viltingai suskamba “Marija, Marija”... Po vakarinio patikrinimo gen. Musteikis taria trumpą, nuoširdų žodį, džiaugdamasis, kad po tiek metų, po įvairių likimo užmačių, likusieji tos laidos karininkai jaučiasi tokiais pat lietuviais patriotais, kaip ir tada, kai pro plačius mokyklos vartus išėjo į gyvenimą. Baigdamas savo žodį gen. Mus-

XVIII laidos suvažiavimo dalyviai su šeimomis bažnyčioje pamaldų metu. Prie vėliavos iš k.: Barzdukas, Rimkevičius ir Balsas.

 

tekis nuoširdžiausiai linki dar kartą susirinkt tam gražiam būriui tik, šį kartą, jau laisvoje tėvynėje, A. Panemunės pušyno pavėsyje. Po to trumpus sveikinimo žodžius, lydimus nuoširdžių linkėjimų, taria organizacijų atstovai. Laidos vardu, trumpai nupasakodamas tos laidos ypatumus, žodį pasako ltn. Balsas. Po iškilmingo posėdžio, tuose pačiuose Lietuvių Namuose įvyko užkandžiai ir pasilinksminimas. Užkandžių metu, kariūniško gyvenimo nuotrupomis, labai vykusiai svečius palinksmino ltn. Skardys. Be to, darniai ir galingai skambėjo kariūniškos dainos, nevienam išspausdamos ašarą ir užliedamos krūtinę nesuskaitomais žalios jaunystės atminimais. Suvažiavimo dalyvių atžalynas, kurio — ačiū Dievui — buvo gausu, neužsileisdamas tėveliams irgi salę drebino liaudies dainomis, apie mergelę lelijėlę ir bernelį dobilėlį, mėlyną lino žiedą ir dar mėlynesnį Lietuvos dangų, kurio daugelis nėra visai matę, bet apie jo grožį žino iš mamytės ir tėvelio lūpų... Vidurnakčiui pasalomis atslinkus visi labai nenoriai išsiskirstė poilsio ...

Vainikas padėtas Prisikėlimo bažnyčioje, pagerbiant XVIII laidos žuvusius ir ištremtus

 

Rugsėjo mėn. 3 dieną Prisikėlimo Parapijos bažnyčioje įvyko iškilmingos pamaldos už laidos žuvusius bei ištremtuosius. Prieš šv. Mišias, pagerbiant žuvusius ir ištremtus draugus, specialioje koplytėlėje buvo padėtas vainikas su atatinkamu įrašu. Pamaldose dalyvavo visi suvažiavimo dalyviai, jų šeimos, su gen. Musteikiu ir ponia priešakyje. Reikšmingą pamokslą, pritaikintą suvažiavimo rimčiai, pasakė Prisikėlimo Parapijos klebonas tėvas Placidas. Po pamaldų buvo padaryta bendra nuotrauka ir dalyviai ėmė skirstytis į namus, nuo kurių ne vieną skyrė šimtai mylių . . .

Baigiant šias padrikas eilutes, norisi širdingiausiai padėkoti ir kartu pasidžiaugti, kad į suvažiavimą, negailėdamas nei sveikatos nei paisydamas ilgos kelionės, atvyko gen. Musteikis ir ponia, o taip pat mieli kolegos iš U.S.A. Nesuprantama, kad kai kurie kolegos, gyveną pačiame Toronte, suvažiavime nedalyvavo.

Suvažiavimo visą organizacinę naštą, kantriai ir labai sėkmingai, pakėlė ltn. Batūra, jam priklauso tikras kariūniškas ačiū . . .    Ab.-

Suvažiavimo komitetas su gen. Musteikiu ir ponia. Iš k. į d.: Barzdukas, p. Musteikienė, gen. Musteikis (sėdi), Skardis, Batūra, Karbūnas, Šlekys (stovi)

XVIII laidos vakarinis patikrinimas praslinkus 25 metams. Patikrinimą vykdo “viršila” N. Reikalas. I eilėj, penktas iš deš. KARIO administratorius L. Bileris.

Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo Mokyklos XVIII laidos suvažiavimo dalyviai su šeimomis ir gen. Musteikiu su ponia (viduryje)