Karys 1960m. 9-10 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

NR. 9 (1366)  LAPKRITIS NOVEMBER  1960 

V. Augustinas — Lietuvos kariuomenės tankeliai žygyje į Vilnių 1939 m. —viršelis

Nr. 10(1367)  GRUODIS DECEMBER 1960 

B. Beržinis — Paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės, pagal arch. J. Muloko projektą, pastatytas Čikagoje. (Prie paminklo stovi Nepriklausomybės kovų invalidai A. Liškevičius ir K. Dobilas) ... Viršelis

TURINYS

* P. Dirkis — Laisvė ir kariuomenė

* Z. Raulinaitis — Durbės mūšis

* Atmintinos nuotraukos

* M. Šimkus — Vincas Nagarnoski

* P. Alšėnas — KARIO dešimtmečio Amerikoje proga

* V. Jonikas — Saga apie Arėjų Tautą

* Červenėje sušaudytus prisimenant

* Stebuklingas išsigelbėjimas

* A. Musteikis — Daktaras Živago

* Šaulė Tremtyje

* Kronika

Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojasStasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas
Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas
Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Justinas Liaukus— Karinės žinios 
V. A. Mantautas— Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.


ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis,Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis,Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. —- “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. —- J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A, Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

 

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora”, 49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St.Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys, 174 Prince’s Highway Amcliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario-Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.