TU MILŽINAS

Ben. Rutkūnas

Dr. Jonui Šliupui atminti

Naktis bežvaigždė ūkanota vargo šalį gobė
ir pavergtųjų skausmas aižo dangaus skliautą, 
o Tu nešei krūtinėj broliams šviesų meilės lobį, 
iš kapinynų budinai gyvenimui karalių tautą.

Su Basanavičium didžiuoju “Aušrą” ugniasparnę
paleidai skrist, ir šviest, ir laisvę krykšti -
ir dukteris ir sūnus būrei į šeimyną darnią, 
pamiršti liepęs barnį vakarykštį.

Tautos budrioji Sąžine, šviesusis Vyre,
tiesos galybe skrodęs juodą, tirštą naktį,— 
nuo Tavo smūgių pančiai priespaudos subiro, 
kovos žaibai apvainikavo aureole Tavo drąsią kaktą.

Vytis sužiro pasagom ugninėm iružgęso . . .
Laisvės tik sekundės:
vėl bloškė audros šalį kruvinam likimui . . . 
Giliajam sopuly širdis Tavoji skundės, kai, gimta žemė trypiantsvetimiems,
anttremtinio lazdos parymai

Nuo kopų Palangos, nuo Baltijos, kraujusuvilgyto, gintaro kranto
išsinešei lietuvio amžiais nepalaužtą valią: 
sumojai perbrist mylias giliojo Atlanto 
ir broliams užu jūrų tėviškės skardeni nedalią.

Mirtis, tylioji pasalūnė,rezgė tamsiagijį tinklą
ir paglemžė plėšriai Tavąsias dulkes . . . 
Vai, kas užtars tėvynę mūs beteisę irbeginklę?

TuMilžinas, o mes—tokie mažyčiai, smulkūs! . .

1946 m. lapkričio 6 d. Niurtingenas, Vokietija

Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas, nuo kurio gimimo (1861 m. kovo 8 d.) šiemet suėjo 100 metų.