Poezija

STASYS JAKŠTAS

Į LAISVĘ

Atstūmė motina ratelį
Ir sėdos į stakles:
Audimą aus brangiam sūneliui
Paleis ji šaudykles.

Seselė rengė savanorį,
Lydėjo su kariais . . .
Tauta į laisvę kilti nori
Sušvisti žiburiais.

Tėvynės meilė, kaip aušrinė,
Ir motinų širdis
Rikiavo didvyrių grandinę
Ji priešą sutramdys.

Prikels iš miego bočių Žemę
Per kančią ir aukas — —
Dangus teisingam laisvę lemia,
O priešuitik kulkas.


Kariai už laisvę šventą auką
Kovų lauke sudės,
Pats Dievas ves į mūšio lauką
Su laisve parlydės.

Rami motulė suks ratelį
Ir laimės Dievą mels . . .
Sesuo sutiks savo brolelį
Garbės vartus atkels.

 

ANYKŠČIŲ ŠILELIO KARIŠKOJI PARODIJA

Balys Auginas

Eiliniai pilvoti, majorai nuplikę!
Kas jūsų grožei senovinei tiki?
Kur toji puikybė jūsų pasidėjo,
Kai uniformoj kaip saulė spindėjot!
Nuo jūsų balso rajonas drebėjo,
Ir viso pulko pakinkiai šlamėjo.. .
Kur jūs, eiliniai, grandiniai, viršilos,
Kurių klausytis reikėjo sušilus!
Gražios dienelės “šlapausio” naujoko
Sukelia šiandien graudumo ir juoko! 
Kur tie didžiuliai nauji kazematai, 
Kur prie mūs lovų rikiuodavos batai? 
Kur tas perkūniškas griausmas trimito: 
Nuo jo ne vienas iš lovos iškrito.
Vos tik suspėjai akis prakrapštyti
Vietoj grandinio tau šypsos Marytė!
Kad širdžiai apsąlus nekartą dūmojai
Ar aš kazematuos, pas mamą, ar rojuj!
Miegūstas dažnai tu grandinį bučiuoji
Ir, rodos, tai ji, tai Marytė brangioji!
Tiktai kai užkliūni už badančių ūsų,
Tau darosi aiškusuklydęs vėl būsiu!
Ak, kur nubėgot jūsdienos jaunystės?
Sapnais taip turtingos naujoko kvailystės!.. 
Visa prapuolė, ant pakaušio tik pliko 
Keli atminimui pūkeliai paliko!. . .
Karpom ir raukšlėm kakta išvagota,
Kepina doleriai širdį ir protą!
Ir juos beskaičiuoji dieną ir naktį,
Ir vis dar atrodo, negali pakati
Lyg tartum rūmuos būtų vien laimė
Baigiam pamiršti tėvynės šilainę — — —